Suvalkuose pagerbtas šv. Jonas Paulius II

0

Šių metų spalio 22 d. sukako lygiai 42 metai, kai Vatikane iškilmingai prasidėjo Krokuvos metropolito, kardinolo Karolio Voitylos (Karol Wojtyła) – popiežiaus Jono Pauliaus II pontifikatas. Tai įvyko 1978 m. spalio 22 d. Jonas Paulius II po mirties buvo paskelbtas šventuoju. Ta proga praėjusį ketvirtadienį Suvalkų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje 18 val. prasidėjo pamaldos, kurios, tarp kitko, buvo skirtos pagerbti šį žymų popiežių. Susirinkusieji pirmiausia sukalbėjo rožančių. Mišias atnašavo ir pamokslą pasakė šios parapijos klebonas Jarema Sykulskis (Jarema Sykulski). Jose dalyvavo ir Suvalkų bažnytinis choras (vadovaujamas Vytauto Batvinsko), kuris sugiedojo 2 giesmes: „Mažą Jėzų ant rankų nešiojai“, „Viešpats pakrantėj stovėjo“ (lenkiškai „Barka“). Tai buvo numylėta popiežiaus Jono Pauliaus II giesmė. „Barka“ yra ispanų religinė giesmė, kurios žodžius ir muziką 1974 m. sukūrė ispanų kunigas Cesáreo Gabarain. Tais pačiais metais lenkišką tekstą parašė lenkų salezietis kunigas Stanislavas Šmitas (Stanisław Szmidt). Ši giesmė sujaudino ir J. Sykulskį.

Mišių aukojimas

Pamoksle klebonas daug kalbėjo apie šventąjį Joną Paulių II. Priminė jo įsimintinus žodžius, pasakytus per pirmąją piligriminę kelionę į Lenkiją 1979 m.: „Nebijokite! Atverkite, plačiai atlapokite vartus Kristui. Atverkite jo gelbėjančiai galiai valstybių sienas, ekonomines ir politines sistemas.“ „Tenusileidžia Tavo dvasia ir atnaujina žemės veidą. Šios žemės!“ Taip pat kalbėjo apie spalio 31 dieną vyksiančią JAV Hartfordo katedroje Connecticut valstijoje kun. Michael McGivney (1852–1890) beatifikaciją. Jo tėvai dėl didelio skurdo emigravo iš Airijos į JAV. Šis kunigas 1882 m. su savo parapijiečiais įkūrė vyrų bendruomenę „Kolumbo riteriai“. Tai yra pasaulietinė katalikų organizacija, siekianti tobulinti tikėjimą, padėti vieni kitiems ir veikti katalikų šeimų labui. Nuostatos buvo tokios: gailestingumas, vienybė, brolybė, patriotizmas. Ši bendruomenė yra tarptautinė, veikianti keliolikoje pasaulio valstybių. Jai priklauso apie 1,9 milijono narių. Lenkijoje veikia nuo 2006 m. prie 119 parapijų, 28 vyskupijose ir turi daugiau kaip 6000 narių.

Gieda Suvalkų lietuvių bažnytinis choras

Po šv. Mišių klebonas priminė kun. Michael McGivney biografiją ir veiklą. Paskui už jį buvo sukalbėta novena[1] prieš beatifikaciją.

[1] Novenà – periodinės pamaldos katalikų bažnyčioje, vykstančios per 9 dienas paeiliui prieš didesnes šventes arba iškilmes.

Kostas Leončikas, punskas.pl

K. Leončiko nuotr.

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia