Lietuvos partizanų Tauro apygardos įkūrimas

0

Lietuvos partizanų Tauro apygarda buvo karinis junginys, kovojęs su sovietiniu okupaciniu režimu 1945–1952 Suvalkijoje ir dalyje Dzūkijos. Viena jos grupė, būtent Tauro apygardos Vytauto rinktinės 4-oji kuopa, veikė ir Lenkijoje, Suvalkų trikampyje, daugiausia Punsko ir Seinų valsčiuose. Tauro apygarda, kaip karinio pasipriešinimo okupantams junginys, buvo viena pirmųjų Lietuvoje. Maždaug metus iki tol (1944–1945 m.) veikė pavieniai partizanų būriai, grupės, neturėję savo statutų, nedavę priesaikos, todėl pasitaikydavo drausmės pažeidimų, savivaliavimų, įvairių net labai tragiškai pasibaigusių įvykių. Apie Tauro apygardos (apylinkės) štabo įkūrimą 1945 07 19 Skardupių parapijos klebonijoje, Marijampolės valsčiuje, Lietuvos partizaninio karo tyrinėtoja Aldona Vilutienė rašo taip: „Kun. A. Yliui teko nugirsti apylinkėse kelis nužudymus. Jam parūpo, kas ir kokiu tikslu ir kokia teise tai daro. Kun.  A. Ylius susirišo su miško broliais Gavėnais ir kitais būrių vadais ir tokius veiksmus pasmerkė kaip tautinę savižudybę. Nutarta imtis rimtesnių žygių.

Tauro apygardos štabo pareigūnų priesaika 1945 m. liepos 19 d. Iš kairės: Komplektavimo ir ginklavimosi skyriaus viršininkas Jonas Pileckis-Brokas, štabo viršininkas Leonas Taunys-Kovas, Sanitarinės dalies viršininkas bei kapelionas Antanas Ylius-Vilkas, Propagandos skyriaus viršininkas Albinas Ratkelis-Oželis, Baudžiamojo skyriaus viršininkas Vytautas Vitalius Gavėnas-Vampyras. Marijampolės aps. ir vls. Skardupių klebonija, 1945 m. liepos 19 d. Nuotr. iš Genocido aukų muziejaus fondų

1945 m. liepos 19 d. kun. A. Yliaus iniciatyva, Skardupių klebonijoje įvyko slaptas pasitarimas, kurio metu buvo įkurtas apylinkės štabas. O tų pačių metų rugpjūčio 15 d. Tauro partizanų apygarda, apimanti visą kairįjį Nemuno kraštą. Buvo paskirta štabui paruošti veiklos statutą. Kun. A. Ylius pareikalavo, kad į Statutą būtų įdėtas toks punktas: Be Vyriausios štabo vadovybės raštu duoto leidimo nevalia nieko nužudyti… Jis pareikalavo visų ten susirinkusių duoti priesaiką ir tik po šio prisaikdinimo sutiko pilnai su jais bendradarbiauti“. Posėdyje taip pat nuspręsta užmegzti ryšius su vyriausiuoju partizanų štabu, jeigu toks yra, ir aplinkiniais partizanų daliniais. Pradėti koordinuoti pasipriešinimo okupantams veiklą, sutelkus kovotojus po Lietuvos partizanų vėliava, platinti informaciją apie esamą padėtį.

1945 m. rugpjūčio 15 d. laikoma oficialia Tauro apygardos įsteigimo data. Steigiamajame suvažiavime Skardupių parapijos klebonijoje dalyvavo: kunigas Antanas Ylius-Vilkas, Leonas Taunys-Kovas, Vytautas Vitalius Gavėnas-Vampyras, Jonas Pileckis-Brokas, Albinas Ratkelis-Oželis, Vytautas Bacevičius-Vygandas, veikęs Kazlų Rūdos miškuose, Vaclovas Navickas-Perkūnas iš Alytaus apskrities, Vytautas Radzevičius-Vaidila, Vincas Kulboka-Brolis, Stasys Šačkus-Uosis, Liudas Butkevičius-Luobas iš Marijampolės apskrities. Pirmuoju Tauro apygardos vadu išrinktas kapitonas Leonas Taunys-Kovas.

Tauro apygardos partizanų himnas

Nors teka kraujas žeme mūsų,
Lietuvių, karžygių vaikų,
Kentėt išmokom dėl prabočių
Ir mirt, aukotis dėl savų.

Negąsdin mūsų pavergėjai
Žiauria tironija, krauju,
Nes Tauro sūnūs, partizanai,
Veržias kovon su engėju.

Subūrė Tauras mus vieningai,
Šimtus ir tūkstančius vaikų,
Kad sužvangėtų kovai ginklai
Iš ošiančių šalies miškų.

Nors daugel kraujo jau pralieta,
Mūs kraujo žymės vėliavoj,
Bet nenuleiski, Taure, kardo,
Nes Dievas laimins šioj kovoj.

Kovot prisiekėme tėvynei,
Mūs priesaika ir liks šventa,
Krauju įrašėme ant žemės, –
Per amžius būsi tu laisva.

Parengė Rimantė Pauliukaitytė, punskas.pl

Ankstesnis straipsnisKitokie pasikalbėjimai su šventaisiais. Ketvirtoji laida (1 d.)
Kitas straipsnisKoronavirusas. Seinų lietuvių „Žiburio“ mokykla

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia