„Vienybės“ poezijos šventė su garbingais jubiliejais

0

2022 m. gegužės 15 d. Suvalkuose vyko „Vienybės“ poezijos šventė su garbingais jubiliejais: iškilmingai paminėta Lenkijos lietuvių draugijos Suvalkų skyriaus 60-metis, Suvalkų lietuvių ketvirtinio leidinio „Suvalkietis“ ir šv. Mišių atnašavimo lietuvių kalba Suvalkuose 30-metis.

Renginys prasidėjo šv. Mišiomis lietuvių kalba Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje (Kosciuškos g. 58), kurias aukojo kun. Andžejus Opanovskis (Andrzej Opanowski). Maldavimus perskaitė Aurelija Pečiulytė, o skaitinius – Kostas Leončikas. Kunigui patarnavo ekstraordinaras šv. Komunijos dalintojas Jurgis Vaina. Pamaldų metu giedojo Suvalkų bažnytinis choras, jam akordeonu akompanavo Vytautas Batvinskas. Kun. Andžejus savo pamokslą skyrė lietuvių sielovadai Suvalkuose, padėkojo visiems, kurie čia meldėsi per tuos 30 metų, su pagarba paminėjo a. a. kun. Jurgį Maceką (Jerzy Macek), kuris buvo šv. Mišių lietuvių kalba atnašavimo Suvalkuose pradininkas. Po pamaldų LLD Suvalkų skyriaus delegacija įteikė kun. Andžejui padėką už ilgametį šv. Mišių lietuvių kalba aukojimą bei nuoširdų bendravimą su Suvalkų lietuviais.

Suvalkų lietuviai dėkoja kun. A. Opanovskiui (Opanowski) už šv. Mišių atnašavimą lietuvių kalba

Jubiliejinę meninę programą, kuri vyko „Velvet“ viešbučio (Kosčiuškos g. 128) konferencijų salėje, pradėjo „Sūduvos“ šokėjos (vad. Alicija Kraužlytė). Merginų grupė gražiai pašoko lietuviškų šokių pynutę.

„Sūduvos“ šokėjos (vad. Alicija Kraužlytė)

Nutilus plojimams į sceną išėjo LLD Suvalkų skyriaus pirmininkė Onutė Virbylienė, kuri nuoširdžiai pasveikino visus svečius ir vietinius lietuvius, gausiai susirinkusius į neeilinį renginį. Jinai taip pat vadovavo tolesnei programai.

Pranešimą skaito Kostas Leončikas

Pradžioje Kostas Leončikas perskaitė gana išsamų pranešimą apie 60 metų veikiantį LLD Suvalkų skyrių ir 30 metų atnašaujamas Suvalkuose lietuviškas mišias. Nors veiklos pradžia buvo sunkoka, bet laikui bėgant vis tobulėjo ir plėtėsi. Dabar Suvalkų skyrius sėkmingai dirba įvairiose plotmėse, jo veikla pastebima ir už miesto ribų.

„Ančios“ ansamblis (vad. Vytautas Batvinskas)

Vėliau scenoje pasirodė LLD Suvalkų skyriaus ansamblis „Ančia“ (vad. Vytautas Batvinskas) ir padainavo „Lopšinę gimtinei ir motinai“ bei „Tolimi žiburiai“. Žiūrovams, matyt, labai patiko dainos, nes ne tik lingavo, bet ir drąsiai kartu dainavo.

„Suvalkiečio“ 30-asis pavasaris“ – tokiu pavadinimu apie Suvalkų lietuvių ketvirtinį leidinį susirinkusiems pluoštą informacijos pateikė jo sumanytojas ir redaktorius Kazimieras Baranauskas. Jis pasidžiaugė, kad žurnalas leidžiamas jau 30 metų. Pridūrė, kad netrūksta nei medžiagos, nei skaitytojų, todėl turi viltį, kad leidinys dar ilgai gyvuos.

„Suvalkiečio“ sumanytojas ir redaktorius Kazimieras Baranauskas

Garbingų jubiliejų švęsti su Suvalkų lietuviais atvyko ir folklorinis ansamblis „Alna“ iš Punsko, kuriam taip pat vadovauja Vytautas Batvinskas. Ansamblis turi nemažai pasiekimų ir yra labai žinomas ne tik mūsų krašte. Kolektyvas padainavo dvi liaudies dainas: „Kartą mačiau ramunę baltą“ ir „Teka vanduo, teka“.

Folklorinis ansamblis „Alna“ (vad. Vytautas Batvinskas)

Atėjo metas pasiklausyti ir poezijos. Pirmi pasirodė Suvalkų moksleiviai, kurie lietuvių kalbos mokosi tik popietėmis. Jie pristatė poezijos kompoziciją, tarp kitko, ir su savo mokytojos Teresės Jonuškienės įterptomis autorinėmis eilėmis.

Suvalkų mokiniai su savo lietuvių kalbos mokytoja Terese Jonuškiene
Eilėraščius skaitė: K. Baranauskas, G. Pečiulytė ir P. Sovulis

Po jų savo eilėraščius skaitė vyresniosios kartos suvalkiečiai. Pranas Sovulis priminė eilėraštį „Svajonių sparnai“, sukurtą LLD Suvalkų skyriaus 40-ečiui, kurio tematika aktuali ir šiandien. Genovaitė Pečiulytė perskaitė eilėraštį „Pavasario gėlė“, o Kazimieras Baranauskas savo posmus skyrė „Suvalkiečiui“, apibendrintu pavadinimu „Spauda“.

Labai džiaugiamės, kad jaunoji karta gražiai įsitraukė į Suvalkų lietuvių veiklą. Jau visiems gerai pažįstama „Sūduva“, kuri šoka, dainuoja ir vaidina, yra labai laukiama kiekvienoje scenoje. Jubiliejinio vakaro programoje „Sūduvos“ vokalinis ansamblis (vad. Arnoldas Vaznelis) tobulai padainavo „Lineli, lineli“ ir „Tris dzienas, tris nakcis“.

„Sūduvos“ vokalinis ansamblis (vad. Arnoldas Vaznelis)

Nuostabu, kad mūsų renginiai vėl sugrįžo į savo vėžes… Pagaliau pasibaigus nelemtai pandemijai, sulaukėme svečių iš Lietuvos – paskaityti savo sukurtų eilių atvyko mūsų ilgamečiai bičiuliai iš Alytaus apskrities literatų klubo „Tėkmė“, Marijampolės literatų klubo „Sietynas“ ir Kalvarijos literatų klubo „Rasa“.

Pirmos scenoje pasirodė alytiškės. Viešnios: Emilija Krušinienė, Regina Rasimienė, Onutė Baltrukevičienė, Janina Buzūnaitė-Žukaitienė, Palmyra Pracuvienė ir Janina Balevičienė paskaitė savo naujų eilių. Kartu sužinojome ir „Tėkmės“ klubo naujienas. Vadovauti Alytaus klubo literatams neseniai pradėjo Regina Rasimienė. Dvidešimt metų klubui pirmininkavusi Emilija Krušinienė veiklos neatsisako, dabar ji eis pirmininkės pavaduotojos pareigas.

Kiek vėliau poezijos naujoves pristatė „Sietyno“ atstovai. Rita Volteraitienė perskaitė „Blėsta žvaigždės“, Gema Galinienė – „Žiedų lašai“. Klubo pirmininkas Ričardas Jurgelevičius, sunerimęs dėl labai neramios padėties pasaulyje, sukūrė jaudinantį eilėraštį „Ukrainai“.

Iš Kalvarijos atvyko Šarūnas Sėjūnas su savo dukrele Šarūne. Tėvelis paskaitė savo kūrybos, o pirmaklasė perskaitė „Rasos“ klubo nario Edmundo Venslovos eilėraštuką. Pasirodo, kad „Rasa“ susilaukė taip pat naujos pirmininkės. Iš Šarūno Sėjūno estafetę perėmė Vilija Vilkelienė.

Svečiai iš Lietuvos nuoširdžiai pasveikino suvalkiečius su jubiliejais, o dovanų Lenkijos lietuviams atvežė savo naujai išleistų knygų.

Eilių skaitymą skambia muzika apipynė „Ančios“ kapela (vad. Vytautas Batvinskas), kuri susibūrė prieš dvejus metus, bet jau suspėjo nemažai koncertuoti įvairiose mūsų krašto ir Lietuvos vietovėse.

„Ančios“ kapela (vad. Vytautas Batvinskas)

Malonu, kad Suvalkų lietuviams, „Vienybės“ poezijos šventės organizatoriams, dalyviams ir svečiams sveikinimus atsiuntė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos vardu jos viceministras Egidijus Meilūnas (visą sveikinimą susirinkusiems perskaitė renginio vedėja). Padėkojo jis už lietuvybės puoselėjimą ir palinkėjo ilgų prasmingos veiklos metų.

Garbingų jubiliejų proga padėkas už ilgametę visuomeninę veiklą ir nuopelnus Suvalkų lietuvių bendruomenės labui LLD Suvalkų skyriaus pirmininkė įteikė: Kazimierui Baranauskui, Juozui Vazneliui, Kostui Leončikui, Teresei Uzdilaitei, Pranui Sovuliui, Albertui Žardeckui, Kazimierui Vytautui Sendai; už nuoširdų ilgametį bendradarbiavimą –  Alytaus apskrities literatų klubui „Tėkmė“, Marijampolės literatų klubui „Sietynas“ ir Kalvarijos literatų klubui „Rasa“; už finansinę paramą – Irenai ir Jeronimui Šalčiūnams iš Marijampolės, Genutei ir Broniui Vazneliams iš Suvalkų, LR Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondui, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai – Globalios Lietuvos departamento Ryšių su diaspora skyriui; Sigitui Birgeliui, „Aušros“ leidyklos direktoriui – už pagalbą, rūpestį ir įdėtą darbą „Suvalkiečio“ ir Suvalkų lietuvių knygų leidyboje. O ansamblių vadovams už dalyvavimą šventėje įteiktos kuklios dovanėlės.

Pabaigoje susilaukėme malonios staigmenos. Su garbingais LLD Suvalkų skyriaus, „Suvalkiečio“ ir šv. Mišių atnašavimo lietuvių kalba Suvalkuose jubiliejais gražias gėles, padėkas, dovanėles ir šiltus sveikinimų žodžius skyrė LLB valdybos pirmininkė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė, LLD valdybos pirmininkas Robertas Slovikas, Suvalkų lietuvių darželio bendruomenė, Suvalkų ansamblis „Sūduva“ ir visi sugiedojo „Ilgiausių metų“. Labai ačiū, kad teigiamai įvertinote mūsų visų darbą.

Renginio  pabaigą vainikavo „Ančios“ ir „Alnos“ kartu atliekama daina „Mūsų dienos kaip šventė“, prie kurios prisijungė visi šventės dalyviai. Po oficialiosios programos ten pat vyko vakaronė. Smagu buvo pabendrauti prie vaišių stalo, artimiau susipažinti su svečiais.

Onutė Virbylienė, punskas.pl

Renginio rėmėjai:

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

LLD Suvalkų skyrius

Onutės Virbylienės, Jolantos Malinauskaitės-Vektorienės ir Zitos Vasiluk nuotr.

Ankstesnis straipsnisPasakojimai apie Seivų dvarą (2 dalis)
Kitas straipsnisLaiškas Ukrainos prezidentui V. Zelenskiui

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia