Punsko parapijos klebonai

Pirmas žinomas Punsko parapijos klebonas buvo kun. Mikalojus Ušinskis. Istoriniai šaltiniai šį dvasininką mini 1595 m. gegužės 30 d. kaip Sakalinės (Sakalėnų) kleboną. Po to, kai buvo įsteigta Punsko parapija (1597 m. spalio 27 d.), jis galėjo atsikelti į Punską. Šis klebonas minimas 1606, 1609 ir 1613 metų dokumentuose. Mikalojus Ušinskis mirė prieš 1630 m. nežinia kur.

Palyginti nedaug žinome ir apie kitus seniausių laikų Punsko klebonus. Pirmo klebono pavardę (kun. Mikalojaus Ušinskio) aptinkame 1606 03 01 S. Zalivskio užrašyme Punsko bažnyčiai. Apie keletą kitų galime sužinoti iš Punsko parapijos vizitacijos knygų. Nemažai Punsko klebonų pavardžių pateikia kun. Simonas Norkus bei Vaida Kamuntavičienė. Ne visus Punsko klebonus žinome, ne visada aiškūs jų klebonavimo Punske metai.

Klebonas                                  metai

Mikalojus Ušinskis (Uszyński) 1606, 1613 m.

Stanislovas Slupinskis (Słupiński) 1663–1672 m.

Kazimieras Beimerčovskis (Bejmerczowski) po 1675 m.

Jokūbas Jackevičius (Jaćkiewicz) 1676 m.

Kazimieras Petras Šimanovskis (Szymanowski) 1707 m.

Petras Jakimavičius (Jachimowicz) 1741 m.

Jonas Chlopickis (Chłopicki) 1777 m.

Antanas Laurinavičius (Ławrynowicz) 1785 m.

Vrublevskis (Wróblewski) 1790 m.

Ignas Lukaševičius (Łukaszewicz) 1806 m.

Matas Zalevskis (Zalewski) 1815 m.

Benediktas Banasevičius (Banasewicz) 1829 m.

Juozas Šumavičius (Szumowicz) 1830–1874 m.

Kazimieras Jonkaitis 1874–1881 m.

Simonas Norkus 1881–1900 m.

Motiejus Simonaitis 1900–1922 m.

Juozas Švedas 1922–1932 m.

Vaclovas Budrevičius 1932–1936 m.

Antanas Žievys 1936–1949 m.

Kazimieras Ramanauskas 1950–1956 m.

Stanislovas Kaminskis (Kamiński) 1956–1957 m.

Antanas Šuminskas 1957–1967 m.

Ignas Dzermeika 1967–1993 m.

Jonas Jurgis Macekas (Macek) 1993–1999 m.

Česlovas Juozapas Baganas (Bagan) nuo 2000 m.

 

Kun. Kazimieras JONKAITIS

Gimė 1835 m. Šačkų k., Vilkaviškio par., mirė 1881 m. Punske. Palaidotas Punsko senųjų kapinių koplyčioje. Apie 1871 metus Kazimieras Jonkaitis atvyko į Punską. Tuometinis klebonas kun. Juozas Šumavičius dėl silpnos sveikatos pavedė jam parapijos administravimą. 1874 metais, J. Šumavičiui mirus, K. Jonkaitis paskirtas parapijos klebonu.

Valdyti parapiją K. Jonkaičiui nebuvo lengva. Nebuvo nei bažnyčios, nei klebonijos, nei ūkinių pastatų, išskyrus medinį namelį, kuriame gyveno vikarai. Klebonas su patarnautojais gyveno nuomojamame name. Iš pradžių kun. K. Jonkaitis pastatė medinę kleboniją, kur įsikūrė klebonas su namų tarnyba bei vikarais (į jų namelį atsikėlė vargonininkas ir zakristijonas). Vėliau K. Jonkaitis pasirūpino ūkiniais pastatais šalia klebonijos, parapijos kapines aptvėrė akmenine tvora.

Iš istorinių šaltinių žinome, kad pirmosios Punsko bažnyčios statytojas buvo Merkinės ir Seivų girininkas Stanislovas Zalivskis (jo statyta šventovė minima 1597 m. karaliaus Žygimanto III dokumente). Iš 1741 metų Punsko parapijos vizitacijos knygų žinome, kad ji sudegė tarp 1741 ir 1776 m. Antruosius maldos namus pastatė kunigas Jonas Chlopickis (Jan Chłopicki) apie 1776 metus. Jo statyta bažnyčia sudegė 1868-aisiais. Pusę metų pamaldos vyko kapinių koplyčioje, kol Mockavos dvaro savininkas Svida parapijai dovanojo didelį medinį kluoną (jis buvo pastatytas toje vietoje, kur šiandien stovi špitolė). Tokia šventovė buvo per maža didelei, per 12 tūkst. gyventojų turinčiai parapijai.

Bažnyčios statyba

1877 m. pradedama naujos bažnyčios statyba. Reikėjo ruošti statybines medžiagas. Jas reikėjo suvežioti arkliais, nes geležinkelio linija Suvalkai–Trakiškės dar buvo nenutiesta. Kiekvienas ūkininkas privalėjo „nuo kolonijos“ atvežti po sieksnį akmenų ir po sieksnį žvyro. Kiekvienas iš jų turėjo duoti pinigų, – samdinė merga pusę rublio, samdinys bernas po rublio per metus. Kiek privalėjo duoti ūkininkai ir kiti labiau pasiturintys asmenys – nežinia.

Bažnyčią projektavo du Suvalkų architektai: Galera ir Kulvičius. Prie statybos dirbo 12 mūrininkų ir 12 jų pagalbininkų. Darbus prižiūrėjo pats klebonas K. Jonkaitis ir du parapijos tarybos nariai: Punsko kaimo Andrius Tumelis ir Trakiškių kaimo K. Cibulskas. Kalkes degino Punsko žydas Taibė, o žvyras buvo vežamas iš Kreivėnų Venslauskų (dabar Jaskevičių) kolonijos. Dar šiandien ten yra išlikusios dvi didelės duobės. Plytos buvo gaminamos Šlynakiemio kaimo Šliaužio kolonijoje (kur dabar gyvena Makauskas). Ten būta gero molio. Bokštų kryžius nukalė Punsko kalvis vokietis Austrotas. Statybos inžinierius Kulvičius – vyresnio amžiaus žmogus – ant pastolių nelipdavo, bet jo padėjėjas inžinierius Galera, jaunas ir vikrus vyrukas, užsirisdavo net ir ant aukščiausių. Statybininkai buvo lenkai, ir atrodo, kad vietinių lietuvių nepriimdavo. Akmenys iš pradžių buvo skaldomi paraku, bet pasirodžius, kad tokie sienoms netinką, jie sudėti į pamatus. Medžius bažnyčios sijoms ir pastoliams imta iš Beceilų, kur jų labai storų būta. Bažnyčia buvo statoma kapinių ribose, tad kasant pamatus aptikta žmonių griaučių.

Įterpsiu vieną įdomų kun. Igno Dzermeikos pasakojimą. Statybos meistras senu bažnyčių statymo papročiu prašė, kad kertinį akmenį įmūrytų koks nors pagyvenusio amžiaus parapijietis, nes tikėta, kad tai padaręs žmogus bažnyčios konsekravimo nesulauksiąs. Klebonas
K. Jonkaitis pasijuokė iš tokio meistro sumanymo ir apsirengęs liturginiais drabužiais pats akmenį įmūrijo. Mirė po kelerių metų, nebaigęs statybos darbų. K. Jonkaitis panaikino ne vieną parapijoje įsigalėjusį paprotį. Nuo senovės čia būdavusios trys duoklės elgetoms: per Kalėdas, per Užgavėnes ir per Velykas. Žmonės pavargėliams atnešdavo riekelę duonos, gabalėlį mėsos ir stikliuką degtinės. Nuo stikliuko elgetos pasigerdavę ir lazdomis mušdavęsi. Kunigas K. Jonkaitis išreikalavo, kad žmonės elgetų degtine nevaišintų.

Prieš mirtį kun. K. Jonkaitis spėjo dar nupirkti bažnyčiai tris varpus, kurie buvo nulieti p. Mlokovskio gamykloje. Mirė jis 1881 m. balandžio mėnesį po Jurginių atlaidų, eidamas 46-uosius metus. Laidotuvės vyko laikinoje šventovėje (kluone) prie statomos bažnyčios. Velionio atsisveikinti suvažiavo 33 kunigai iš viso dekanato. Pamokslą prie karsto pasakė kunigas Žvaigždžiūnas.

Sigitas Birgelis

Kun. Simonas NORKUS

Simonas Norkus-Narkevičius gimė Santakos kaime (dab. Marijampolės rajonas, Lietuva), Motiejaus ir Onos Senabūdaitės šeimoje. Dėl jo gimimo datos (panašiai, kaip ir mirimo) kyla daug neaiškumų. Įvairiuose šaltiniuose minimos datos: 1842 m. gruodžio 14 d., 1841 m. kovo 15 d. bei
1841 m. balandžio 3 d. Pastarąją datą mini pats Norkus savo autobiografijoje, tad priimkime, kad ji ir yra ta tikroji.

Simuko gyvenimas nuo pat kūdikystės buvęs vargingas. Anksti netekęs tėvų (tėvas mirė, o motina jį paliko), berniukas augo savo dėdės šeimoje. Vaikas buvo gabus, ir nors globėjai ne itin palankiai žvelgė į jo troškimą mokslintis, jam pavyko siekti mokslų. Baigusį keturias Marijampolės apskrities mokyklos klases vaikiną labai rėmė gimtojo Santakos kaimo žmonės. Jie, surinkę pinigų, skyrė juos Simono išlaikymui Seinų seminarijoje. Joje Norkus mokslus pradėjo 1862 m.

Būdamas 21 metų (1863 m. sausio mėnesį), Simonas dalyvavo Abiejų Tautų Respublikos (Lenkijos ir Lietuvos) tautų nacionalinio ir socialinio išsivadavimo sukilime prieš Rusijos imperijos valdžią. 1864 m. sukilimui pasibaigus, buvo vykdomos represijos, įvestas spaudos draudimas. Tačiau S. Norkus baudos išvengė. Galbūt nuo atsakomybės už dalyvavimą sukilime padėjo „išsisukti“ būtent mokslai seminarijoje.

1868 m. kovo 7 d. S. Norkus buvo įšventintas į kunigus. Sielovados darbą pradėjo Prienuose (9 mėn.), vėliau vikaravo Gelgaudiškyje
(3 metus), Lukšiuose (5 metus), Zapyškyje (1 mėn.) bei Bartininkuose (3 metus), kur susipažino su Jonu Basanavičiumi. Šio aušrininko paskatintas, Norkus įsigilino į literatūrinę kūrybą. Bendradarbiavo su „Lietuviška ceitunga“, „Aušra“, „Žemaičių ir Lietuvos apžvalga“, „Vienybe lietuvninkų“, „Šaltiniu“ ir kitų laikraščių redakcijomis.

Iš Bartininkų S. Norkus vikarauti persikėlė dar kartą į Gelgaudiškį, iš ten – į Pakuonį, o po 6 mėnesių atėjo klebonauti į Punsko parapiją. Tai įvyko 1881 m. pavasarį, mirus Punsko parapijos klebonui kun. Kazimierui Jonkaičiui. Paskyrimas eiti šios parapijos klebono pareigas Norkui buvo nemažas iššūkis: didžiulė parapija (per 12000 tikinčiųjų) ir nebaigti naujos Punsko bažnyčios statybos darbai reikalavo daug energijos ir operatyvumo. Čia reikėjo neeilinių gabumų žmogaus: puikiai išsimokslinusio, pamėgusio darbą, blaivybę ir tvarką, aktyviai besireiškiančio visuomenėje. Būtent tokia asmenybė ir buvo kunigas Norkus. Jis sėkmingai tęsė kun. Jonkaičio pradėtus darbus. Jau 1881 m. liepos 1 d. bažnyčios statyba buvo baigta: mūrai stovėjo, bet reikėjo dar įrengti jos vidų. Kunigas Norkus dėjo pastangas, ieškojo lėšų, skatino parapijiečius prisijungti aukomis ir darbais, kad nauja šventovė būtų kuo gražesnė, jaukesnė, kad kuo greičiau ir deramai tarnautų Dievui ir žmonėms.

Kun. Simonas Norkus rūpinosi ne tik bažnyčios statybos reikalais. Tų laikų didžiulėje Punsko parapijoje dirbo ne du kunigai kaip dabar, o daugiau: be klebono, bažnyčiai tarnavo 3–4 vikarai, tačiau labai trūko jiems tinkamos gyvenamosios vietos. Dėl to klebonas Norkus, panaudojęs vadinamąjį Punsko bažnyčios geležinį fondą, 1886 m. pastatė erdvų namą, skirtą bažnyčios tarnams ir neturtingiems parapijiečiams (dabartinė špitolė), o 1887 m. – namą vikarams (dabartinis muziejus „Senoji klebonija“), prižiūrėjo dar Jonkaičio statytos klebonijos remontą. Bažnyčią ir šventorių supanti akmeninė tvora, didieji ir mažieji vartai bei pasodinti (dabar jau didžiuliai) medžiai – tai irgi S. Norkaus nuopelnas.

Visi darbai, susiję su Punsko bažnyčia, oficialiai buvo baigti
1887 m. Rugsėjo 30 dieną klebonas su parapijiečiais parsikvietė Punskan Jo Ekscelenciją Seinų vyskupą Petrą Viežbovskį, kuris pašventino bažnyčią ir didįjį altorių. Tą dieną Punsko bažnyčiai buvo suteiktas Švč. Mergelės Marijos Dangun Žengimo (Ėmimo) vardas.

Nors bažnyčios statyba baigėsi, kunigui Norkui netrūko sumanymų ir naujų darbų. Tai jis buvo vienas pirmųjų klebonų, skatinusių parapijiečius, nepaisant valdžios trukdymų, melstis lietuviškai. Naujoje Punsko bažnyčioje jis įvedęs giedojimus ir pamaldas lietuvių kalba.

Pastebėjęs, kad senosiose Punsko kapinėse neliko vietos laidoti, Norkus už parapijos pinigus pirko iš Jono ir Bernardo Valinčių 6 margus žemės Trakiškėse. Čia įrengė naujas kapines, aptvėrė jas akmenine tvora. Rūpėjo jam dar pastatyti kapinėse koplyčią, tačiau pristigus lėšų (parapijiečiai dar nebuvo atsigavę po bažnyčios statybos), sumanymas buvo atidėtas. Vis dėlto koplyčią pavyko pastatyti.

S. Norkus mėgdavęs lošti valstybinėje loterijoje. Atsitiko, kad išlošė didžiulę sumą rublių. Beje, banke jam pranešė, kad kunigams tokių pinigų neišduodama, nebent jie pradėtų kokią nors statybą. Klebonui to ir tereikėjo: paruošęs atitinkamą dokumentaciją kapinių koplyčios statybai, nuvyko į banką ir gavęs pinigus pradėjo darbus. Taigi Punsko naujosiose kapinėse stovinti koplyčia – tai kunigo Norkaus dovana Punsko parapijai.

Laimė loterijoje jį lydėjo ir antrą kartą – kuomet Norkus jau nėjo klebono pareigų (1900 m.). Žinodamas, kokiu būdu banke atsiimti pinigus, sumanė pasistatyti namą. Viename to namo (dabar vadinamo vargonininko namu) gale nuo bažnyčios pusės apsigyveno pats, o kitą galą atidavė seneliams pavargėliams. Čia buvo įrengta ir knygų krautuvėlė, kuriai lietuviškų leidinių parūpindavo Povilas Kupstas ir kiti Punsko krašto knygnešiai.

S. Norkus Punsko parapijoje klebonavo daugiau kaip 19 metų (kaip pats rašo – „19 metų, 5 mėnesius ir 2 dienas“).

Kun. S. Norkus yra taip pat žinomas kaip literatas, spaudos draudimo laikmečio lietuviškų laikraščių korespondentas. Nuo 1880 m., tarpininkaujant aušrininkui Jonui Basanavičiui, pradėjo bendradarbiauti su Mažosios Lietuvos laikraščių redakcijomis. Pirmieji kūriniai buvo paskelbti „Lietuviškoje ceitungoje“, vėliau „Naujajame keleivyje“. Nuo 1883 m. Norkaus kūryba buvo pradėta publikuoti „Aušroje“. Eiles kunigas spausdino ir katalikiškos krypties spaudoje: „Lietuvos ir Žemaičių apžvalga“, „Šaltinis“, „Nedėldienio skaitymai“ bei rinktiniuose leidinėliuose: „Girtybe, baisybe ir sunkybe to grieko ypatingai žmoguje krikszczionyje“ (1905 m.), „Surinktos dainos iš visos Lietuvos“
(1906 m.), „Lietuvos ūkininko“ leidžiamame „Vilniaus kalendoriuje“ (1912 m.), „Dainoje ‚Bim bam bam‘ ir trys panašios tam“ (1913 m.), kalendoriuje „Dieve, padėk!“ (1914 m.), „Lietuvių kariškosiose dainose“ (1915 m.).

1905 m. buvo išleista autorinė S. Norkaus knygelė „Maža dovanėlė Lietuvos jaunuomenei“. Kai kurie rašiniai, pvz., „Gilioji Punsko praeitis“, „Apie nedėkingumą“, liko rankraščiais, o „Santakos atminimai“ visiškai dingo.

Norkaus kūryba yra tautinio pobūdžio, joje vyrauja meilės gimtajam kraštui ir doriems žmonėms, krikščioniškų dorybių ugdymo motyvai („Maža dovanėlė Lietuvos jaunuomenei“, „Dainos apie girtybę“). Kunigo poezija yra taip pat patriotinio („Lietuva, mano žemė numylėta“, „Nemunas“) ir humoristinio-didaktinio (minėta „Dainos apie girtybę“, „Girtuoklio dyvai“, „Juokų juokai“) pobūdžio.

Aušrininkų Norkus visų pirma buvo laikomas istorinės tematikos kūrinių vertėju. 1883 m. jo išversta L. Kondratovičiaus (Vladislovo Sirokomlės) poema „Margiris“ apie didvyriškus lietuvių žygius buvo spausdinama keliuose „Aušros“ numeriuose, šalia J. Basanavičiaus straipsnio „Apie senovės Lietuvos pilis“.

S. Norkaus vertimų kalba yra gana sklandi ir vaizdinga, todėl greitai populiarus tapo ir kitas išverstas L. Kondratovičiaus (V. Sirokomlės) kūrinys – baladė „Kranklys“. Ilgainiui ji virto plačiai dainuojama daina „Už giružės teka upė, prie jos kaimas puikus“.

Be visos jau paminėtos veiklos, kun. S. Norkus buvo aktyvus knygnešių, daraktorių ir kitų veikėjų rėmėjas neramiais lietuviškos spaudos draudimo metais. Nustojęs klebonauti Punsko parapijoje, Norkus savo šalia bažnyčios pasistatytame name surado vietos knygnešių veiklai, įrengė knygynėlį, kuriam knygas gabeno ir platino šalia (špitolėje) gyvenantis knygnešys Povilas Kupstas bei kiti Punsko krašto gyventojai: Kampuočių k. Vincas Kaminskas, Giluišių k. Vincas Jonas Markevičius, Navinykų k. Milončius, Agota Valinčiūtė bei Kreivėnų k. Povilas Matulevičius.

Prieš mirtį, 1908 m., kun. Norkus, nuvykęs pas Seinų rejentą Kalvaitį, aktu Nr. 322 savo mūrinį namą, daržą ir medinį kluoną užrašė „Žiburio“ draugijai, o surinktas knygas atidavė Seinų kunigų seminarijai.

Kunigas S. Norkus mirė 1912 m. gruodžio 30 d. Punske. Dėl tikslios mirties datos kyla neaiškumų. Nemažai šaltinių pateikia 1913 m. sausio 1 d., tačiau vienas Punsko parapijietis, Petras Venslauskas iš Kreivėnų kaimo, glaudžiai bendravęs su šiuo klebonu, savo prisiminimuose tvirtina, jog Norkus mirė po Kalėdų, paskutinėmis 1912-ųjų dienomis, o laidotuvės vyko 1913-ųjų sausio 1 d. Tai patvirtina ir Punsko parapijos raštinės knygose išsaugotas kun. S. Norkaus mirties įrašas. Kunigas palaidotas Punsko naujųjų kapinių paties statytos koplyčios rūsyje.

Punsko parapijoje kun. S. Norkus išgyveno 31 metus, 19 metų Bažnyčiai tarnavo eidamas klebono pareigas. Tačiau net ir atsisakęs šių pa­reigų toliau buvo veiklus ir aktyvus. Nors jau nevadovavo statyboms, bet rūpinosi parapijiečių tautiniu sąmoningumu, švietimu – surentė žmonių sąmonėse tautinio atgimimo pamatus.

Pagal knygą „Simonas Norkus. Rinktiniai raštai“, Božena Bobinienė

Kun. Motiejus Simonaitis

Kun. Motiejus Simonaitis – Seinų kunigų seminarijos auklėtinis, 12 parapijų dekanas, Lietuvos visuomenės ir valstybės veikėjas, lietuvių švietimo organizatorius, Vilniaus lietuvių konferencijos organizatorius ir dalyvis. Gimė 1680 m. Puodžiškės kaime (Lazdijų r., Kučiūnų sen.). Mirė 1922 m. Punske. Palaidotas Punsko naujosiose kapinėse. Į Punską atvyko 1900 m. ir pakeitė nusenusį kun. Simoną Norkų.

Kun. M. Simonaitis buvo žemo ūgio, gražus, raudonas, linksmo būdo, labai mėgo gamtą, augalus, medžius. Pavasarį vaikščiodavo po kaimus ir ragindavo nedirbamose vietose ir pakelėse sodinti egles, beržus ir šermukšnius. Didelis kunigo M. Simonaičio atminimas – Punsko bažnyčios didysis altorius ir sakykla. Seinų vyskupo Antano Baranausko paragintas, klebonas pakeitė negotikinio stiliaus altorių nauju, ąžuoliniu. Jo autorius – Suvalkuose gyvenantis Adomas Karalius. Jis padarė didįjį medinį altorių, medinę sakyklą ir vieną klausyklą. Kiti meistrai prisitaikė prie A. Karaliui būdingo neogotikinio stiliaus.

Kun. M. Simonaičio rūpesčiu Prancūzijoje buvo pagamintos altoriaus statulos: Švč. Mergelės Marijos ir šv. Kazimiero. Kiekviena iš jų (o gal abi kartu) kainavusios 500 rublių. Kunigo M. Simonaičio pastangomis akmenimis išklota pagrindinė bažnyčios aikštė.

1906 m. gruodžio 16 d. Punske įsikūrė „Žiburio“ draugijos skyrius, kurio pirmininku išrinktas kun. M. Simonaitis. Į draugiją įsirašė 76 žmonės. Kun. M. Simonaitis sumaniai organizavo „Žiburio“ draugijos skyriaus veiklą. Jo pastangomis
1907 m. Seivuose buvo pastatyta Keturakio komedija „Amerika pirtyje“. Po vaidinimo buvo pasakytas monologas „Ponaitis“, sugiedota „Tautiška giesmė“. M. Simonaičiui vadovaujant, Punsko „Žiburio“ skyrius įsteigė knygyną, surengė suaugusiems vakarinius kursus, žemės darbų mokyklą, teatrą, Vartotojų draugiją „Dzūkas“, Blaivybės draugiją.

Klebonas daug skaitė, rašė į Seinuose leidžiamą „Šaltinį“, ragino parapijiečius skaityti Seinuose leidžiamas lietuviškas knygas ir laikraščius.

Kunigui dekanui rūpėjo, kad Punsko parapija būtų lietuviška. Jis sumanė atskirti aplenkėjusius kaimus ir iš jų sukurti naują parapiją. Parapijos taryba siūlė bažnyčią statyti Šipliškėse, bet kunigas Simonaitis nesutiko, nes atseit jo bažnyčia būsianti pačiame parapijos pakraštyje ir per arti judraus kelio. „1908 m. įsikūrė Beceilų parapija, į kurią įėjo dar keli kaimai iš Jeleniavo, Kolietnyko ir Liubavo parapijų. Beceiliškiai gavo dalį Punsko bažnytinio inventoriaus. Atsiskyrimo dieną Punsko bažnyčioje vyko iškilmingos pamaldos. Kunigas, pasakęs graudų pamokslą, palaimino išeinančiuosius. Ilga žmonių procesija pajudėjo vakarų link. Pirmi ėjo parapijiečiai, priskirti Beceilų parapijai. Klebonas jiems negailėjo vėliavų ir altorėlių. Punskiečiai išeinančiuosius lydėjo iki naujos parapijos ribų. Atsisveikindami žmonės verkė, bučiavo vėliavas, linkėjo vieni kitiems sėkmės. Lietuviai grįžo į savo parapiją, o besijaučią lenkais nuėjo su kitais Beceilų link.“

Pirmasis pasaulinis karas užklupo M. Simonaitį 1914 m. rugpjūčio mėnesį, maždaug po Žolinės. Frontas ties Punsku stovėjo visą žiemą iki pavasario. Gyvenimas buvęs labai suvaržytas. Vokiečiai atiminėjo arklius, o žmonės bijojo net vaikus vežti į bažnyčią krikštyti. Pakriko bažnytinis choras. 1915 m. į Punską atėjo dirbti kunigas Krakaitis, kuris gerai mokėjo vokiškai. Jis su vokiečiais sutarė reaktyvuoti bažnyčios chorą. Vokiečiai sutiko choristų neimti į darbus. Kunigas Krakaitis, atrinkęs pačius geriausius giesmininkus, išmokė juos giedoti keturiais balsais.

Per Pirmąjį pasaulinį karą kun. M. Simonaitis neteko 180 knygų bei daug vertingų daiktų už 3424 rublius. Vokiečiai apiplėšė ir Punsko bažnyčią, paimdami varpus, kurių metalas galėjo tikti karo pramonei – patrankų gamybai. Nepadėjo klebono M. Simonaičio maldavimai ir prašymai.

Pirmajam pasauliniam karui pasibaigus, Punsko gyventojus išretino ispaniško gripo epidemija. Mirė drūti ir jauni vyrai. 1919 m. sausį Punsko bažnyčioje vienu metu buvo pašarvota 18 lavonų. Nebuvo kam šv. Mišių atnašauti, nes kunigai išsivaikščioję po kaimus su
šv. Sakramentu. Kunigas dekanas M. Simonaitis, baisiai nusiminęs, ragino žmones melstis, kad būtų atitolinta Dievo rykštė. Per 2 mėnesius Punskas neteko per 360 žmonių. Nebuvo kam karstų dirbti nei duobių kapinėse kasti. Smalėnų parapijoje kunigas užsikrėtė liga nuo sergančiojo ir numirė.

Atgimstant nepriklausomai Lietuvai kun. M. Simonaitis buvo Lietuvių konferencijos organizacinio komiteto narys, dalyvavo ir pačioje konferencijoje. Jo ir kitų pastangomis 1918 m. lapkričio 15 d. Punske buvo įkurta lietuviška savivaldybė, kuriai vadovavo viršaitis Petras Pacenka. Jam talkino raštvedys P. Kupstas ir keliolika vietinių lietuvių milicininkų. 1919 m. vasarą, kai į Punską įžengė lenkų daliniai, Punsko valsčiaus valdyba pasitraukė į Radiškes, o vėliau į Sangrūdą. 1919 m. parapija dar buvo beveik grynai lietuviška. To laiko gyventojų surašymo duomenimis, Punsko parapijoje lietuviais užsirašė 4666 asmenys, lenkais 25, žydais – 289.

1919 m. kun. M. Simonaitis prašė vyskupo atleisti jį iš dekano pa­reigų, bet vyskupas nesutiko. 1920 m. vasario 6 d. Punsko klebonas buvo suimtas ir įkalintas Suvalkų kalėjime. Ten jis prarado sveikatą ir jėgas. Paleistas pasidarė neveiklus. Mirė 1922 m. Ant jo kapo žmonės pastatė medinį kryželį, kuris ilgainiui gerokai apnyko. Vyresnieji parapijiečiai atsiminė klebono kapavietę, kurią akmenimis pažymėjo po 1957 m. į Punską atėjęs kunigas Antanas Šuminskas.

Sigitas Birgelis

 

Kun. Juozas ŠVEDAS

Kun. Juozas Švedas – giesmininkas, chorvedys ir visuomenininkas. Gimė 1884 m. lapkričio 10 d. Vilkaviškio apskrityje. Gyveno Marijampolėje, mirė Kaune apie 1973 m. 1905 m. lapkričio 12 d. įšventintas kunigu. Vikaravo Garliavoje (1905–1907 m.), Keturvalakiuose (1907–1917 m.) ir Punske (1917–1922 m.). 1922–1932 m. Punsko Švč. M. Marijos Dangun Ėmimo bažnyčios klebonas.

Kun. J. Švedas į Punsko parapiją dirbti vikaru atėjo Motiejaus Simonaičio laikais. Jaunas vikaras buvo linksmas, muzikalus, mėgo jaunimą. Pagyvenęs keletą mėnesių parapijoje, susidomėjo jos choru. Darbo jam nereikėjo pradėti nuo pagrindų, nes jo pirmtakas kun. Krakaitis paliko gausų (apie 45 žmonių) ir gerai išmokytą chorą. Pirmojo pasaulinio karo metais kun. Krakaitis, gerai kalbėjęs vokiškai, susitarė su vietos okupacine vokiečių valdžia, kad choristai būtų atleisti nuo prievolių ir priverstinių darbų, tad norinčiųjų giedoti chore netrūko.

Bažnyčios choras

1917 m. kovo 19 d., per Juozapines, kun. J. Švedas pakvietė choro dalyvius pietų, kurie buvo surengti Punsko pakraštyje gyvenančios choristės Rožės Čėplaitės namuose. Kaip prisimena žymus Punsko krašto choristas Kostas Cibulskas, susitikimas buvo nuoširdus ir linksmas. Ilgai dainuota, pasakota įvairius atsitikimus ir anekdotus. Kiekvienas choro dalyvis turėjo sudainuoti savo mėgstamą dainą, nes J. Švedas norėjo susipažinti su choristų galimybėmis, patikrinti jų gebėjimus, balsą ir klausą.

Kunigas nusprendė išmokyti choristus gaidų, o tai buvo visiems didelė naujovė. Chorui išmokus skaityti gaidas, palengvėjo chorvedžio darbas, o giedojimo kokybė pakilo į kitą lygmenį. Kun. J. Švedas pirmiausia mokė lietuviškų dainų, vėliau lietuviškų ir lotyniškų bažnytinių giesmių.

Tuometinis Punsko vargonininkas Baliūnas turėjo gerą muzikinį išsilavinimą, mokėsi pas J. Naujalį. Savo pareigas atlikdavo nepriekaištingai, bet buvo, kaip žmonės sako, „prie cynginio“. Jis mokė chorą tik tada, kai kun. J. Švedas jam pakišdavo po nosim partitūrą su bažnytiniais giedojimais. Pats nerodė iniciatyvos. Per 16 metų darbo Punske savo iniciatyva chorą išmokė tik vienos liaudies dainos „Oi, motule mano“. Kunigas J. Švedas mokė jaunimą gražių lietuviškų dainelių. Pats sukūrė dainelę „Pliuškena į krantus Nemuno bangos“, kuri ilgainiui tapo Punsko himnu. Ar kas šiandien ją atsimena?

1922 m. M. Simonaitis mirė. Jo vieton Marijampolėje reziduojantis vyskupas A. Karosas paskyrė kun. J. Švedą. Padarė jį šešių parapijų dekanu. Deja, Lomžos vyskupas A. Karoso dekreto nepripažino ir Švedui diakono titulą atėmė, palikdamas jį klebonauti Punsko parapijoje.

Kun. J. Švedą ir Punsko bažnyčios chorą prisimena K. Cibulskas: „[...] 1916 m. kun. Krakaitis iš daugumos jaunimo rinko tinkamus į chorą. Buvau nuėjęs ir aš, bet mane laikinai atleido, nes į tenorus turėjau per žemą balsą, o į bosus dar per jaunas buvau. Teko palaukti.
1917 m. kun. Krakaitį iškėlė, o jo vieton atkėlė kun. Juozą Švedą. Tada aš įstojau į chorą. Iš pradžių man pasirodė kažkaip nejauku, matyt, kaip ir visiems naujokams, visų vyresniųjų reikėjo bijotis. Jeigu tik dirsteli į akis, tai ir paraudonavai, pagalvojai: „Gal aš čia kur nugiedojau negerai?“ Kitąsyk dar kokį žodį kas pasako ar giedant pataiso, tada visai lieki be ūpo ir imi abejoti, ar galėsi būti tikras choristas. Praėjo dveji metai, aš nė nepajutau, kad visos baimės pranyko, balsas pasitaisė, sustiprėjo. Netrukus tas giedojimas ar dainavimas ėjo visai lengvai, ir aš pradėjau galvoti apie kita.“

Kun. J. Švedas labiausiai mėgo skambinti fortepijonu, bet sugebėjo groti ir kitais muzikiniais instrumentais. K. Cibulskas prašė kunigo išmokyti jį iš gaidų griežti smuiku. Jis sutiko. K. Cibulskui iš pradžių nelabai sekėsi. Vasarą, kai darbų iki kaklo, tik šventadieniais galėdavo paimti smuiką į rankas. Neką geriau būdavo ir žiemą. Jaunas dienas reikėjo jam leisti ne su smuiku, bet kluone su spragilais.

„Praėjo nemažai laiko, – prisimena K. Cibulskas. – Aš iš palengvo, kun. Švedo padedamas, visas gamas su diezais ir bemoliais išėjau, taip susipažinau su visais kitais gaidų ženklais. Tokiu būdu tą savo pradinį muzikos mokslą ir užbaigiau, toliau mokytis nebuvo kaip. Po kiek laiko pats pradėjau galvoti, kad reikėtų išmokyti kokią dainelę keturiems balsams. Man labai rūpėjo, kaip toji pirma mano mokyta dainelė skambės. [...] Ketvertą visados lengviau mokyti negu chorą, nes ketvertas būna iš geriausių balsų. Kad ir pirmą dainą mokinau, bet visi dainininkai buvo rinktiniai, taigi išmokom gana greitai ir gerai. Tos mano pirmos dainelės išmokiau 1922 m.“

J. Švedas buvo labai reiklus ir griežtas chorvedys. Švč. Mergelės Marijos šventei jis buvo parinkęs daug naujų giesmių. Buvo labai patenkintas ir laukė dienos, kada choras užgiedos bažnyčioje. Prieš pat Žolinę surengė paskutinę generalinę repeticiją. Į ją neatėjo viena choro pirmūnė – Ona Mazauskaitė. Choro vadovas laukė, choras nekantravo. Kun. J. Švedas labai susinervino ir visą chorą paleido namo, o naujai išmokytų giesmių neleido giedoti.

Visų šventųjų procesija į kapines

Kaip pasakojo seniausia mūsų krašto gyventoja Anelė Maksimavičienė, seniau žmonės nesirūpino taip kaip dabar savo mirusiaisiais. Į kapines retai kas eidavo, o tik vienas kitas kapus tvarkydavo. Ėjimai į kapus Visų šventųjų dieną prasidėjo kunigo Juozo Švedo laikais.

O buvo taip. 1923 m. rudenį Punsko klebonas J. Švedas iš sakyklos paskelbė, kad lapkričio pirmąją ruošiama gedulinga procesija į parapijos kapines. Ragino parapijiečius tvarkyti kapus ir dalyvauti procesijoje. „Aš manau, – sakė per pamokslą klebonas, – kad visoj parapijoj nėra tokios šeimos, kuri tose kapinėse neturėtų palaidotų artimųjų giminių ar pažįstamų.“

Punsko krašto chorvedys K. Cibulskas prisimena: „1923 m. lapkričio 1-ąją žmonių priėjo, privažiavo į Punską kaip į atlaidus, namuose liko tik po vieną žmogų. Paskirtu laiku, 10 val. ryto, kada procesija jau buvo pasiruošusi, klebonas išėjo į priekį, ir visi giedodami pajudėjo į kapines. Kai nuėjo, tai pirmiausia visa procesija suėjo į koplyčią. Klebonas atlaikė gedulingas mišias už mirusiuosius, paskui visi ėjo į kapinių vidurį prie numatyto kapo. Ten buvo atlaikytos pamaldos už mirusiuosius, choras sugiedojo kelias giesmes, „Viešpaties Angelą“, ir tuo bažnytinės pamaldos pasibaigė. Po pamaldų kiekvienas parapijietis ėjo prie savo artimųjų kapų, degė žvakutes, lankė kitus kapus, žvalgėsi, kaip kitų kapai sutvarkyti. Paskui visi grįžo į koplyčią, pasiėmė kryžių, vėliavas, ir giedodami patraukė į bažnyčią. Po gedulingos ceremonijos visi skirstėsi į namus. Tokia gedulinga procesija į kapines buvo patenkinti visi parapijos gyventojai. Klebonas J. Švedas šią tradiciją kartojo kasmet, kol buvo Punsko parapijoje.“

Punsko parapijos mirusieji buvo laidojami, kaip ir dabar, kun. Simono Norkaus įsteigtose naujosiose kapinėse. Kelias į jas, ypač pavasarį ir rudenį, buvo nepervažiuojamas. Ratai klimpo iki ašių, pėstieji – kone iki kelių. Keletą mėnesių prieš pirmąjį Visų šventųjų dienos ėjimą į kapines, 1923-iųjų vasarą, kun. J. Švedas sušaukė parapijos tarybą. Susirinkusieji pritarė klebonui, kad kelią taisyti reikia. Nutarta jį ne žvyruoti, bet išgrįsti. Kitą sekmadienį klebonas sušaukė parapijiečių sueigą. Susirinkimui vadovavo jis pats. Papasakojo apie ketinimą taisyti kelią bei parapijos tarybos nutarimą. Dauguma susirinkusiųjų pritarė kunigui, bet buvę ir tokių, kurie prieštaravo. Klebonas nustatė, kiek kuris ūkininkas turi paaukoti pinigų, kiek atvežti akmenų, smėlio ir žvyro. Parapijiečiai gausiai atėjo talkon. Grindėjais pasirūpino pats klebonas. Darbas ėjo labai sklandžiai. Visi net nepajuto, kaip per kelias savaites kelias buvo išgrįstas.

Punsko bažnyčios vargonai

Kitas svarbus kun. J. Švedo nuopelnas – Punsko bažnyčios vargonai. Klebonas pradėjo įtikinėti žmones, kad bažnyčiai naujų vargonų reikia. Deja, jie kainavo daug daugiau nei kelio taisymas. Daugelis parapijiečių pritarė J. Švedo planams. Dvasininkas, sužinojęs, kiek vargonai kainuos, nustatė, kiek reikia sumokėti nuo vieno parapijos margo. Beje, to neužteko. Pradėjo kiekvieną šventadienį bažnyčioj šiam tikslui rinkti pinigus. Kai paaiškėjo, kad žmonės pinigų neturi, paskelbė, kad jie gali atnešti ir materialinę auką, paaukoti, kas ką gali. Nesvarbu, ar tai bus brangus daiktas, ar ne. Moterys sunešė staltiesių, rankšluosčių, mezginių, pirštinių ir kitų daiktų, vienas ūkininkas paaukojo aviną. Tai buvo didžiausia auka.

K. Cibulskas pasakoja: „Kai žmonės aukas jau nustojo nešti, klebonas pasikvietė loterijos komisiją, suskaičiavo visus suneštus daiktus, paskui pridarė tiek pat bilietų, užrašė daiktų pavadinimus, susuko bilietus į tūteles, užklijavo ir supylė į krepšelį. Bilieto kaina buvo pusė zloto, vadinasi, tuščio bilieto nebuvo nė vieno. Kai jau viskas buvo sutvarkyta, tai vieną sekmadienį po pamaldų žmogus, kuris buvo paskirtas bilietus pardavinėti, atsinešė staliuką, pasistatė aikštėje netoli šventoriaus ir pradėjo pardavinėti. Pirmą bilietą nusipirko pats klebonas Švedas. Paėmęs išvyniojo ir rado parašyta – „10 grafkių“. Imdamas tas „grafkes“ pats juokėsi ir visi žmonės juokėsi. Smulkius loterijos daiktus atiduodavo vietoj, prie staliuko, o vertingi buvo pas kleboną. Laimėjus didesnį daiktą, pardavėjas ant bilieto paliudija, ir žmogus eina pas kleboną jo atsiimti. Kas nori lošti, sumoka pusė zloto ir tada gali pats traukti bilietą iš to krepšelio.“

Vieni lošdavo, kiti stebėdavo, kas ką ištrauks. Kai vienas jaunuolis ištraukė žinduką, visi prapliupo juokais. Petras Svetlauskas iš Trakiškių atsivedė 10 metų dukrelę, kuri ištraukė aviną. Ir vėl visiems buvo linksma.

Loterija veikė kiekvieną sekmadienį, kol neliko bilietų. Dėl to klebonui pavyko savo tikslą pasiekti ir maždaug po dvejų metų, 1927-aisiais, parapijiečiai išgirdo naujus vargonus. Juos derino žymus Lietuvos kompozitorius Juozas Naujalis.

Punsko bažnyčios varpai

Punsko bažnyčia, praradusi varpus per Pirmąjį pasaulinį karą, neturėjo jų iki 1928 m., kol kun. J. Švedo pastangomis nupirkti nauji. Parapijoje buvę 15 000 margų žemės, o varpai kainavę 15 000 zl. Taigi ūkininkas turėjęs aukoti po 1 zlotą nuo margo. Kai kurie parapijiečiai pavasarį sumokėjo abi dalis. Tiems, kam reikėjo mokėti rudenį, buvę sunku. Rugių, pavasarį kainavusių 30 zl už karčių, rudenį net už
10 zl nepirkta. Sekmadienį kunigas Švedas, pasidėjęs šventoriuje stalelį, parapijiečių gražiai prašė, kad šie neitų į smuklę, negertų degtinės, o pinigus aukotų bažnyčios varpams. Kunigas pasidarė nervingas, vaikščiojo po kaimus, prašė aukų. Nepaisant visų sunkumų, nepasiturintiems žmonėms įsipareigojimus dovanojo.

Teritoriniai pakeitimai

Kun. J. Švedo laikais keitėsi Punsko parapijos ribos. 1926 m. Budzisko gyventojai prašėsi priimami į Punsko parapiją, nes – kaip rašė vyskupui – jie siena atskirti nuo parapijos Liubave. Naujas Lomžos vyskupas Stanislovas Kostka Lukovskis (Stanisław Kostka Łukowski) prašymą patenkino. Ne tik kaimai, bet ir atskiros šeimos pareikšdavo norą priklausyti vienai ar kitai parapijai. Taip atsitiko su kai kuriomis Damnioko kaimo šeimomis. Dešimt šio kaimo ūkininkų vyskupo prašė priskirti juos Punsko parapijai. Peticiją pasirašė: A. Švedas, J. Vasiliauskas, A. Stepanavičius, K. Jonuška, A. Pauliukonis, J. Ambrazevičius, P. Kasickas, A. Jonuška, J. Štuka ir V. Vasiliauskas. Vyskupas Punsko klebonui J. Švedui rašė, kad nuo 1927 m. liepos 1 d. išvardintos ūkininkų šeimos yra jo parapijiečiai. Po dvejų metų nuo Punsko parapijos atskirtas dar vienas kaimas – Seivai. Šio kaimo gyventojai, įsikūrę arčiau Smalėnų bažnyčios, pasiprašė priskiriami Smalėnų parapijai. 1908–1928 m. būta didžiausių teritorinių pakeitimų visoje Punsko parapijos istorijoje. Iš anksčiau jai priklausiusių 89 kaimų beliko 39.

Pamaldų tvarka. Nesutarimai

Iki 1932 m. kiekvieną pirmą mėnesio penktadienį Punsko bažnyčioje vykdavę mėnesiniai atlaidai. Toli gražu ne kiekviena parapija tokius atlaidus turėjo. Turbūt šias teises išsirūpino 12 parapijų dekanas kun. Motiejus Simonaitis. Sekmadieniais Suma buvo atnašaujama
11 val. Po rožančiaus aplink bažnyčią eidavo iškilminga procesija su altorėliais ir vėliavomis. Po procesijos buvo šv. Mišios, o po jų pamokslas. Kai 1932 m. lenkai gavo savo pamaldas, mėnesiniai atlaidai panaikinti, o šv. Mišių tvarka buvusi tokia: prieš Sumą lietuviškas pamokslas, vėliau procesija aplink bažnyčią, po jos bendros lenkams ir lietuviams lotyniškos pamaldos, po jų – lenkiškas pamokslas, lenkiški giedojimai ir mišparai.

Kun. J. Švedui klebonaujant per Velykas žmonės į Punską atvykdavo neretai iš vakaro. Šeimininkės iš namų pasiimdavo valgio sau ir elgetoms. Elgetų Punske, kaip ir kitose parapijose, būta daug. Jie apsėsdavę bobinčių dviem eilėm, kad sunku būdavę praeiti. Tais laikais žmonės buvo labai religingi. Per adventą ar gavėnią jie namuose giedodavo religines giesmes, Graudžius verksmus. Gegužės mėnesį ateidavo į namus, kur buvo įrengtas Marijos garbei altorėlis, ir giedodavo
Švč. Mergelės Marijos litaniją. Birželį giedodavo Švč. Jėzaus Širdies litaniją, o spalį kiekvienas savo namuose rožančių. Per Kryžiavas dienas parapijiečiai rinkdavosi prie kryžių ir giedodavo Visų šventųjų litaniją.

Kaip minėjau, 1932 m. lenkai gavo savo pamaldas. Punsko parapijoje tuomet kilo nesusipratimų tautiniu pagrindu. Antai lenkai panoro nešti procesijoje lietuviškus altorėlius ir vėliavas su lietuviškais užrašais. Dėl paprastų altorėlių lietuviai nesiderėjo, bet dėl gražesnių, papuoštų tautinėm spalvom stojo piestu. Nepadėjo kunigo aiškinimai, kad lietuviams garbė, jei lenkai neša jų altorėlius. Į kivirčą įsimaišė ir lenkų policija. Kun. J. Švedas, matydamas, kad reikalai blogi, per
šv. Pranciškaus atlaidus (rugsėjo 17 d.) pabėgo į Lietuvą. Punske jis išbuvo iki 1936-ųjų. Palikęs Punską, kur klebonavo 14 metų, apsigyveno Kaune.

Sigitas Birgelis

Kun. Vaclovas BUDREVIČIUS

Kun. Vaclovas Budrevičius gimė 1886 m. Kalvarijoje. 1909 m. įšventintas kunigu. Vikaravo Teoline (1909 m.), Mazovijos Vysokyje (1910 m.), Kuleše Košcelnėje (1915–1919 m.), Sokoluose (1916 m.). Buvo klebonas Dobryle (1918–1922 m.), Smalėnuose (1922–1932 m.), Punske (1932–1936 m.) ir vėl Smalėnuose (1936–1956 m.). Mirė 1956 m. Smalėnuose.

Kadangi kunigas V. Budrevičius buvo gimęs Lietuvoje, Lenkijos valstybės saugumo organams jis atrodė įtartinas ir ne iš karto jam suteikta Lenkijos pilietybė. 1927 m. jis buvo netgi areštuotas. Kratos metu rasta religinė literatūra lietuvių kalba. Vyskupui tarpininkaujant kunigas paleistas. 1928 m. Smalėnuose jis įkūrė Gyvojo rožančiaus draugiją. Šioje bažnyčioje buvo meldžiamasi lietuvių ir lenkų kalbomis. 1932 m. kunigas buvo perkeltas klebonu į Punską. Čia jis su parapijiečiais ir su parapijos choru nesutarė. Bandė įvesti grigališkuosius giedojimus, bet tai nepatiko chorui ir žmonėms. Kunigas norėjo suburti naują chorą, o seną boikotuoti, kas nelabai sekėsi. Parapijiečiai priešinosi klebonui. Matydami, kad su klebonu gražiuoju nesusitars, prašė vyskupą iškelti jį iš Punsko.
1935 m. iš Punsko išėjo vargonininkas A. Baliūnas, didelis klebono šalininkas, o 1936 m. ir pats kunigas V. Budrevičius.

Kaip yra pasakojęs Juozas Vaina, V. Budrevičius pamokslus sakydavo užsimerkęs. Turėjo fenomenalią atmintį. Buvo apsiskaitęs, kalbėdamas dažnai užsimerkdavo, tarytum iš atminties skaitydavo.

„Kartą Lomžos kurija raštiškai Smalėnų klebonui V. Budrevičiui priminė, kad jo parapija dar nėra įmokėjusi kunigų seminarijos išlaikymui. Klebonas atrašęs, kad kai užauginsiąs meitėlį ir parduosiąs, tai atsiųsiąs. Mat kurijos potvarkiu atšauktos pamaldos lietuvių kalba Smalėnų parapijoje. Atseit lietuviai nenori remti, o lenkų mažoka, tai tenka palaukti, kol penimis užaugs.“ (Iš J. Vainos užrašų)

„Punsko gydytojas Jurgis Romanas, kun. Budrevičiaus pamokslų liudininkas, pasakojo, kad klebonas Vaclovas Budrevičius sakydavo ilgus pamokslus, žmonėms nelabai suprantamus. Pamokslą dažniausiai pradėdavo: „Pamąstykime, Dievas yra ar ne“, o paskui filosofiškai išvedžiodamas savo mintis, pateikdamas daug įvairių faktų, pamokslą užbaigdavo: „Taigi, girdite ir matote, Dievas visgi yra“.

Apie 1954 metus kun. V. Budrevičius gulėjo Suvalkų ligoninėje (sirgo plaučių džiova). Į jo palatą kasdien susirinkdavo daug ligonių iš kitų palatų ir su dideliu susidomėjimu klausydavo kunigo įvairių pasakojimų, – pasakodavo gydytojas J. Romanas.“ (Iš Marytės Misiukonienės užrašų)

Sigitas Birgelis

Kun. Antanas Žievys

Kun. Antanas Žievys gimė 1886 m. vasario 11 d. Kuodžių kaime, Sintautų parapijoje. Mirė 1949 m. rugpjūčio 30 d. Punske. Palaidotas Punsko kapinėse. 1908 m. baigė Seinų kunigų seminariją. 1909 m. Varšuvoje įšventintas kunigu. Jaunystėje buvo aktyvus laikraščio „Šaltinis“ bendradarbis ir rėmėjas. Seinuose dėl jauno amžiaus įšventintas tik diakonu. Kunigo šventinimus gavo Varšuvoje po metų – per 23-iąjį gimtadienį.

Kun. A. Žievys dirbo įvairiose Lenkijos parapijose: Ilguvoje, Teoline, Silvanonyse, Ročkose, Kapicėje, Osovece, Rydzeve. Ilgus metus tarnavo Lenkijos kariuomenės karo kapelionu (jam suteiktas majoro laipsnis). Išėjęs į atsargą, persikėlė į Punską, kur nuo 1936 m. buvo parapijos klebonas.

Kunigo keliai Punske buvo ne rožėmis kloti. Jam prisiėjo dirbti sielovadoje vienu sunkiausių laikotarpių Punsko parapijos istorijoje.

Kun. A. Žievys liko žmonių atminty kaip rimto būdo, sumanus ir veiklus klebonas. Prieš pat Antrąjį pasaulinį karą jo rūpesčiu buvo atnaujinta bažnyčia, išdažytas šventovės vidus ir atnaujinti šoniniai altoriai.

Daug rūpesčių klebonui sukėlė parapijiečių tarpusavio santykiai. Punsko parapijoje gyventa ir lietuvių, ir lenkų, o tarp jų kildavo konfliktų. Kartą per atlaidus, ruošiantis procesijai, buvo išprovokuotas incidentas. Lenkai norėjo nešti lietuviškas vėliavas, lietuviai jiems neleido. Įvyko susistumdymas. Kitą kartą prieš Velykas, Didžiojo penktadienio vakarą, kai bažnyčioje buvo tik kelios moterys, du jauni vyrukai nuplėšė nuo Kristaus kapo lietuvišką užrašą „Išsipildė“. Po to incidento buvo kabinamas tik lotyniškas užrašas.

Antrasis pasaulinis karas suteikė kun. A. Žieviui daug naujų rūpesčių. Karo pradžioje Punską užėmė Raudonoji armija. Sovietai kuriam laikui kleboną ištrėmė į Rudaminos parapiją. 1941 m. birželį parapijos pastatuose apsigyveno vokiečių kariai, kurie per neatsargumą padegė kleboniją. Ugnis greitai plėtėsi. Nežinia, kiek klebonui pavyko išgelbėti savo daiktų. Nepaisant netekčių, vokiečiai apkaltino jį sabotažu. Po gaisro kun. A. Žievys apsigyveno name, kuriame gyvenęs vikaras.

Vėliau vokiečiai liepė bažnyčią uždaryti, nes atseit Lenkijoje plinta dėmėtoji vidurių šiltinė ir reikia vengti didesnių žmonių susibūrimų. Tai buvo netiesa, nes Punsko apylinkėje niekas šiltine nesirgo.

Pas kleboną pradėjo lankytis vokiečių valdininkai: žandarų viršininkas ir viršaitis. Kaip pasakojo vietos gyventojai, pastarasis buvo tipiškas hitlerininkas. Pasak vienų žmonių pasakojimų, jis buvęs Klaipėdos vokietis, kiti teigė, kad kilęs iš Rytprūsių. Viršaitis mokėjo lietuviškai, nors kalbėdamas įterpdavo vokiškų žodžių. Jis buvęs didelis alkoholio mėgėjas. Hitlerininko vizitai kun. A. Žieviui buvo košmaras. Šis teiravosi, kokios nuotaikos parapijoje, ar kunigas nežinąs, kur slapstosi žydai, ar apylinkėje neveikia partizanai. Dvasininkas vaišino viršaitį degtine, o šis versdavo kleboną gerti lygiomis. Kunigas nebuvo alkoholio mėgėjas, turėjo silpną galvą ir širdį. Greitai „nukrisdavo“.

Vokiečiai susidomėjo ir Punsko bažnyčios varpais, kuriuos, pasak jų, galima buvo panaudoti karo reikalams. Kelis kartus buvo atvažiavę jų paimti, bet klebonui beveik neįtikėtinu būdu pavyko varpus apginti. Turbūt jis įtikino vokiečius, jog tai ne vienalytis metalas, o metalų mišinys, ir naudos iš jų karo pramonei nebūsią. Taigi jei ne kun. A. Žievys, Punsko parapija būtų neturėjusi varpų.

Sunkūs parapijai ir jos klebonui buvo ir pirmieji pokario metai. Punske įkurdintas lenkų pasienio kariuomenės dalinys. Kareiviai atšiauriai žiūrėjo į šio krašto lietuvius. Per lietuviškas pamaldas jie triukšmingai įžygiuodavo su automatais ir sukeldavo sumaištį. Kareiviai siekė paveikti kleboną. Argumentavo, kad čia Lenkija, o bažnyčioje meldžiamasi nesuprantama kalba. Ne dėl to jie atseit kovoję fronte. Klebonas aiškino, kad čia dauguma lietuvių, todėl ir pamaldos būna lietuviškos. Kareiviai neatstojo ir tvirtai laikėsi savo. Jų įsitikinimu, 1941 m. lietuviai išvažiavo į Lietuvą, liko tik saujelė nacionalistų. Klebonas, kaip pasakoja žmonės, tada atsakęs, jog galį jį areštuoti, bet jis jiems nepaklusiąs, nes įsakinėti klebonui gali tik vyskupas.
Į kuriją pradėjo plaukti raštai, kuriuose argumentuota, kad šioje parapijoje lietuvių tik saujelė, kad pamaldos lietuvių kalba Punske žalingos ir nereikalingos. Įtampa augo.

Gavėnioje, kai po Sumos turėjo būti giedami lenkiškai „Graudūs verksmai“, lietuviai ėmė eiti iš šventovės. Prie durų jų laukė automatais ginkluoti kariai. Žmonės grįžo atgal ir per zakristiją movė į šventorių, o iš ten per šoninius vartelius – į miestelį. Daugelis išėjusiųjų iš bažnyčios bėgo per ežerą, nes eiti per miestelį buvę pavojinga. Pasigirdo automatų serija. Žmonės išsigando. Po kelių minučių viskas nutilo. Kareiviai išsisklaidė. Pasirodė, kad vienas neblaivus kareivis peršovė kitam kareiviui koją. Kaip po šio ir panašių incidentų jautėsi klebonas, rašyti nereikia.

1946 m. naujai paskirtas Seinų klebonas J. Zlotkovskis (J. Złotkowski) panaikino Seinų bazilikoje lietuviškas pamaldas. Jis laiške kurijai rašė, kad pamaldos lietuvių kalba yra Bažnyčiai žalingos, jos provokuoja konfliktus, kuriais gali pasinaudoti komunistinė valdžia. Jis raginąs kuriją lietuvius kunigus iškeldinti, o jų vieton atsiųsti lietuvių kalbą mokančius lenkus. Pasak kunigo, tokiu būdu lietuvių šovinizmas būtų nugalėtas.

Kun. A. Žievio padėtis pasidarė dar sunkesnė. Per visą 1946 m. gavėnią ir pačias Velykas Punsko krašto lietuviams nebuvo leista melstis bažnyčioje gimtąja kalba. Parapijos lenkai, kurių buvo ne visai 15 proc., reikalavo panaikinti lietuviškas pamaldas. Juos atvirai rėmė Punske dislokuota pasienio apsaugos kariuomenė. Seivų valsčiaus vadovybė reikalavo iš klebono nedelsiant „normalizuoti“ padėtį. Kun. A. Žievys nusprendė ir lietuviškas, ir lenkiškas pamaldas atnašauti pakaitomis, kas antras sekmadienis. Prieš lietuviškas pamaldas Punsko bažnyčioje aiškiai pasisakė Seivų valsčiaus valdžia. Ją rėmė lenkų kariuomenė ir nemažai lenkų kilmės parapijiečių.

1946 m. pavasarį sienos apsaugos posto kariai pareikalavo iš Smalėnų klebono kun. Vaclovo Budrevičiaus panaikinti lietuviškas pamaldas. Šioje parapijoje buvo maždaug tiek pat lietuvių ir lenkų tikinčiųjų. Čia pamaldos lietuvių kalba atnašautos kas antrą sekmadienį. Šiokiadieniais šv. Mišios vykdavo tik lenkiškai. 1946 m. Seivų ir Krasnapolio valsčių valdžia pranešė kurijai, kad visuotinio gyventojų surašymo duomenimis, Smalėnų parapijoje yra tik 43 lietuviai ir lietuviškas pamaldas reikia panaikinti.

Po karo Punsko krašto lietuviai, baimindamiesi deportavimo į Sovietų Sąjungą, gatvėse ir kitose viešose vietose vengė kalbėti lietuviškai. Nepaisant to, protesto laišką kurijai pasirašė 368 parapijiečiai. Kurija laišką ignoravo. Kun. J. Zlotkovskis ragino vyskupą lietuvių „grafomanų“ laiškų neskaityti – iš karto juos mesti į atliekų dėžę.

1947 m. rudenį Suvalkų storasta Henrikas Mateičikas (Henryk Matejczyk) pareikalavo kun. A. Žievį iškelti iš Punsko, nes pasak jo, klebonas ne tik toliau sakąs lietuviškus pamokslus, bet ir padedąs žmonėms, kuriems gresia iškeldinimas į Sovietų Sąjungą. Jo nuomone, Punsko klebonas siekiąs lietuvinti čia gyvenančius lenkus ir esąs vienas iš nedaugelio Suvalkų apskrities dvasininkų, kurie aktyviai veikia prieš dabartinę santvarką. Lenkų saugumas pradėjo kunigą sekti.

1948 m. ataskaitoje Suvalkų storasta rašo, kad kun. A. Žievys ir toliau vykdo bažnyčioje šovinistinę veiklą. Apie dvasininko darbus jis informavo Balstogės vaivadą ir Visuotinės administracijos ministeriją. Atrodo, buvo ruoštasi kun. A. Žievį suimti, bet nepavyko. Jis mirė
1949 m. rugpjūčio 30 d. Palaidotas Punsko kapinių koplyčios rūsyje.

 Sigitas Birgelis

Kun. Kazimieras RAMANAUSKAS

Kun. Kazimieras Ramanauskas gimė Kalvarijoje. Punske klebonavo 1949–1956 m. Gerai kalbėjo lietuviškai, nors save laikė lenku. Prieš Antrąjį pasaulinį karą, klebonaujant Antanui Žieviui, Punske buvo vikaru. Karo metu, pabūgęs vokiečių represijų, pasitraukė į Kalvariją. Po A. Žievio mirties (1949 m.) buvo paskirtas Punsko klebonu ir klebonavo iki 1956 m.

Kaip prisimena Punsko parapijos gyventojai, kun. K. Ramanauskas gerai sugyveno su bažnyčios choru, žmonių buvo kviečiamas į vestuves, gegužines ir kitas šventes. Būdamas blaivininkas, norėjo, kad blaivi būtų ir parapija. Į aukso knygą įrašydavo sutuoktinius, kurių vestuvėse nebuvo vaišinama degtine. Juos tuokdavo nemokamai. Į sidabro knygą įrašydavo tuos, kurie savo vestuvėse vaišindavo tik vynu. Iš tokių imdavo tik pusę priklausančio užmokesčio. Klebonas pats stengėsi dalyvauti vestuvėse ir skatino žmones negerti. Degtinė ant stalų atsirasdavo jam išvažiavus namo. Apie tai sužinojęs, klebonas stengėsi vestuvėse būti ilgiau, kartais net iki pabaigos. Bet ir tada vestuvininkai surasdavo išeitį. Aiškindavosi: „Šeimininkas žadėjo degtinės neduoti, bet vestuvių vyresnysis yra svotas. Jis stato, jis ir atsako. Jis klebonui nepažadėjo.“

Lomžos vyskupas bandė paveikti kleboną, kad jis ribotų lietuviškas pamaldas Punsko bažnyčioje. Nors kun. K. Ramanauskas norėjo gražiai sugyventi su parapijiečiais, tačiau vyresnybės spaudžiamas pakeitė šv. Mišių tvarką. Tai sukėlė lietuvių parapijiečių nepasitenkinimą. Šito klebonas negalėjo pakęsti ir paprašė vyskupo perkelti jį į grynai lenkišką parapiją.

Kaip yra užrašęs Juozas Vaina, kunigas K. Ramanauskas iš naujos parapijos laiške Punsko parapijiečio klausė: „Ar jau košė Punske verda?“

Sigitas Birgelis

Kun. Stanislovas KAMINSKIS

Lietuviškai nemokantis kun. Stanislovas Kaminskis (Stanisław Kamiński) buvo paskirtas Punsko klebonu 1956 m. Jis pakeitė išėjusį kun. K. Ramanauską. Pirmą kartą Punsko parapijos istorijoje buvo pažeistas karaliaus Žygimanto III Vazos dekretas: „idque nonnisi Lithuanum aut linguae Lithuanicae gnarum relinquimus“ (pasiliekame sau teisę skirti kleboną lietuvį arba mokantį lietuvių kalbą). Kun. S. Kaminskis klebonavo vienerius metus, bet tai buvo vienas tamsiausių laikmečių per visą Punsko parapijos istoriją.

Kun. S. Kaminskis tuoj pakeitė pamaldų tvarką lietuvių nenaudai, panaikino nuo šimto metų giedamą lietuvišką rožančių. Choras pradėjo nepaisyti klebono potvarkių ir rožančius vėl suskambo tuo laiku, kuriuo buvo giedamas jau daugelį metų. Klebonas iš sakyklos bandė koneveikti „maištininkus“, bet šie nesiliovė giedoję net tada, kai jis skaitė Lomžos sufragano laišką, smerkiantį choro elgesį. Parapijiečiai, protestuodami prieš klebono veiksmus, pradėjo neaukoti pinigų, nepriiminėjo kalėdojančio kunigo. Punsko parapijos delegacija: Maksimavičius, Judickas, Degutis ir Malinauskas, nuvyko pas vyskupą, prašydami į Punską skirti lietuvį kunigą Antaną Šuminską. Vyskupas nenorėjo sutikti. Jis gąsdino delegatus, kad jeigu parapija nenurims, lietuviai bus ištremti. Parapijiečiai parašė protesto raštą Lenkijos kardinolui Višinskiui (Wy­szyński), bet jis liko be atgarsio. Įtampa pasiekė apogėjų, kai klebonas iš sakyklos juoda stula žegnodamas mėgino prakeikti parapijiečius, sakydamas, kad „septyni kaimai sudegs pragare“. Choras ir toliau giedojo per pamokslą, tylėjo per mišias.

Apie kun. S. Kaminskio klebonavimo metus Punsko parapijoje daug rašė tuometinė lenkų spauda ir užsienio lietuvių spauda. Pateikiu straipsnio, kurį parūpino Marytė Misiukonienė, ištraukas:

„[...] Senas, siekiąs bene ketvertą amžių, lotyniškas dokumentas skelbia, kad Punsko parapijos klebonas turi būti lietuvis arba bent guviai lietuviškai kalbąs dvasiškis. Ir taip, kiek tiktai tradicinė atmintis siekia, visada buvo per kartų kartas. Taip buvo net ir prieš karą, kai lietuvių-lenkų santykiai buvo nedraugingi, o Lenkijos ir Lietuvos klerikalai vadovavo tautinių mažumų persekiojimui.

Tačiau nuo pereitų metų viskas čia aukštyn kojomis apvirto: naujas klebonas nelietuvis ir nemoka daugumos savo parapijiečių kalbos. Antrasis kunigas, vikaras, neva kalba lietuviškai.

Kunigui kažkas pamokslus verčia į lietuvių kalbą, bet... tai kelia su dideliu vargu nebeužslopinamas šypsenas tikinčiųjų veiduose. Dar blogiau tuo būdu kartais skelbiamos naujos tiesos, kurioms nepritartų nei kunigas klebonas, nei vyskupijos kurija, nei (turime vilties) patsai vikaras, jei jis tikrai žinotų, ką jis iš sakyklos skelbia. „Dievą sutvėrė žmonės“ (lietuviška transkripcija), neseniai lyg idėjinis „Laisvamanio balso“ prenumeratorius, jis paskelbė iš sakyklos.

Pamaldžių žmonių manymu tatai visai nesiderina su šventos vietos rimtimi.

Bet gal jie kantriai laukė, iki sieloganis apvaldys sunkiąją savo avelių kalbą, jei ne kiti nutikimai, kurie juos įtikino, kad nauji Punsko klebonijos įnamiai atsirado ne atsitiktinai ir ne dėl kadrinių sunkumų Lomžos kurijoje. Antai pernai pakeista sekmadieninių pamaldų tvarka tuo būdu, kad įprastinis dešimtosios valandos choralinis rožančiaus giedojimas tapo neįmanomas. Kaip tik tuo metu paskirtas lenkiškas pamokslas. Lietuviai parapijiečiai priėmė tą žygį, kaip taikomą smūgį į jų tradicijas ir savigarbą. [...]

Pirmąjį sekmadienį, pakeitus pamaldų tvarką, kai kunigas lipo sakyklon pamokslo, – lietuvių choralinis giedojimas neleido jam prabilti. Mat, tai buvo kaip tiktai tas laikas, kai iki tol lietuviai giedojo rožančių. Kunigas bandė pamokslą pradėti, bet tai buvo beviltiškas reikalas. Jo žodžiai paskendo iš sveikų sodiečių gerklių trykštančiame giedojime. Nusileido kunigas laipteliais nuo sakyklos ir, prisiartinęs prie pirmosios giedorių eilės, liepė nutraukti giedojimą. Tačiau klebono nebuvo paklausyta.

Vadinasi maištas. Taip, tai jau buvo maištas. Dvasininkai iš savo pusės nutarė pavartoti sankcijas, kurios, kaip tai begali atrodyti keista, pasiekė išpažinties sakramento įžangą. „Ar giedojai rožančių lietuviškai?“ – klausė vikaras iš už klausyklos virbelių. Po to nedavė nuodėmių atleidimo tiems, kurie tose manifestacijose dalyvavo.

Bet tas nėmaž nepalaužė protesto dvasios. Per lietuviškąsias sekmadienines mišias nei vienas pinigėlis nesuskambėjo ir nei vienas popierėlis nesušlamėjo ant padėklo. Pirmą kartą Punsko istorijoje kunigas nebuvo kviečiamas kalėdoti. Viso to pasėkoje per Velykas klebonas sugrąžino senąją tvarką. Nudžiugę tikintieji nepašykštėjo per rinkliavą, bet tas pamaldų pakeitimas buvo vienkartinis.

[...] Vieną kartą klebonas pranešė, kad į Punską iš kaimyninės Smalėnų parapijos atvyko kunigas pasakyti lietuviškai pamokslą. Visi didžiule minia susirinko bažnyčion, bet kunigas visai nelauktai prabilo lenkiškai. Tada visi urmu apleido erdvę bažnyčią ir skleidė tą žinią po miestelio gatves. Didelis sumišimas apėmė visą gyvenvietę. Nuosaikesni, nenorėdami riaušių, ramino įtūžusius tėvynaičius. Bažnyčioje liko tik trys senyvos moterys, o vikaras norėdamas užtikrinti frekventaciją (lankomumą), atsivedė savo tikybos pamokos klasės mokinius.

Ne, saikas jau buvo per pilnas! Lietuviai nutarė ieškoti savo teisių pas Lomžos vyskupą.“ (J. A., „Dirva“, Nr. 36, 1957-09-12)

Sigitas Birgelis

Kun. ANTANAS ŠUMINSKAS

Kun. Antanas Šuminskas gimė Punsko kaime, lietuviškoje šeimoje. Punsko parapijoje klebonavo 1957–1967 m. 1957 m. gruodžio mėnesį Punsko parapijiečiai džiaugsmingai sveikino naują kleboną kun. A. Šuminską. Jis, atsiklausęs choro, perkėlė Sumą į 12.15 val., kad prieš ją būtų galima giedoti lietuvišką rožančių. Kunigas atnaujino senus liturginius drabužius ir nupirko naujų, pasirūpino, kad zakristijoje netrūktų liturginių drabužių ir indų.

Klebonas A. Šuminskas stengėsi gražiai sugyventi su savo parapijiečiais. Bažnyčioje surinktas aukas skirdavo parapijos reikalams. Stengėsi nesivelti į politiką, bet ir taip buvo komunistinio saugumo sekamas.

Kunigas nepataikavo nei lietuviams, nei lenkams. Veikė pagal savo sąžinę. Sugebėjo nustatyti šv. Mišių tvarką, kuri galiojo dar ilgus metus po jo mirties. Punsko parapijoje jam klebonaujant vėl buvo ramu.

Šiek tiek žinių apie kun. Antaną Šuminską pateikia jo įpėdinis kun. Ignas Dzermeika savo rankraštyje Zarys historii parafii Puńsk: „Šuminskui yra įvykę nemažai nemalonių įvykių. Kartą jis peršalo. Didįjį šeštadienį jį apvogė – vagis gerai žinojo, kur klebonijoje laikoma dėžutė su parapijos ir kunigo pinigais. Bažnyčios choras prieš klebono valią stengėsi pašalinti vargonininką iš pareigų ir įdarbinti naują. Kun. Šuminskas tam priešinosi. Choras, skelbdamas streiką, nustojo giedoti per šv. Mišias. Taip pat Šuminskas turėjo bėdų su vikaru Marijonu Boreckiu. Jo brolis Alfonsas, ūkininkas iš Punsko kaimo, buvo alkoholikas. Visa tai darė didžiulę įtaką klebono sveikatai ir savijautai. Gyvenimo sąlygos prastėjo, bažnyčios remontui surinktus pinigus pavogė. Dvi savaites prieš mirtį Šuminskas susikrimtęs nuvyko į Lomžą paprašyti vyskupo atleisti jį iš klebono pareigų Punsko parapijoje arba paskirti jam vikarą kun. Joną Jurgį Maceką. Vyskupas nepriėmė jo prašymo atleisti nuo klebonavimo, tačiau sutiko su pasiūlymu, jog kun. Macekas galėtų tapti vikaru, bet tik tuomet, kai bus renkamas naujas parapijos vikaras. [...]

Kun. Antanas Šuminskas mirė 1967 m. birželio 6 dieną. Jį ištiko galvos smegenų kraujosruva. Užbaigęs trijų dienų adoraciją, jis sugrįžo į kleboniją su dideliu galvos skausmu, o po valandos mirė. Ligoniui sakramentą suteikė kunigas Henrikas Kvaterskis – buvęs vikaras, o vėliau Smalėnų klebonas. Kun. Šuminsko laidotuvės buvo labai iškilmingos. Šv. Mišias laikė kun. prof. Stanislovas Viežbickis – kun. Šuminsko kurso draugas. Jis pabrėžė, kad mirusysis pasižymėjo ypatinga skaistybe, santūrumu, ramybe, uolumu ir tolerancija. Itin sunkiai lietuviškai prakalbą sakė kun. Ramanauskas. Kun. Šuminsko auklėtiniai kun. Kuculis ir kun. Jurkevičius prašė leisti jiems pakalbėti, tačiau vyskupas šiems neleido. Jis galvojo, kad tie kunigai palies nacionalizmo temą. Laidotuvėse dalyvavo 80 kunigų. Vaikai ir jaunimas buvo atleisti nuo pamokų. Kiekvienas kaimas atnešė po vainiką. Nors pastaruoju metu parapijoje kun. Šuminską vietiniai kritikavo ir žemino, po klebono mirties parapijiečiai labai liūdėjo. Tai nebuvo verslus klebonas, tačiau santūrus, kantrus, ramus ir geras, todėl žmonių atmintyje išliko geru žmogumi.“ (Vertė Jurgita Stankauskaitė)

Salomėja Narkeliūnaitė straipsnyje „Lietuviai rinkosi iš tolimesnių apylinkės vietų“ („Darbininkas“, Nr. 4, 1958-07-16) apie kunigą Šuminską rašė:

„Klebonas įsikūręs name, kuris prieš karą buvo skirtas vikarams, o pačios klebonijos pastatas, rodos, per karą buvo sunaikintas. Pasitiko mus klebonas atvira širdimi. Kartu buvo su juo ir jo vikaras (Henryk Kvaterski). Patsai klebonas kilęs iš Punsko apylinkės ir ta pačia savo parapijiečių tarme bekalbąs, nuoširdžia veido išraiška man patiko iš pirmojo susitikimo. Nors žymiai anksčiau už mane, jis buvo baigęs irgi tą pačią Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnaziją, ir dabar susitikę turėjome progos dar kartą bent trumpai prisiminti Vilniaus laikus ir bendrus pažįstamus. [...] Prieš patekdamas į Punską, kun. Antanas Šuminskas dirbo lenkiškoje parapijoje Smalininkuose. Lenkų dvasinė vyriausybė ilgai jo Punskan neskyrė, aiškindama, kad jo kandidatūra atkrenta, nes esąs kilęs iš tos pačios parapijos. Tik jau kai kiti šeši patiekti kandidatai nebuvo vyskupijai taip pat priimtini, ir pačiam lenkui Kaminskui apeliuojant į vyskupiją, kad jam „Punsko jau užtenka“, buvo paskirtas kunigas Šuminskas, kuris nuo n. metų yra „dvigubu klebonu“. Mat, prieš išvykdamas lenkas klebonas vyskupijai parašė, kad Punske esančios dvi sumos – viena lenkams, antra lietuviams. Todėl, kun. Šuminskas atvykęs į parapiją, jau rado lietuvius, giedančius per sumą lietuviškai, o lenkus per saviškę – lotyniškai. [...]“

Sigitas Birgelis

Kun. prelatas Ignas Dzermeika

Ignas Dzermeika gimė 1927 m. rugpjūčio 30 d. Igno (lietuvio) ir Elžbietos (lenkės) Dzermeikų šeimoje Kreivėnų kaime, Liubavo parapijoje, Kalvarijos apskrityje (dabar Rūdelės vlsč., Suvalkų apskr.).

1927 m. – tai oficiali data, kuri I. Dzermeiką lydėjo visą gyvenimą. Visuose jo dokumentuose aptiksime šiuos metus. Tačiau yra šaltinių, pateikiančių, kad tikra kunigo gimimo data gali būti 1921-ieji metai. Apie tai užsimena pats Ignas, aprašydamas savo ir visos giminės istoriją. Jis turėjo vyresnįjį brolį Juozą, gimusį 1917 m., kuris Igno krikštynų dieną buvo 4-erių metų. Anais laikais kūdikis pirmiausia buvo krikštijamas, o tik vėliau užrašomas valsčiuje. Pasienyje keitėsi valdžia, buvo suirutė... Spėjama, kad metrikuose galėjo įsivelti klaida – ir vietoj 21 užrašyta 27 metai. Yra ir kitas teiginys: neva tėvai tyčia „pajaunino“ sūnų, kad jis nebūtų paimtas į kariuomenę (vykstant Antrajam pasauliniam karui Ignui galėję būti apie 20 metų).

Tėvai buvo gana pasiturintys ūkininkai. Gyvendami Lenkijos ir Lietuvos pasienyje neišvengė įvairių neramumų, matė Lenkijos ir Lietuvos sienos perkėlimą: per jų laukus ėjo Fošo linija (1919 m.), vėliau
(1920 m.) Kerzono linija... Dzermeikų šeima neišvengė iškėlimo į Lietuvą (Žynių k., Vilkaviškio apskr.; Žiežmarius, Trakų apskr.) už tai, kad tėvas pats skaitė ir kitiems platino lietuvišką spaudą. Sugrįžę po karo negandų, Igno tėvai buvo priversti atstatinėti suniokotus namus...

I. Dzermeika, grįžęs į tėviškę, po Antrojo pasaulinio karo įstojo į Suvalkų licėjų – gimnaziją. Baigęs Suvalkų licėjų ir išlaikęs brandos egzaminus Olštino bendrojo lavinimo licėjuje, įstojo į Lomžos kunigų seminariją. 1953 m. birželio 21 d. priėmė kunigo šventimus.

Nuo 1953 m. kun. Ignas dirbo vikaru Rosochate ir Staviski parapijose, mokė tikybos Ostrolenkos gen. J. Bemo licėjuje. Iki 1967 m. tarnavo vikaru Lomžos šv. Mykolo Arkangelo (katedros) parapijoje.

Po kunigo Antano Šuminsko mirties Lomžos vyskupas Česlovas Falkovskis 1967 m. birželio 13 d. kunigą I. Dzermeiką paskyrė Punsko parapijos klebonu. Į Punską kunigas Ignas atvyko birželio 18 d. ir šiai parapijai tarnavo iki 1993 m.

Kunigas Dzermeika, tarnaudamas klebonu Punsko parapijoje, kur tuomet gyveno ir vis tebegyvena dvi tautos – lietuviai ir lenkai, labai dažnai kartodavo, lyg vykdydamas pal. J. Matulaičio mokymą: „Manau, kad jeigu būsiu geras ganytojas, tai tapsiu naudingas tiek lietuviams, tiek lenkams. Laikausi tokio ryžto ir dažnai kartoju parapijiečiams, kad politikai ir tautiniams reikalams jie turi savo veikėjus. Aš turiu mokyti meilės Dievui ir artimiesiems.“

Atvykęs į Punską 1967 m., kunigas I. Dzermeika ėmėsi aktyvinti parapijos tikinčiųjų veiklą. Pradėjo remontuoti bažnyčios išorę ir perdažė šventovės vidų. Šiuolaikiniams tautinių lietuviškų juostų raštams šablonus klebonas Dzermeika pargabeno iš Lietuvos. Sutvarkė bažnyčios aplinką – apsodino medžiais, krūmais, gėlėmis.

Kunigas Dzermeika suprato, kad ne tik reikia akcentuoti parapijos lietuviškumą bažnyčios puošyboje, bet visų pirma puoselėti dvasines vertybes. Jau 1968 m. pas Čenstakavo garsųjį tapytoją Boleslovą Rutkovskį užsakė Aušros Vartų Gailestingumo Motinos paveikslą – tikslią Vilniaus originalo kopiją, kuris iškilmingai buvo priimtas į Punsko bažnyčią tų pačių metų liepos 30 d.

Klebonas pats mėgo giedoti, dainuoti, žavėjosi lietuviškomis giesmėmis, tad rėmė ir Punsko didįjį bažnytinį chorą. Dzermeikos iniciatyva buvo suburtas ir jaunimo choras, kuris giedodavo rytinėse šv. Mišiose.

Atėjęs į Punską klebonauti, kunigas Dzermeika turėjo pasistatyti naują kleboniją, nes senoji per karą sudegė ir visi kunigai glaudėsi vikariate (dabartiniame muziejuje „Senoji klebonija“). Klebonijos šeimininko – kun. Igno Dzermeikos kieme visuomet žydėjo margaspalvės gėlės.

Klebonui Punsko parapijoje ypač rūpėjo akcentuoti lietuvių tradicijas – jis pirmasis kaimuose organizavo derlinių vainikų pynimą Žolinei, rengė iškilmingas procesijas, sutaisė tautinius drabužius jaunimui (užsakė pas vietines audėjas Dzemionienę ir Cibulskienę audinius, pas siuvėjas – drabužių siuvimą).

Kunigas suorganizavo keletą labai reikšmingų šventkelionių. Svarbiausia buvo išvyka pas šv. Tėvą Joną Paulių II. Kitos žymesnės piligriminės kelionės: į Lietuvos krikšto 600-ąjį jubiliejų Varšuvoje, šventkelionė į Čenstakavą, keletas išvykų su parapijiečiais į Lietuvą (Kauną, Vilnių) komunizmo laikais.

1987 m. birželio 14 d. Varšuvoje šv. Tėvas Jonas Paulius II savo piligriminės kelionės į tėvynę metu aukojo šv. Mišias. Tarp susirinkusiųjų piligrimų popiežių pasveikino ir Lenkijos lietuvių atstovai. Tautiškai pasipuošę punskiečiai su klebonu kun. I. Dzermeika ėjo kartu su iš visų Lenkijos kampelių atvykusiais katalikais iškilmingoje eisenoje. Lietuviai išsiskyrė transparantu su lotynišku užrašu „Lituania“ bei koplytstulpiu, įamžinančiu krikščioniškosios Lietuvos 600-metį. Tais pačiais metais keliolikos asmenų delegacija iš Punsko parapijos dalyvavo Lietuvos krikščionybės 600-mečio minėjime bei pal. Jurgio Matulaičio beatifikacijos iškilmėse Romoje.

Klebonas I. Dzermeika mėgo bendrauti su savo parapijiečiais. Klebonijos sode parapijiečiai susirinkdavo įvairiomis progomis, pvz., Pirmosios komunijos, Sutvirtinimo sakramento švenčių ar po atlaidų; surengdavo vaišes parapijos senukams. Kunigas puoselėjo ir kaimo tradicijas – pavasarį vykdavo į kaimus šventinti žemės.

Išliko Punsko parapijos 1975–1993 m. Aukso knyga, kurioje įsirašė keli šimtai garbių svečių: žymių kunigų, vyskupų, profesorių, žurnalistų, gydytojų, artistų, poetų, jaunimo grupių iš įvairiausių pasaulio šalių – ne tik Europos (Vokietijos, Anglijos, Italijos, Lietuvos, Lenkijos), bet ir Australijos, Šiaurės bei Pietų Amerikos...

Klebonas Dzermeika mėgo gilintis į Punsko krašto, parapijos praeitį, tyrinėti istoriją, rašyti straipsnius, duoti interviu žurnalistams. Jis niekada nepaniekino ir nešmeižė lietuvių tautos, priešingai – dažnai pristatydavo ją kaip pavyzdį lenkams. Šis kunigas turėjo neeilinių gabumų rašyti įdomius tekstus. Buvo uolus pamokslininkas, pasakorius: iškalbus, dažnai savo mintis reikšdavo su humoro jausmu, tačiau ir griežčiau, jei tekdavo ką nors pamokyti, perspėti.

„… kuomet 1967 m. tapau šios parapijos klebonu, – mane čia nukreipęs Lomžos vyskupas pats nežinojo, ar aš lietuvis, ar lenkas. Maža to – aš pats šito lig šiol nežinau. Mano motina buvo lenkė, patriotė. Mano tėvas buvo lietuvis, patriotas. Todėl dažnai kartoju, kad lenkus myliu kaip savo motiną, o lietuvius – gerbiu kaip savo tėvą. […]

… tada parengiau „stiprų pasirodymą“. Sekmadienį pamokslo metu pasakiau: „Nebūsiu čia lietuvis.“ Bažnyčioje žmonės nuščiuvo, o po akimirkos kažkuri lietuvė moterėlė neištvėrus sušuko: „O Dieve!“ Tačiau tuojau pridūriau: „Bet nebūsiu čia ir lenkas! O jūs melskitės, kad būčiau jums geras ganytojas.“ (Kun. Ignas Dzermeika kalbasi su Krzysztofu Renik, „Nie jestem Litwinem, nie jestem Polakiem“,
„Przegląd Powszechny“, Nr. 7/8/90)

„Punskas – tai lietuviai. Taigi turistai važiuoja juos pamatyti – kaip jie atrodo, ar siauraakiai, ar rusvaplaukiai... Štai atvažiuoja ekskursija iš Krokuvos ir turistai klausia: „Kunige, o kaip jūs tarp tų lietuvių?.. Ar tai tiesa, kad jie tokie baisūs, tokie laukiniai, be to – jie turi savo kalbą? Lietuvių kalbą? O tai jie nekalba lenkiškai?“ Moterėlė iš pirmo žvilgsnio – lyg ir inteligentė, o nežino, kad lietuviai turi savo kalbą. Tada jau aš pradedu savo rimtą paskaitą: „Tai, ponia, nežinote, kad lietuviai turi savo kalbą? Ir tai kokią! Taigi juk Adomas su Ieva rojuje kalbėjo lietuviškai!“ – „Negali būti!“ Tada kalbu „Sveika, Marija“ lietuviškai – o moteriškė nustebus, kad tai ne slavų kalba. Nieko slaviško joje nėra, nes juk tai seniausia kalba... Galima pajuokauti, bet jei rimtai – lietuvių kalba yra viena seniausių kalbų ir šiandien, kas nori pažinti sanskritą, stengiasi mokytis lietuvių kalbos. Va, iš Mediolano atvažiavo profesorius su savo studentais į Punską, kad išmoktų lietuvių kalbos. Jis norėjo, kad jie įsivaizduotų, kaip galėjo skambėti sanskritas, nes lietuvių kalba – kuo puikiausias įvadas į senovės kalbą. Ir mokėsi jie čia tos lietuvių kalbos, gyvendami pas mūsų ūkininkus, kurie vien lietuviškai ir tekalba.“ (Kun. Ignas Dzermeika kalbasi su Andrzeju Madeju OMI, mėnraštis „W drodze“, 1987, Nr. 5 (165)

Božena Bobinienė

Kun. kanauninkas Jonas Jurgis MACEKAS

„Žmogus, kuris galvoja tik apie save ir visur ieško naudos, negali būti naudingas. Nori gyventi sau, gyvenk kitiems“, – šiais Senekos žodžiais gyvenime vadovavosi Punsko, Smalėnų ir kitų parapijų klebonas Jonas Jurgis Macekas (Jan Jerzy Macek).

Kunigas J. J. Macekas gimė 1934 m. birželio 6 d. 1957 m. buvo įšventintas kunigu. Dirbo Štabino (1957–1958), Bagrovo (1958–1959), Jasienicos (1959–1963), Augustavo (1963–1964), Seinų (1964–1967) parapijose. Būdamas Seinų vikaras, matė neteisybę ir to krašto lietuvių kovas dėl lietuviškų pamaldų Seinų bazilikoje. Tų įvykių paveiktas ėmėsi mokytis lietuvių kalbos. Pirmiausia išmoko poterių, vėliau pradėjo klausyti išpažinties, stengėsi patarnauti lietuviams. Jo geranoriškumą pastebėjo tuometinis Punsko klebonas kun. Antanas Šuminskas, kuris prašė vyskupą skirti jį į Punsko parapiją vikaru. Vyskupas gan greitai davė leidimą, bet Punsko klebonas J. J. Maceko jau nesulaukė. Mirė mėnesiu anksčiau. Atėjęs į Punską kun. J. J. Macekas penkerius metus dirbo su kun. I. Dzermeika. Čia gerai išmoko lietuviškai kalbėti, savarankiškai sakė lietuviškus pamokslus, laikė lietuviškai šv. Mišias. Jį mokė lituanistas Jonas Stoskeliūnas. Kunigą labai pamėgo vaikai ir jaunimas, kuris būriais rinkdavosi prie altoriaus patarnauti šv. Mišioms. Uoliausiems jaunuoliams kunigas organizuodavo keliones.

Išvykęs iš Punsko, kunigas J. J. Macekas dirbo Suvalkų (1971–1973) ir Seinų (1973–1975) parapijose. 1975 m. pradžioje Seinų kunigas buvo paskirtas Smalėnų parapijos klebonu. Čia jis 10 metų sėkmingai patarnavo ir lietuvių, ir lenkų tikintiesiems.

Kai 1983 m. Lomžos vyskupas J. Paetz leido Seinų bazilikoje atnašauti lietuviškas mišias, pirmasis, patarnavęs lietuviams, buvo kunigas J. J. Macekas.

1985 m., nustojęs būti Smalėnų klebonu, pasiliko čia pusantrų metų kaip rezidentas Smalėnų ir Seinų lietuvių sielovados reikalams. 1987 m. buvo paskirtas naujai pašventintos Obviernios parapijos klebonu. Čia išbuvo 5-erius metus. 1991–1993 m. klebonavo Pilypavo parapijoje.

Dešimtojo dešimtmečio pradžioje Suvalkų lietuviai prašė Lomžos vyskupą pamaldų lietuvių kalba. Vyskupas sutiko, tik liepė susirasti kunigą, kuris galėtų jiems patarnauti. Tuo reikalu suvalkiečių delegacija nuvyko į Pilypavą. Kunigas J. J. Macekas susijaudinęs atsakė: „Tiek metų nekalbėjau lietuviškai, nežinau, ar sugebėsiu, bet jei atleisite klaidas, kurias dėl kalbos nemokėjimo darysiu, ir jei parūpinsite lietuvišką mišiolą – kodėl ne.“ Per pirmas lietuviškas mišias Suvalkuose kunigas pašventino suvalkiečių pastangomis pastatytą Lietuvos partizanų Jurgio Krikščiūno ir Vytauto Prabulio simbolinį kapą Suvalkų kapinėse.

1993 m. kanauninkas J. J. Macekas paskirtas Punsko klebonu. Jam, dvasingam kunigui, sunkokai sekėsi tvarkyti ūkio reikalus. Jo pirmtakas kun. I. Dzermeika, besirūpindamas Vidugirių šventovės statyba, apleido Punsko bažnyčią. Dabar jai reikėjo didelio remonto. Ūkio reikalus J. J. Macekas nelabai išmanė ir mėgo. Prieš atvykdamas į Punską, jis parapijos tarybai prisipažino esąs prastas ūkvedys. Per kelerius metus jo pastangomis buvo pakeistas bažnyčios stogas.

Kunigas J. J. Macekas siekė skleisti tarp žmonių Atsinaujinimo Šventojoje Dvasioje charizminį judėjimą. Jo iniciatyva, religinei grupei „Gyvieji akmenys“ padedant, Punske buvo įkurta maldos grupė, kuri sėkmingai gyvavo, kol kunigas buvo parapijoje. Jis rūpinosi patarnautojų, bažnyčios tarnų, tikybos mokytojų bei maldos grupės narių dvasiniu ugdymu, pirko ir skolino lietuviškas religines knygas, albumus, videofilmus. Organizavo maldininkų šventkeliones į Lietuvą ir joms vadovavo. Ne vienam jis teikė paguodą ir dvasinę atgaivą. Jo iniciatyva Punske įsikūrė parapijos „Carito“ grupė.

Kunigo J. J. Maceko paveikti keli šio krašto jaunuoliai (Valdas Degutis, Romas Zdanys, Valdas Žukauskas ir kt.) išgirdo savyje Dievo pašaukimą ir dabar įvairiose šalyse sėkmingai dirba sielovadoje.

Punske J. J. Macekas klebonavo iki 1999 m. pabaigos. Išėjęs apsigyveno Smalėnuose, kur iki mirties buvo kunigas altarista. Dievui ir žmonėms tarnavo 53 metus. Mirė 2010 m. rugpjūčio 13 d. Palaidotas Smalėnų parapijos kapinėse.

Mūsų atmintyje kun. J. J. Macekas išlikęs kaip begalinio gerumo, orumo, kuklumo ir jautrumo žmogus. Jis buvo labai dvasingas ir nuoširdus kitiems.

Sigitas Birgelis

Klebonas kun. kanauninkas Česlovas Juozapas BAGANAS

Punsko parapijos klebonas ir Seinų bazilikos bei Vilkaviškio katedros garbės kanauninkas kun. Česlovas Juozapas Baganas (Czesław Józef Bagan) gimė 1953 m. liepos 20 d. Punsko parapijos Šlynakiemio kaime, daugiavaikėje uolių katalikų šeimoje. Baganų šeima į Punsko apylinkes atsikraustė vokiečių okupacijos metais iškeldinant Ročkų (Raczki) kaimo gyventojus iš savo žemių dėl numatyto karinio oro uosto statybos darbų. Česlovas mokėsi Šlynakiemio kaimo pradinėje mokykloje, vėliau drauge su šeima sugrįžo gyventi į Ročkų valsčių, ten baigė tolesnius mokslus ir įstojo į Lomžos kunigų seminariją. 1989 m. Lomžos katedroje buvo įšventintas kunigu. Atlikdamas kunigo vikaro tarnystę kunigas Česlovas, be kitų parapijų, darbavosi ir lietuvių etninių žemių Punsko (4 metus) bei Seinų (2,5 metų) parapijose, taip pat Puchalų, Vižainio, Kolnicos ir Olševo parapijose. Nuo 2000 m. klebonauja Punsko parapijoje.

Kanauninkas Č. Baganas rūpinasi Punsko bažnyčios tvarka ir grožiu. Atliko būtiniausius remonto darbus. Pabaigti stogo dengimo darbai, perdažytos bažnyčios sienos iš vidaus ir iš išorės, restauruoti ir paauksuoti šoniniai altoriai. Įrengta parapijos svetainė, apšiltintas klebonijos pastatas, suremontuota kapinių koplyčia. Bažnyčios vidus pasipuošė naujais neogotikiniais sietynais, o muziejaus „Senoji klebonija“ kiemas – lietuviško sakralinio meno kūriniais. Restauruoti paveikslai. Baigti dešimtmečius užsitęsę Vidugirių koplyčios statybos darbai, pakeisti bažnyčios langai.

Kanauninko Č. Bagano klebonavimo laikotarpiu parapijoje atšvęstas Didysis 2000 metų krikščionybės jubiliejus, 2013 m. spalio mėn. Punsko parapiją aplankė keliaujanti Čenstakavo Dievo Motinos ikona, ruoštasi 2016 m. Pasaulio jaunimo dienoms Krokuvoje.

Kanauninkas, didžiąją kunigo tarnystės metų dalį praleidęs etninėse lietuvių žemėse, puoselėja lietuvių papročius, pamaldumo tradicijas. Mėgsta dainuoti ir groti lietuviškas dainas, palaiko Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos veiklą.

Marius Talutis