Planuojantys pradėti savo verslą kaimo vietovėse galės gauti beveik 19 tūkst. Eur

0

Norintys pradėti verslą kaimo vietovėse galės gauti išmoką, siekiančią 18 800 Eur, tokią galimybę suteikia nuo gegužės 18 d. pradedamos rinkti paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ įgyvendinimo nuo 2018 m. taisykles, kai verslo planui įgyvendinti yra mokama išmoka.

Šiam paraiškų surinkimo etapui skirta 7 227 948 Eur paramos lėšų. Paraiškos bus renkamos iki birželio 15 d.

Pažymėtina, jog pakeistos priemonės įgyvendinimo taisyklės. Jose vienas svarbiausių pakeitimų – didžiausias išmokos dydis vienam paramos gavėjui gali siekti 18 800 Eur. 

Remiama veikla

Parama pagal KPP veiklos sritį „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ teikiama pradėti ne žemės ūkio veiklą, atitinkančią Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje nurodytas veiklas, išskyrus įgyvendinimo taisyklėse pateiktame neremtinų veiklų sąraše nurodytas veiklas (alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba jais, tabako gaminių gamyba ir prekyba jais, ginklų ir šaudmenų gamyba ir prekyba jais, azartinių lošimų ir lažybų organizavimas ir kt.). Jei projekte numatoma, kad bus užsiimama produktų gamyba, apdorojimu, perdirbimu, šios veiklos galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytas produktas.

Įgyvendinant projektą galima numatyti vykdyti keletą remiamų ekonominės veiklos rūšių.

Galimi paramos gavėjai

Parama galės būti skirta fiziniams bei naujai įsteigtiems privatiems juridiniams asmenims.

Fiziniai asmenys privalo būti nevykdę jokios ne žemės ūkio ekonominės veiklos nuo 2018 m. lapkričio  18 d. iki 2019 m. lapkričio 18 d. arba per nurodytą laikotarpį vykdę ją mažiau kaip 30 kalendorinių dienų, neatsižvelgiant į tai, ar buvo gauta pajamų, ar ne.

Privatūs juridiniai asmenys turi būti registruoti ne anksčiau kaip prieš 6 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos.

Tiek fiziniai, tiek privatūs juridiniai asmenys turi atitikti labai mažos įmonės reikalavimus ir būti savarankiški (išskyrus ūkininkus).

Svarbu, kad pareiškėjo – fizinio asmens – nuolatinė gyvenamoji vieta būtų deklaruota kaimo vietovėje, o pareiškėjo – juridinio asmens – buveinė būtų registruota kaimo vietovėje.

Projekto įgyvendinimo vieta privalo būti kaimo vietovėje, kur turi būti registruotas ir nekilnojamasis turtas, į kurį investuojama, kai paramos lėšomis finansuojama statyba. Taip pat kaimo vietovėje turi būti registruotas nekilnojamasis turtas, kur saugomas už paramos lėšas įgytas turtas vykdant tiek mobiliąją, tiek nemobiliąją veiklas. Gamybinė ekonominė veikla taip pat turi būti vykdoma ir iš paramos lėšų įgytas turtas privalo būti saugomas nekilnojamajame turte, kurio registracijos vieta yra kaimo vietovė.

Įsipareigojimai

Įgyvendinant projektą būtina iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos sukurti bent vieną darbo vietą (etatą), susijusią su ekonomine veikla, kuriai prašoma paramos. Sukurtą darbo vietą privaloma išlaikyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Žinotina, jog vienos darbo vietos darbo užmokestis arba savarankiška veikla užsiimančio asmens grynųjų pajamų dydis per ataskaitinius metus turi būti ne mažesnis negu dvylika minimalių mėnesinių algų (MMA), nustatytų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu.

Taip pat svarbu atkreipti dėmesį, jog pradėti įgyvendinti verslo planą reikia ne vėliau kaip per 9 mėnesius nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, o verslo planą būtina įgyvendinti tinkamai, t. y. įsigyti numatytas investicijas, sukurti darbo vietą, vykdyti pelningą ekonominę veiklą ir kt.

Paramos mokėjimo tvarka

Paramos gavėjui 18 800 Eur išmoka bus išmokama 100 proc. dviem dalinėmis išmokomis. Pirmoji išmokos dalis, sudaranti 50 proc. visos skirtos išmokos sumos, paramos gavėjui bus išmokėta per 10 darbo dienų po sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, kita pusė – tinkamai įgyvendinus verslo planą ir pateikus NMA mokėjimo prašymą. Paskutinis mokėjimo prašymas NMA turi būti teikiamas ne vėliau kaip pirmaisiais metais po verslo plano įgyvendinimo metų ir ne vėliau kaip iki 2023 m. birželio 30 d.

Verslo planas privalo būti tinkamai įgyvendintas, priešingu atveju, likusi išmokos dalis nebus mokama, o jeigu išmokos dalis jau išmokėta, ji bus susigrąžinta.

Paraiškos – ir per ŽŪMIS

Paraiškas bus galima pateikti NMA teritoriniuose padaliniuose, taip pat elektroniniu būdu, naudojantis Žemės ūkio ministerijos informacine sistema ŽŪMIS adresu www.zumis.lt. Per sistemą paraiškos priimamos iki kvietimo teikti paraiškas paskutinės dienos 24 val.

Projektams taikomi atrankos kriterijai

Pareiškėjų projektai pagal KPP priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse“ įgyvendinimo nuo 2018 m. taisykles, kai verslo planui įgyvendinti yra mokama išmoka, bus vertinami pagal atrankos kriterijus, už atitiktį jiems bus suteikiami balai – didžiausias galimas balų skaičius vienam pareiškėjui yra 100.

Žemiau pateikiami atrankos kriterijai ir balai, kuriais vadovaujantis bus vertinami projektai:

 1. Įsipareigojama sukurti ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikyti ne mažiau kaip vieną nesezoninę darbo vietą – suteikiami 25 balai.
 2. Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų praėjusiais kalendoriniais metais (atrankos balai neskiriami, jeigu projekte numatyta teikti tik mobiliąsias paslaugas):
 • 4 ir daugiau procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį – 15 balų;
 • nuo 2 iki 4 (neįskaitytinai) procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį – 10 balų;
 • iki 2 (neįskaitytinai) procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį – 5 balai.
 1. Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas), yra ne anksčiau kaip prieš 1 metus iki paramos paraiškos pateikimo grįžęs į Lietuvos Respubliką iš emigracijos asmuo, iki grįžimo nepertraukiamai deklaravęs išvykimą į kitą (-as) valstybę (-es) ne trumpiau kaip 2 metus – 15 balų.
 2. Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas), yra gavęs subsidiją būstui kaimo vietovėje įsigyti pagal Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymą – 5 balai.
 3. Pareiškėjas yra kaimo vietovėje veikiantis subjektas, kuris iki paraiškos pateikimo dienos:
 • pareiškėjas (fizinis asmuo) – kaimo gyventojas, ne trumpiau kaip 1 metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje – 15 balų;
 • pareiškėjo (juridinio asmens, pradedančio ekonominę veiklą) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. akcijų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas), ne trumpiau negu 1 metus deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje – 15 balų.
 1. Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas), paraiškos pateikimo dieną yra:
 • iki 29 metų (imtinai) amžiaus – 10 balų;
 • nuo 30 iki 40 metų (imtinai) amžiaus – 5 balai;
 • 54 ir daugiau metų amžiaus – 5 balai.
 1. Pareiškėjas (fizinis asmuo) arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinis akcininkas, turintis daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas), paramos paraiškos teikimo metu yra negalią turintis asmuo – 10 balų.
 2. Pareiškėja (fizinis asmuo) yra moteris arba pareiškėjo (juridinio asmens) pagrindinė akcininkė, turinti daugiau kaip 50 proc. juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų (juridinių asmenų, kurie neturi ir negali turėti akcininkų, atveju pagrindiniam akcininkui prilyginamas vadovas), yra moteris – 5 balai.

Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius, kurį turi surinkti pareiškėjas, kad gautų išmoką, – 45 balai. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas nesurinko privalomojo mažiausio 45 balų skaičiaus, paraiška atmetama.

Naudinga informacija

 Pagal NMA informaciją

Ankstesnis straipsnisPunsko valsčiaus viršaitis: Taupyti norėčiau pradėti nuo savęs
Kitas straipsnisPLB dėkoja už susitelkimą kovoje su Covid-19 virusu ir teikia siūlymus LR Vyriausybei

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia