Užsienio lietuvių katalikų sielovada rūpinsis arkivysk. Lionginas Virbalas

0

Šių metų sausio 26 d. Lietuvos vyskupų konferencija patvirtino delegatą užsienio lietuvių katalikų sielovadai. Juo tapo arkivyskupas emeritas Lionginas Virbalas.

Lionginas Virbalas SJ gimė 1961 m. liepos 6 d. Biržuose katalikiškoje šeimoje. 1979 m. baigęs Biržų 2-ąją vidurinę mokyklą (dabar – Biržų „Aušros“ vidurinė mokykla), dvejus metus studijavo Vilniaus inžineriniame statybos institute (šiuo metu Vilniaus Gedimino technikos universitetas).

1981–1983 m. atliko karinę tarnybą sovietinėje armijoje. 1983 m. stojo į Tarpdiecezinę Kauno kunigų seminariją, bet dėl sovietinės valdžios trukdymo, seminarijos vadovybė jo negalėjo priimti. Daugiau kaip dvejus metus dirbo zakristijonu Linkmenyse (Ignalinos raj.) ir studijavo filosofiją bei teologiją pogrindinėje kunigų seminarijoje.

1986 m. buvo priimtas į Kunigų seminariją, o 1989 m. įstojo į Jėzaus Draugiją. Naujokyną atliko tęsdamas studijas seminarijoje, nes tuo metu vienuolijos dar negalėjo veikti viešai.

1991 m. gegužės 30 d. buvo įšventintas kunigu ir išvyko į Romą. Studijavo dvasingumo teologiją Popiežiškajame Grigaliaus universitete ir 1994 m. gavo teologijos licenciato laipsnį. Studijų metais bendradarbiavo Vatikano radijuje.

Nuo 1994 m. metus laiko dirbo jėzuitų naujokų vadovo padėjėju Austrijoje ir lankė Šventojo Rašto egzegezės paskaitas Insbruko universiteto Katalikų teologijos fakultete.

1995–1997 m. buvo Kauno jėzuitų namų vyresnysis ir Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčios rektorius, dėstė Kauno kunigų seminarijoje.

1997 m. išvyko į Salamanką (Ispanija), kur atliko baigiamąją jėzuitų ugdymo programą. 2003 m. davė galutinius įžadus Jėzaus Draugijoje.

1998–2005 ir 2008–2010 m. buvo Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčios rektorius, 1998–2005 m. Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijoje dėstė dvasingumo teologiją.

2005–2008 m. dirbo Lietuvos vyskupų konferencijos generalinio sekretoriaus padėjėju. 2009 m. paskirtas koordinuoti „Liturginių valandų“ vertimą į lietuvių kalbą.

Buvo „Bažnyčios žinių“ redakcinės komisijos, Vilniaus arkivyskupijos kunigų tarybos ir Visuotinės lietuvių enciklopedijos mokslinės redakcinės tarybos narys.

2010–2013 m. Popiežiškosios Rusų kolegijos Romoje rektorius.

2013 m. birželio 6 d. paskirtas Panevėžio vyskupu ordinaru. Įšventintas vyskupu Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje rugpjūčio 10 d. ir tą pačią dieną pradėjo eiti Panevėžio vyskupo pareigas.

2015 m. birželio 11 d. paskirtas Kauno arkivyskupu metropolitu.

2014–2019 m. ėjo LVK vicepirmininko ir Liturgijos komisijos pirmininko, o 2015–2017 m.  ir Visuomenės informavimo priemonių komisijos pirmininko pareigas.

2005 m. apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu.

Nuo 2019 m. kovo 1 d. – Kauno arkivyskupas emeritas.

Be gimtosios lietuvių, dar moka italų, ispanų, rusų ir vokiečių kalbas. Yra išvertęs ir parengęs keletą knygų, bendradarbiauja katalikiškoje žiniasklaidoje.

Naujojo užsienio lietuvių katalikų sielovados delegato laiškas tikintiesiems

Brangūs po visą pasaulį pasklidę lietuviai, šiemet minime Mažosios Lietuvos prijungimą prie Didžiosios. Bet yra dar viena – galėtume pavadinti, judrioji Lietuva. Tai visi Jūs, gyvenantys įvairiose šalyse Europoje, Šiaurės bei Pietų Amerikoje, Australijoje, taip pat Azijoje. Vieni ten gimę, kiti anksčiau ar vėliau atvykę, kuriate savo gyvenimą, auginate vaikus, o širdyje išlaikote Lietuvą ir tikėjimą.

Bažnyčiai svarbūs visi lietuviai, kad ir kur jie gyventų, todėl nuo pat pradžių katalikų kunigai keliavo kartu su savo tautiečiais. Ilgą laiką visa užsienio lietuvių sielovada rūpinosi vysk. Paulius Baltakis OFM, o pastaruosius du dešimtmečius ištikimai darbavosi prel. Edmundas Putrimas. Jam netikėtai mirus, sutikau tęsti šį darbą kaip Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas.

Mano užduotis visų pirma dalintis Evangelijos žinia ir džiaugsmu, padėti lietuvių parapijoms, misijoms ir bendruomenėms puoselėti bažnytinį, dvasinį gyvenimą, skatinti jaunimo sielovadą, atsiliepti į užsienio lietuvių poreikius. Tikiu, kad Kristus ne tik moko dorai gyventi, bet daug daugiau – Jis yra mūsų Gelbėtojas. Sveikinu visus užsienyje dirbančius kunigus, kurie su pasiaukojimu atlieka labai svarbų darbą. Esu dėkingas tautiečiams, kurie ištikimai palaiko katalikiškas bendruomenes taip pat ir ten, kur lietuviai kunigai atvyksta rečiau. Visų indėlis yra reikšmingas, nes mes visi esame keliaujanti Dievo tauta.

Noriu bendradarbiauti su visais lietuviais, organizacijomis, ypač Pasaulio lietuvių bendruomene ir atskirų kraštų Lietuvių bendruomenėmis, megzti ryšius su vyskupijomis, kurių teritorijoje yra įsikūrę lietuviai. Man svarbi ekumeninė krikščionių bendrystė.

Gyvename pasaulyje, kuriame netrūksta iššūkių ir didelių pavojų. Visi laimėsime palaikydami vienybės dvasią bei ryšį su Lietuva, kuri tebūna visus vienodai jungianti motina.

Visiems meldžiu Dievo palaimos, o pasauliui teisingos taikos.

Arkivyskupas Lionginas Virbalas SJ, LVK delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai

Palikti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia