Iš dabarties į praeitį

0

Pasibaigė tris dienas trukęs XXXV poezijos pavasaris Lenkijoje. Jo metu buvo surengti 8 renginiai. Poezijos skaitymai vyko: Seinuose, Punske, Varšuvoje ir Suvalkuose. Juose dalyvavo poetai Kornelijus Platelis, Gintaras Grajauskas bei Vytautas V. Landsbergis. Šventės metu buvo perskaityta daug geros poezijos, parodytas dokumentinis filmas.

Trisdešimt penkeri meti – kaip viena diena. Prabėgo jie nepaprastai greitai. Buvo surengti 137 poezijos renginiai, poezijos valandėlės, priešpietės, vakaronės. Poezijos posmai skambėjo Punske, Seinuose, Navinykuose, Krasnagrūdoje, Bubeliuose, Eglinėje, Ožkiniuose, Suvalkuose, Šveicarijoje, Vidugiriuose, Gižicke, Varšuvoje ir kitur.

Poezijos šventės sumanytojas lietuvių etninėse žemėse buvo poetas Marcelijus Martinaitis, kuris su Juozu Baltušiu ir Mykolu Karčiausku 1986 m. rudenį apsilankė Punske. Jis pasiūlė poezijos šventę rengti Suvalkų krašto lietuviams.

1987 m. „Aušros“ 4 nr. rašoma: „Šiais metais pirmą kartą „Poezijos pavasaris“ pražydo ir Punsko krašte. Šios gražios šventės aukurą uždegė Lietuvos TSR liaudies poetas Algimantas Baltakis. Kartu su juo susitikti su mūsų poezijos mylėtojais atvyko poetai: Sigitas Geda, Ramutė Skučaitė, Algimantas Bučys ir mūsų tėviškėnas, Ožkinių kaimo ūkininkas Sigitas Birgelis. Susitikimai vyko Navininkų ir Punsko mokyklose.

Poetai skaitė savo eilėraščius, padovanojo knygų. Susitikimus papuošė licėjaus ir pradinių klasių mokinių dainos, šokiai, eilėraščiai.

Mūsų mažoji visuomenė kasmet lauks šios šventės.“

Marcelijus Martinaitis

Per daugiau kaip tris dešimtmečius Poe­zi­jos pavasario šventėje lankėsi labai daug lietuvių rašytojų. Norėtųsi juos šiandien prisiminti. Tai: Pet­ras Kei­do­šius, Onė Ba­liu­ko­ny­tė, Vik­to­ri­ja Daujo­ty­tė ir Vla­das Šim­kus 1988 m., Sta­sys Ka­šau­skas, Vin­cas Gied­ra, Edu­ar­das Se­le­lio­nis ir Jo­nas Striel­kū­nas 1989 m., Da­lia Ja­zu­ke­vi­čiū­tė, Do­na­ldas Ka­jo­kas, Vaidotas Daunys, Ju­di­ta Vai­čiū­nai­tė 1990 m., Mar­ce­li­jus Mar­ti­nai­tis, Pet­ras Pa­na­vas, Alic­ja Ry­bałko ir li­te­ra­tū­ros kri­ti­kas Vi­lius Gu­žau­skas 1991 m., Vla­das Šim­kus, Ra­mu­tė Gir­kon­tai­tė, Jur­gis Kun­či­nas, Vy­tau­tas Ru­ba­vi­čius 1992 m., Pet­ras Pa­li­lio­nis, Al­fon­sas Mal­do­nis, An­ta­nas A. Jo­ny­nas, daini­nin­kas Da­nie­lius Sa­dau­skas 1993 m., Daina Prans­kie­ty­tė, Vy­tau­tas Ru­do­kas, Dainius Dir­gė­la, ak­to­rius Lai­mo­nas No­rei­ka 1994 m., LRS pir­mi­nin­kas, lie­tu­vių li­te­ra­tū­ros kri­ti­kas Va­len­ti­nas Sven­tic­kas, LRS lei­dyk­los di­rek­to­rius Juo­zas Ake­lis 1995 m., My­ko­las Kar­čiau­skas, Ju­li­ja Šva­bai­tė-Gy­lie­nė, Dainius Dir­gė­la, Be­ne­dik­tas Ja­nu­še­vi­čius 1996 m., Al­do­na Veš­čiū­nai­tė, My­ko­las Kar­čiau­skas, Al­gi­man­tas Bu­čys, Vy­tau­tas V. Lands­ber­gis 1997 m., Vi­ta­li­ja Bo­gu­tai­tė, Kęs­tu­tis Keb­lys, Do­na­tas Va­lan­čiaus­kas, ak­to­rius To­mas Vai­sie­ta 1998 m., Li­di­ja Šim­ku­tė, Ai­das Mar­čė­nas, Val­de­ma­ras Ku­ku­las, Mie­czysław Czaj­kows­ki ir ak­to­rius Lai­mo­nas No­rei­ka 1999 m., Ve­ro­ni­ka Stas­ke­vi­čiū­tė, Bi­ru­tė Jo­nuš­kai­tė-Au­gus­ti­nie­nė, An­ta­nas A. Jo­ny­nas, Ri­čar­das Ši­lei­ka, Min­dau­gas Ast­rau­skas 2000 m., LRS vi­ce­pir­mi­nin­kas Jo­nas Li­niau­skas, Eg­lė Juod­val­kė, Pa­uli­na Žem­gu­ly­tė, Vy­tau­tas Ka­ra­lius 2001 m., Kęs­tu­tis Na­va­kas, Al­vy­das Šle­pi­kas, Be­ne­dik­tas Ja­nu­še­vi­čius ir daini­nin­kė Si­gu­tė Tri­ma­kai­tė 2002 m., Li­di­ja Šim­ku­tė, Al­gi­man­tas Bal­ta­kis, My­ko­las Kar­čiau­skas 2003 m., Vio­le­ta Šob­lin­skai­tė, Gas­pa­ras Alek­sa, Pet­ras Pa­na­vas, Alis Bal­bie­rius 2004 m., Liudvikas Jakimavičius, Meilė Kudarauskaitė, Donaldas Kajokas, Viktoras Rudžianskas 2005 m., Jūratė Sučylaitė, Arnoldas Janušaitis, Petras Panavas, Stasys Stacevičius 2006 m., Paulina Žemgulytė, Daiva Molytė, Benediktas Januševičius, Petras Palilionis 2007 m., Mykolas Karčiauskas, Julius Žėkas, Vytautas Stulpinas, dainininkas Danielius Sadauskas 2008 m., Marcelijus Martinaitis (su žmona Gražina Marija), Antanas A. Jonynas (su Palmyra Mikėnaite) 2009 m., Mykolas Karčiauskas, Vytautas V. Landsbergis, Vytautas Kaziela 2010 m., Mykolas Karčiauskas, Jonas Liniauskas, Stasys Stacevičius, skaitovė Irena Plaušinaitytė bei dailininkė Teresė Jankauskaitė 2011 m., Donatas Petrošius, Birutė Jonuškaitė-Au­gus­ti­nie­nė, dainininkė Veronika Povilionienė, literatūrologas Kęstutis Nastopka, taip pat LR Seimo, LR Vyriausybės atstovai: LR užsienio reikalų viceministras Evaldas Ignatavičius, LR URM Informacijos ir viešųjų ryšių departamento direktorius Giedrius Puodžiūnas, Lietuvos ir Lenkijos asamblėjos pirmininko pavaduotojas J. Liesys, buvęs Asamblėjos pirmininkas A. Kašėta, Kaimo reikalų komiteto pirmininkas E. Pupinis, Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto pirmininkas V. Kurpuvesas, Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas V. Stundys, Rimantas Stankevičius, LR URM Užsienio lietuvių departamento direktorius Arvydas Daunoravičius, LR konsulas Seinuose Liudvikas Milašius, Albino Žukausko dukra Giedrė Žukauskaitė ir giminės, Lietuvos kino režisierius Vytautas Damaševičius 2012 m., Ramutė Skučaitė, Antanas Drilinga, Alis Balbierius, Vytautas V. Landsbergis, Viktoras Rudžianskas 2013 m., Vladas Braziūnas, Jūratė Sučylaitė, Daiva Molytė, Lidija Šimkutė (Australija) 2014 m., Eugenijus Ališanka, Marius Burokas, Birutė Jonuškaitė-Au­gus­ti­nie­nė, Domantas Razauskas 2015 m., Mykolas Karčiauskas, Ričardas Šileika, Birutė Jonuškaitė-Au­gus­ti­nie­nė 2016 m. Aidas Marčėnas, Gintaras Bleizgys, Jurgita Jasponytė 2017 m., Antanas A. Jonynas, Domantas Razauskas, Agnė Žagrakalytė 2018 m., Eugenijus Ališanka, Benediktas Januševičius, Daiva Molytė-Lukauskienė 2019 m., Alvydas Jegelevičius 2020 m., Viktoras Rudžianskas, Viktoras Gulbinas, Vidmantas Kiaušas-Elmiškis 2021 m., Kornelijus Platelis, Vytautaas V. Landsbergis, Gintaras Grajauskas 2022 m.

Sigitas Birgelis, punskas.pl

Ankstesnis straipsnisPoezijos pavasaris Suvalkuose
Kitas straipsnisJaunystės pievomis braidau. „Pašešupiai“ (4 dalis)

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia