„Dva­si­nin­kų pa­šau­ki­mas – ten, kur bū­si pa­šauk­tas vys­ku­po“

0

Aldona KUDZIENĖ, aldona@alytausnaujienos.lt

Talutis

Ku­ni­gas Ma­rius Ta­lu­tis (nuotr.) ski­ria­mas Aly­taus Šv. Liud­vi­ko ir Ne­mu­nai­čio Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Gi­mi­mo pa­ra­pi­jų kle­bo­nu, o jo Ker­na­vės Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Škap­lie­ri­nės ir Mus­nin­kų Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čių kle­bo­no vie­tą už­im­tų ku­ni­gas iš Pir­mo­jo Aly­taus Val­das Be­lec­kas, pranešė Kai­šia­do­rių vys­ku­pi­jos ku­ri­ja.

Da­lis Pir­mo­jo Aly­taus pa­ra­pi­jos ti­kin­čių­jų su­ne­ri­mo, kad kle­bo­nas V. Be­lec­kas, at­li­kęs tiek daug dar­bų se­niau­sioje šio mies­to pa­ra­pi­joje, yra per­ke­lia­mas į Ker­na­vę. O Ker­na­vės ir Mus­nin­kų pa­ra­pi­jų ti­kin­tie­ji pa­pra­šė Šir­vin­tų ra­jo­no me­rės Ži­vi­lės Pins­ku­vie­nės pa­gal­bos. Po­li­ti­kė, sa­vo ruož­tu, krei­pė­si į Kai­šia­do­rių vys­ku­pą Jo­ną Iva­naus­ką, pra­šy­da­ma ne­iš­kel­ti Ker­na­vės Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Škap­lie­ri­nės ir Mus­nin­kų Švč. Tre­jy­bės pa­ra­pi­jų kle­bo­no M. Ta­lu­čio. In­ter­ne­to pus­la­py­je Pe­ti­ci­jos.lt bu­vo pa­skelb­ta pe­ti­ci­ja, ku­rią pa­si­ra­šė per 600 žmo­nių.

„Ker­na­vės ir Mus­nin­kų pa­ra­pi­jos jau­čia di­de­lį pra­ra­di­mą, jei ku­ni­gas Ma­rius bus per­kel­tas. Jo pa­stan­gos su­bur­ti ben­druo­me­nę, or­ga­ni­zuo­ti ren­gi­nius, pa­dė­ti vargs­tan­tiems ir iš­lai­ky­ti pa­ra­pi­jos tra­di­ci­jas yra ne­pa­kei­čia­mos. Ku­ni­gas Ma­rius vi­sa­da ran­da lai­ko kiek­vie­nam pa­ra­pi­jie­čiui, su­tei­kia dva­si­nę pa­ra­mą ir ska­ti­na mus siek­ti aukš­tes­nių dva­si­nių ver­ty­bių“, – ra­šo­ma pe­ti­ci­jo­je.

Kun. Marius Talutis

Taip pat mi­ni­ma, kad šis per­kė­li­mas Ker­na­vės ir Mus­nin­kų mies­te­lių gy­ven­to­jams ga­li su­kel­ti dva­si­nių pro­ble­mų: „Esa­me su­si­rū­pi­nę, kad ku­ni­go Ma­riaus per­kė­li­mas su­kels ne tik dva­si­nį, bet ir emo­ci­nį šo­ką mū­sų ben­druo­me­nėms.“

Kai­šia­do­rių vys­ku­pi­jos Aly­taus de­ka­na­to de­ka­nas Vin­cas Baub­lys va­kar „Aly­taus nau­jie­noms“ sa­kė, kad ku­ni­gų per­kė­li­mai iš vie­nos pa­ra­pi­jos į ki­tą yra ka­ta­li­kų vys­ku­pų kom­pe­ten­ci­ja ir pa­sau­lie­čiai ne­tu­ri šio pro­ce­so įta­ko­ti ar ki­taip kiš­tis. 

Kle­bo­nas V. Be­lec­kas, Pir­mo­jo Aly­taus pa­ra­pi­jos baž­ny­čio­je at­li­kęs daug at­nau­ji­ni­mo dar­bų, bū­ręs ir pa­lai­kęs pi­lig­ri­mų veik­lą, va­kar ne­ga­lė­jo pa­ko­men­tuo­ti sa­vo pla­nų, įvar­din­ti jam svar­biau­sių at­lik­tų dar­bų. Po­kal­bį ati­dė­jo­me vė­les­niam lai­kui. Ku­ni­gas M. Ta­lu­tis į Dzū­ki­jos pa­ra­pi­jas at­si­kel­ti ža­da po Žo­li­nių.

„Iš­ėji­mas vi­sa­da yra jaut­rus. Žmo­nės pri­pran­ta ir su­si­gy­ve­na su kle­bo­nu. Bet dva­si­nin­kų pa­šau­ki­mas – bū­ti ten, kur bū­si pa­šauk­tas vys­ku­po. Vys­ku­pas iki dek­re­to pa­si­ra­šy­mo mąs­to ir ieš­ko spren­di­mų. Ta­čiau pa­si­ra­šius dek­re­tą pa­pras­tai jo ne­at­šau­kia“, –  taip apie vys­ku­po spren­di­mus vie­šo­je erd­vė­je yra pa­si­sa­kęs Kai­šia­do­rių vys­ku­pi­jos ge­ne­ralvi­ka­ras Ro­lan­das Bič­kaus­kas.

Ankstesnis straipsnisDainų šventė Martyno Pečiulio nuotraukose (2 dalis)
Kitas straipsnisFolkloro dienoje „Rasi rasoj rasi“  (1/2)

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia