Dievo šventovė, tapusi nesutarimų namais. Konfliktas dėl Vidugirių parapijos (2)

0

Sigitas Birgelis, punskas.pl

Tęsiame pasakojimą apie konfliktą dėl Vidugirių parapijos.

Įvykiai klostėsi žaibiškai. Paaiškėjus, kad kun. Parakevičius paskirtas Vidugirių klebonu, nuspręsta vykti pas vyskupą. 1992 m. rugpjūčio 14 d. parapijiečių delegacija: Petras Staskevičius, Zenonas Burauskas, Algirdas Jurkūnas, Henryk Sinder, Juozas Pečiulis ir dr. Bronius Makauskas nuvažiavo pas Elko vyskupą ordinarą Wojciechą Ziembą. Čia lietuvių delegacija pamatė planuojamos Vidugirių parapijos žemėlapį. Keisti vyskupo argumentai ir nesuprantama kunigo logika sukėlė dar didesnį nerimą lietuvių širdyse. Lietuvių delegacija iš bažnyčios hierarcho sužinojo, kad Vidugiriuose nuo pat šventovės statybos pradžios buvo planuojama parapija. Vyskupas argumentavo, jog tik dėl komunistinės valdžios spaudimo tikintiesiems buvo skelbiama, kad tai tik pagalbinė bažnyčia. Vyskupas nemanė trauktis: „Parapija yra ir bus!“, – pareiškė.

Bažnyčios hierarchas šiais savo žodžiais tarsi paneigė, kad Vidugirių parapijos steigimas yra susijęs su Lenkijos vyskupijų reforma ir parapijų smulkinimu. Prisiminkime, 1992 m. popiežiaus Jono Pauliaus II sprendimu buvo įsteigta 14 naujų vyskupijų. Seinų dekanatas iš Lomžos vyskupijos pateko į naujai sukurtą Elko vyskupiją, kuriai vadovauti ėmėsi Wojciech Ziemba. Jis savo vyskupijoje pradėjo didinti parapijų tinklą.

Punsko klebonas Ignas Dzermeika Vidugirių koplyčioje

Pasak vyskupo, Vidugirių parapijos įkūrimas neva turėjo pagerinti lietuvių sielovadą. Tikintieji šiame plane įžvelgė klastą. Jie suprato, kad lietuvius norima padalyti, sumažinti Punsko parapiją, kad joje lenkiškas elementas būtų stipresnis ir sudaryti sąlygas likviduoti lietuviškas pamaldas Seinų bazilikoje.

Darėsi aišku, kad Punsko klebonas, žaisdamas dviem frontais, veidmainiauja. Parapijiečiai supyko ant jo. 1992 m. vasarą Vidugirių koplyčios statyba sustojo. Nepasitikėjimui pagrindą davė komunikacijos stoka. Jeigu I. Dzermeika nuo pat pradžių būtų žmonėms viską pasakęs, nesusipratimų galbūt būtų išvengta. Klebonas jautėsi žmonių užpultas, o tikintieji apgauti, nes aukojo pinigus ir patys dirbo.

Lietuviškų organizacijų vadovai kreipėsi į savo tautiečius Lietuvoje ir užsienyje, į dvasininkus ir pasauliečius, prašydami nesmerkti parapijiečių dėl bažnyčios uždarymo. Pareiškime konstatuojama, kad Vidugirių parapija būtų sudaryta iš dabartinės Punsko parapijos ir Seinų parapijos lietuviškosios dalies. Tai iš esmės pakeistų tautines proporcijas lietuvių nenaudai.

Publikuojame pareiškimo tekstą.

Lenkijos lietuvių bendruomenės
Lietuvių šv. Kazimiero draugijos
ir Lenkijos lietuvių draugijos

PAREIŠKIMAS

Punsko parapijos taryba, remiama Punsko ir Seinų parapijų lietuvių gyventojų žymiosios dalies, nusprendė sustabdyti Vidugirių bažnyčios statybos darbus, o patį pastatą uždarė. Šis tarybos sprendimas turi galioti iki to laiko, kol Elko vyskupas, kuriam juridiškai priklauso Punsko ir Seinų parapijos, teisiniu savo aktu nustatys statomos bažnyčios statusą, t. y. paliks ją Punsko parapijos pagalbine bažnyčia.

Punsko parapijos taryba šį drastišką sprendimą priėmė po to, kai Elko vyskupas pareiškė, kad Vidugirių parapijos įsteigimas yra jau faktas. Naują Vidugirių parapiją turėtų sudaryti žymi dabartinės Punsko parapijos dalis ir Seinų parapijos lietuviškoji dalis. Jose iš esmės pasikeistų tautinės proporcijos lietuvių nenaudai. Jeigu atsižvelgsime dar ir į ekonominius sunkumus, susijusius su naujos parapijos įkurdinimu ir išlaikymu, jeigu matysime realią šiuo metu lietuvių kunigų stoką, suprasime, kad toks poslinkis sudaro šio krašto mažytei lietuviškajai visuomenei papildomą grėsmę. Šie nuogąsčiai įgauna juo didesnio pagrindo, kai žvelgiame į tolimesnę ir visai artimą mūsų tautos ir ypač šio krašto praeitį, kai prisimename ilgametę lietuvių kovą dėl gimtojo žodžio savo bažnyčiose.

Šiuo pareiškimu kreipiamės į visus savo tautiečius Lietuvoje ir užsienyje, į dvasininkus ir pasauliečius: neskubėkite mūsų smerkti, o bandykite mus suprasti ir pagal savo galimybes užtarti. Mes neiname prieš Bažnyčią. Mes kovojame dėl teisės dabar ir ateityje garbinti Dievą savo gimtąja kalba.

LLB valdybos pirmininkas

J. S. PARANSEVIČIUS

Šv. Kazimiero draugijos pirmininkas

V. GRIGUTIS

LLD pirmininkas

E. PETRUŠKEVIČIUS

Klebonas I. Dzermeika atsidūrė tarp kūjo ir priekalo. Iš dalies lyg ir solidarizavosi su taryba, tačiau po 3–4 dienų nuo altoriaus skelbdavo, kad ji velnių apsėsta.

Lietuviškų organizacijų pirmininkai išsiuntė raštą Elko vyskupui, kuriame argumentavo, kad naujos parapijos įsteigimas Vidugiriuose „pažeidžia ligšiolinį lietuvių teritorinį vientisumą ir žymiai sumažina jų skaičių dviejose kaimyninėse parapijose, Punske ir Seinuose, tuo sukeldamas papildomą grėsmę.“

Publikuojame laiško vertimą.

Elko Vyskupui Jo Ekscelencijai Wojciech Ziemba

Ekscelencija,

lietuvių organizacijų: Lenkijos lietuvių draugijos, Lietuvių šv. Kazimiero draugijos ir Lenkijos lietuvių bendruomenės vardu kreipiamės į Jus skubiai išnagrinėti Vidugiriuose statomos bažnyčios statusą ir priimti sprendimą, atitinkantį tų apylinkių gyventojų valią, išreikštą lapuose su parašais, kurie perduoti Jūsų Ekscelencijai. Sprendimo stoka arba jo vilkinimas gresia konflikto tarp tikinčiųjų ir jų vietinių ganytojų, tarp lenkų ir lietuvių tautybės tikinčiųjų paaštrėjimu. Mūsų organizacijos siekia darnaus sugyvenimo su lenkų tautybe ir yra statuto įpareigotos likviduoti tokių konfliktų židinius.

Mums suprantamas ir priimtinas principas: bažnyčia arčiau tikinčiųjų. Jis gali būti sėkmingai įgyvendinamas, jeigu leidžia ekonominės sąlygos, tautiniu atžvilgiu vienalytėse visuomenėse. Tačiau naujos parapijos įsteigimas Vidugiriuose pažeidžia ligšiolinį lietuvių teritorinį vientisumą ir žymiai sumažina jų skaičių dviejose kaimyninėse parapijose, Punske ir Seinuose, tuo sukeldamas papildomą grėsmę. Tokia grėsmė reali, istoriškai pagrįsta.

Naujos parapijos turėtų būti steigiamos parapijiečių iniciatyva. Jų steigimas prieš tikinčiųjų valią yra nesuprantamas.

Artėjant Šv. Tėvo vizitui Lietuvoje, visa lietuvių tauta ruošiasi garbingai jį sutikti. Lenkijoje gyveną lietuviai trokšta įsijungti į šias iškilmes. Ramybės dėlei prašome Jūsų Ekscelenciją priimti atitinkamus sprendimus Vidugirių bažnyčios klausimu ir pranešti apie juos Punsko parapijos tarybai.

Laimink Dieve.

Su pagarba

Lietuvių šv. Kazimiero draugijos pirmininkas

Vytautas Grigutis

Lenkijos lietuvių draugijos pirmininkas

Eugenijus Petruškevičius

Lenkijos lietuvių bendruomenės krašto valdybos pirmininkas

Juozas Sigitas Paransevičius

(Bus daugiau)

Ankstesnis straipsnisGrėsmės akivaizdoje – valstybė be lyderių? Ekspertai: Lietuva testo neišlaikė
Kitas straipsnisNugalėtojas

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia