Giminės Lietuvoje

0

Prieš kelerius metus rašėme apie Mačiulskų giminės paiešką. Paskelbus informaciją tuojau atsiliepė ir atvyko į Seinus Kastulės Jakubauskaitės-Kabronskos (Onos Mačiulskaitės dukros) giminaitės iš Lietuvos. Įvyko jau ne vienas labai malonus susitikimas.

Kastulė gavusi šv. Kalėdų ir šv. Velykų proga keletą laiškų iš Lietuvos, kurie ir ją, ir aplinkinius labai nudžiuginę. Po ilgos pertraukos šeima sulaukė labai laukto laiškelio, o per šventes apsilankė giminės iš Lietuvos. Kostės mamos Onos brolio Leono anūkės Vilma ir Lina su šeimomis papasakojo, kad Leonas Mačiulskas vedė Marytę iš Šakių ir susilaukė dviejų sūnų – Edmundo ir Remigijaus. Remigijaus vaikai tai Lina, Remigijus ir Vilma. Edmundas turėjo tris vaikus – dvynius Nerijų ir Marių bei dukrą Odetą. Deja, jie nepalaikė ryšių su kitais dėdėmis, ir jiems taip pat rūpi susieiti.

Lina su Vilma atvykusios sakė, kad jos nepalaikė ryšių su kitais dėdėmis ir perversmo metu, per keldinimus, todėl nežinančios, kur gyvenę kiti Onutės ir Leono broliai Vladas ir Alfonsas bei Petras (jis nesukūrė šeimos). Ieškoma jų bei jų vaikų, anūkų. Būtų be galo malonu susipažinti pusbroliams.

palinai

Ona Mačiulskaitė-Jakubauskienė senatvėje gyvenusi pas dukrą Kostę Seinuose. Mirė pritrūkus kelių savaičių iki 100 metų. Visada laukė ir vis turėjo vilties sulaukti ko nors iš giminaičių. Deja, nesulaukė. Tačiau jos dukra Kostė nenuleido rankų, toliau ieškojo internete ir per pažįstamus. Daug kur siuntė žinutes apie savo mamą, kurios gyvenimas nelepino, liko viena iš savo Mačiulskų giminės saugoti tėviškės. Tada 1941 m. pavasarį beveik visi Paliūnų ir dauguma kitų kaimų gyventojų ne sava valia išvyko Lietuvon. Ir daug iš ten jų nebesugrįžo. Taip atsitiko ir su Onutės tėvais, broliais. Onos tėvukas Pranas Mačiulskas su žmona (Ona Bilkevičiūte, kilusia iš Taurusiškės) ir sūnumis Leonu, Alfonsu, Vladu, Petru 1941 m. išvyko Lietuvon ir tėviškėn jau niekad nesugrįžo. Vladas kažkada dar rašė sesei į Paliūnus. Vienas jų jaunystėje mirė, o dar anksčiau mažiukai mirė patys vyriausieji Juozukas ir Agotėlė (palaidoti Punsko kapinėse).

Onutė Mačiulskaitė turbūt pasiliko neišvykusi tuomet vien dėl to, kad dirbo tarnaite (kambarine) Seivų dvare. O tėvai su trimis josios broliais visam laikui paliko tėviškę. Onutė ištekėjo Agurkiuose už Jakubausko. Naujagimis sūnus susirgo ir mirė. Paskui gimė dukrelė Kostė. Daugiau vaikų neturėjo. Pokariu tėtis Pranas dukrą Onutę aplankė tuomet, kai ji ant rankų laikė trejų metukų dukrelę Kastutę. Tai buvo 1945 metų ankstyvas rytas ar vėlyvas vakaras (kai jis perėjo sieną, kad pasimatytų su dukra ir anūkėle, tuomet mažyte Kastute). Po to neteko matytis, nes siena buvo saugoma. Vėliau tėvukas mirė. Palaidotas Lietuvoje. Ten palaidota ir Onutės mama, broliai. Su broliene ilgai susirašinėta, bet paskutinis laiškas gautas 1986m.  birželį. Po jo siunčiami vis tuo pat adresu laiškai likdavo be atsako. Ryšys nutrūkęs… Anksčiau laiškai rašyti šiuo adresu: Šakių rajonas, Plokščių paštas, Obeliškių kaimas, Mačiulskienei Marijai. Vėlesniais metais dar ateidavo laiškai ir Onutė su dukra Koste rašydavo nauju adresu: Šakių rajonas, Kudirkos Naumiestis, Tilto 16-3. Sulaukdavo laiškų iki 1986 m. Gavo laišką, pranešantį apie tėvuko mirtį. Jis palaidotas Plokščiuose.

Kastulė Jakubauskaitė-Kabronska papasakojo apie savo mamos Onutės Mačiulskaitės šeimos išsiskyrimą visam laikui. Karo audrų blaškomos suiro daugelis šeimų. Kostės mama Onutė liko viena vienutėlė iš gausios Mačiulskų šeimos.

Ji gimė 1911 metais Taurusiškės kaime, o mirė sulaukusi beveik 100 metų. Anksti pradėjo pelnyti duoną, būdama 10 ar gal 12 metų tarnavo Seivų dvare kambarine, vėliau Suvalkuose pas žydus (iš čia pažinojo Erną Meilach), vėliau pas ūkininkus Juozą ir Antaniną Pečiulius Vidugiriuose, Kampuočiuose pas Kaminskus, pas vokietį Petraitį Paliūnuose, Ožkiniuose pas Pajaujus – Motiejų, Balytus Pristavonyse, Vaitakiemyje pas Algirdą Jurkiūną. Kai šiems šeimininkams mirė dukra Juzutė, ja tapo net ne giminaitė Onutė Mačiulskaitė. Pas juos ji susipažino su ten dirbusiu Petru Jakubausku (gimęs 1913 m.) iš Agurkių ir ištekėjo, būdama 30 metų. Vestuves ir kraitį Jurkiūnai paruošė kaip tikrai savo dukrai. Gyveno jiedu susituokę Taurusiškėj, vėliau Šilainėj, Seivų dvarely, o po karo dėl žemės ūkio reformos gavo 15 ha žemės Paliūnuose, toje vietoje, kur per karą gyveno vokietis Petraitis. Agurkiuose liko ūkininkauti Onutės vyro brolis Jonas Jakubauskas, o ji su Petru apsigyveno Paliūnuose. Pasiėmė reikalingiausius dalykėlius ir karvutę, kuri nurijusi vinį netikėtai nudvėsė. Tada uošvis davė kitą karvutę. Tokia buvo pradžia Onutės naujos šeimos gyvenimo Paliūnuose. Gimė vaikai, iš jų trys mirė, užaugo tik Kastulė, Koste vadinama. Ona virė pelynus, darė muilą, kad palaikytų švarą. Tvarkos ir gaminimo puikiai buvo išmokusi Seivų dvare ir pas ūkininkus.

Onutės Mačiulskaitės vyras Petras Jakubauskas, Kastulės tėtis, per 10 metų buvo renkamas Paliūnų kaimo seniūnu. Jis mirė 1980-08-09.

Kastulė pasakojusi, jog jos tėveliai, apsigyvenę Paliūnuose, sutiko gerus kaimynus. Sunki ir varginga buvo pradžia, reikėjo prasigyventi. Jiems padėjo kaimynai. Užsidirbdavo padėdami darbuose turtingesniems Paliūnų ūkininkams: Juozui Paransevičiui, Tumeliams, Kaleinykams, Baliūnams, Malinauskams. Paskui dirbo įkurtame valstybiniame ūkyje, kartu kolūkiui užrašydami ir savą žemę. Kai kolūkis iro, jų žemę išnuomojo kiti ir vėliau jau nebuvo galimybių jos atgauti.

Kai Onutė Mačiulskaitė-Jakubauskienė gyveno Paliūnuose – visi ją labai mėgo. Ji buvo tvarkinga, švari, gera šeimininkė, graži, visada ilgais plaukais, gražiai sušukuotais, supinta kasa. Kaimynai pro langą pamatę rytais einančią senutę sakydavo: „Tai Jakubauskų tetukė vėl eina į Agurkių kaimą.“

Onutė Paliūnuose sueidavo ir su savo amžiaus draugėmis – Mikase Adukauskiene ir Magdute Kraučeliūniene. Tik likimas leido Onutei ilgiau gyventi, o draugėms – trumpiau. Ji visą gyvenimą neėmė vaistų, nebuvo reikalo eiti pas daktarus. Tik kelerius metus iki mirties vartojo vaistus, kuriuos parūpindavo dukra Kostė arba anūkė Jolanta, dirbanti medicinos sese Seinuose.

Iš laiškų Onutės dukra Kostė žino, kad Lietuvoje turi 7 pusbrolius. Tarp kitų yra ir dvyniai. Kostė ir jos dukros labai norėtų, kad jie ar jų šeimos atsilieptų. Giminaičių adresai gali būti seniai pasikeitę. Moterys tikisi ir nenustoja vilties, kad visgi kas nors dar joms parašys ir galės vėl užmegzti seniai nutrūkusius ryšius. Labai prašo, kad giminės atsilieptų. Kostė pateikia savo adresą: Koste Kabronska, Konarskiego 21/5, 16-500 Sejny, tel. 87 5162 893.

Eugenija Pakutkienė, punskas.pl

Ankstesnis straipsnis„Tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo, buvo žuvęs ir atsirado!”
Kitas straipsnisAntano Gustaičio konstruoti „ANBO“ lėktuvai

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia