IX bažnytinių chorų šventė „Giesmių pynė Marijai“ Žagariuose

0

Gegužė – Švč. Mergelės Marijos garbinimo mėnuo. Pamaldos vyksta Lenkijoje ir Lietuvoje. Gegužinės pamaldos pirmiausiai įvestos Seinų vyskupijoje XIX a. pirmojoje pusėje. Didžiojoje Lietuvoje ši tradicija pasklido vėliau.

Bažnytinių chorų šventė „Giesmių pynė Marijai“, vykstanti Žagarių Šv. Baltramiejaus bažnyčioje, jau tvirtai įsirašė į mūsų krašto nuolatinių lietuvių kultūrinių renginių programą. Šiemet devintoji šventė vyko gegužės 28-ąją (šeštadienį). Švenčiama buvo ir per pandemiją. Šventę kasmet organizuoja Lenkijos lietuvių šv. Kazimiero draugija, kuriai vadovauja Algirdas Vektorius.

Prieš mišias Prienų aklųjų ir silpnaregių ansamblis „Puriena“, vadovaujamas Onutės Matusevičiūtės, turinčios regėjimo negalią, sugiedojo dvi giesmes. Paskui buvo sugiedota Švč. Mergelės Marijos litanija, o jos giedojimui vadovavo „Puriena“. O. Matusevičiūtė yra profesionali dainininkė, turinti magistro laipsnį. Baigė Kauno Juozo Gruodžio aukštesniąją muzikos mokyklą, o vėliau Lietuvos muzikos ir teatro akademiją Vilniuje. Kurį laiką dirbo Muzikos ir teatro akademijoje Kaune koncertmeistere. Turi labai gražų ir stiprų balsą. Šis ansamblis kelias giesmes sugiedojo ir per mišias. Vargonėliais akompanavo O. Matusevičiūtė, kuri visas giesmes giedojo iš atminties.

11 val. prasidėjo šv. Mišios, kurias aukojo kun. Jaroslav Kalinovskij iš Seinų parapijos. Jis pasidžiaugė gražia švente ir pasveikino giesmininkus, atvykusius iš Seinų, Punsko, Suvalkų ir Lietuvos. Mažas vaikas labai gražiai sugiedojo psalmes. Kunigas savo pamoksle daug kalbėjo apie Dievo Motiną.

Po mišių A. Vektorius pasveikino kun. J. Kalinovskij, kuris 2016 m. gegužės 28 d. Punsko Švč. Mergelės Marijos Dangun ėmimo bažnyčioje buvo įšventintas kunigu ir aukojo pirmąsias mišias. Taigi praėjo lygiai šešeri metai. Padėkojo už lietuviškų mišių aukojimą Seinuose ir Žagariuose. Jam įteikė padėką ir puokštę gėlių. Paskui A. Vektorius padėkojo „Purienai“ už labai gražiai atliktas giesmes, o vadovei O. Matusevičiūtei įteikė puokštę gėlių. Taip pat Žagarių kaimo delegacija padėkojo A. Vektoriui už šventės organizavimą.

Paskui Lenkijos lietuvių šv. Kazimiero draugijos pirmininkas A. Vektorius pasveikino atvykusius giesmininkus ir dalyvius, palinkėjo geros šventės. Sveikinimo žodžius tarė taip pat Lenkijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė.

            Ansambliai pasirodė tokia tvarka ir atliko šiuos kūrinius.  

  1. Seinų „Lietuvių namų“ choras (11 vaikų ir keturios moterys), vadovaujamas Arnoldo Beinario, atliko giesmes: „Skamba aukštybėse balsai“ (Vatikano giesmė), žodžiai Pranciškaus Beinario; „Ausk Marijai rožių giją“; „Tau, Marija, mūsų dienos“, žodžiai ir muzika Pranciškaus Beinario. Vaikai pagrojo dūdelėmis ir birbynėmis. Choras šventės dalyviams padarė labai didelį įspūdį, o ypač maži vaikai, kurie parodė didelius sugebėjimus. Susilaukė daug plojimų.
  2. Žagarių choras „Kaimynai“, vadovaujamas Voiciecho Šrederio (Wojciech Szreder). Dalis choristų gieda per mišias šioje bažnyčioje. Prieš bažnytinių chorų šventę prisijungė kaimynai ir draugai iš Seinų menų, kultūrų, tautų centro „Pogranicze“. Choras sugiedojo: „Ateinam, Marija“, „Marijos vardas“.
  3. Suvalkų bažnytinis choras „Ančia“, vadovaujamas Vytauto Batvinsko. Šis choras gieda nuo 1992 m. per mišias Suvalkų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje. Pradžioje giesmininkams vadovavo Vitalius Tumelis, paskui vargonininkas Jonas Šliaužys iš Augustavo, Gediminas Kraužlys iš Punsko, o dabar iš Punsko atvykstantis muzikantas Vytautas Batvinskas. Choras gieda be vargonų muzikos. Prasidėjus pandemijai mišiose dalyvaudavo nedaug lietuvių, bet visą laiką vyko maldos, giedojimai ir gailestingumo valandėlės palaimintajam arkivyskupui Teofiliui Matulioniui. Suvalkiečiai pagiedojo: „Kaip gera, Motin Marija“ (žodžiai ir muzika Alicja Gołaszewska), „Malda“ (žodžiai Scholastikos Kavaliauskienės, muzika Genovaitės Švabienės).
  4. Punsko senjorų klubo ansamblis „Tėviškės aidai“, vadovaujamas Gedimino Kraužlio. Choras įsikūrė 2001 m. Daug kartų koncertavo Punsko krašto šventėse, Seinuose, Suvalkuose ir Lietuvoje. Atliko šias giesmes: „Kryžių Marija“, „Sveika, Marija, Motina Dievo“.
  5. Suvalkų vokalinis ansamblis „Sūduva“, vadovaujamas Arnoldo Vaznelio. Ansamblis įsikūrė 2018 m., kuriame yra šokėjos, dainininkai, muzikantai, teatro vaidintojai. Pasirodė įvairiuose renginiuose mūsų krašte ir svetur. Pristatė tokias giesmes: „Sveika, žvaigžde ankstyvoji“, „Sveika, Aušros žvaigžde šviesi“.
  6. Punsko etnografinis ansamblis „Gimtinė“, vadovaujamas Angelės Bapkauskienės, veikia prie Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos. Dainuoja visų pirma lietuvių liaudies dainas, ruošia etnografinius renginius, puoselėjančius senuosius tautinius papročius, o pastaruoju metu noriai talkina bažnytinėse pamaldose. Atgaivino „Valandų“ giedojimą advento metu Punsko bažnyčioje. Sugiedojo tokias kantičkines giesmes: „Dangaus Karaliaus Motina švenčiausia“, „O Tu Jėzau, kaip Tu klūpai“.
  7. Prienų aklųjų ir silpnaregių ansamblis „Puriena“, vadovaujamas Onutės Matusevičiūtės, sugiedojo šias giesmes: „Ave Marija“, „Sveika, žvaigžde Aušros šviesi“.
  8. Seinų „Lietuvių namų“ vokalinė grupė „INTRO“, kuriai vadovauja Juozas Pileckas, pagiedojo: „Laimink, Dieve, mūsų surinkimą“, „Ave Marija“.
  9. Ansamblis „Galadusis“, vadovaujamas Juozo Pilecko, sugiedojo šias giesmes: „Marija, Motina brangi“, „Lurdo giesmė“.
  10.  Punsko bažnytinis choras neprilygstamas mūsų krašte pagal giedojimo tradicijas ir meninį lygį, kuriam vadovauja vargonininkas Eugenijus Parakevičius. Pristatė tokias giesmes: „Dėkokit Dievui“, „Prie sidabrinių ežerų“.

Tarp ansamblių pasirodymų savo eilėraščių paskaitė Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“ atstovės: Emilija Krušinienė ir Scholastika Kavaliauskienė.

Pabaigoje visi chorai kartu sugiedojo „O, širdie“ ir Lietuvos himną.

Po pasirodymo kiekvienam chorui padėkota, o vadovui įteikta padėka ir puokštė gėlių.

Renginiui pasibaigus visi dalyviai didelėje palapinėje buvo pavaišinti įvairiais maisto produktais ir nealkoholiniais gėrimais. Nors oras buvo nekoks (šalta ir lietus), bet tai nesutrukdė šventės eigos.

Apskritai šventė buvo gerai organizuota, viskas vyko sklandžiai. Tai didelis nuopelnas A. Vektoriaus, kuris atliko didžiausią darbą rengiant šią šventę. Manau, kad švente patenkinti ir jos dalyviai.

Kostas Leončikas, punskas.pl

Kosto Leončiko nuotr.

Ankstesnis straipsnis„Tamošius Bekepuris“ (2 d.)
Kitas straipsnisAntra dovana Vinicos miestui

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia