Parapijos kunigai ir tarnautojai

 

Klebonas kun. kanauninkas Czesław BAGAN

A. Mickevičiaus g. 55

16-515 Punskas

tel. 87 5161 017

mob. 600 959 899

 

Punsko parapijos klebonas ir Seinų bazilikos bei Vilkaviškio katedros garbės kanauninkas, kunigas Česlovas Juozapas Baganas (Czesław Józef Bagan) gimė 1953 m. liepos 20 d., Punsko parapijos Šlynakiemio kaime, daugiavaikėje uolių katalikų šeimoje. Baganų šeima į Punsko apylinkes atsikraustė vokiečių okupacijos metais iškeldinant Ročkų (Raczki) kaimo gyventojus iš savo žemių dėl numatyto karinio oro uosto statybų darbų. Česlovas mokėsi Šlynakiemio kaimo pradinėje mokykloje, vėliau drauge su šeima sugrįžo gyventi į  Ročkų valščių, ten baigė tolimesnius mokslus ir įstojo į Lomžos kunigų seminariją. 1989 metais Lomžos katedroje buvo pašventintas kunigu. Atlikdamas kunigo vikaro tarnystę kunigas Česlovas tarp kitų parapijų darbavosi ir lietuvių etninių žemių Punsko ( 4 metus) bei Seinų (2,5) parapijose. Taip pat tarnavo Puchalų, Vižainio, Kolnicos ir Olševo parapijose. Nuo 2000 metų klebonauja Punsko parapijoje.

 

Kanauninkas Česlovas Baganas rūpinasi Punsko bažnyčios tvarka ir grožiu, atliko būtiniausius remontus. Pabaigti stogo dengimo darbai, perdažytos bažnyčios sienos iš vidaus ir iš lauko, restauruoti ir išauksuoti šoniniai altoriai, įrengta parapijos svetainė, apšiltintas klebonijos pastatas, suremontuota kapinių koplyčia, bažnyčios vidus pasipuošė naujais neogotikiniais sietynais, o senosios klebonijos-muziejaus kiemas lietuviško sakralinio meno kūriniais, restauruoti paveikslai, baigti dešimtmečius užsitęsę Vidugirių koplyčios statybos darbai, pakeisti bažnyčios langai.

Per kanauninko Česlovo klebonavimo laikotarpį parapijoje įvyko reikšmingų įvykių: atšvęstas Didysis 2000 metų Krikščionybės Jubiliejus, 2013 metais spalio mėn. Punsko parapiją aplankė keliaujanti Čenstokavos Dievo Motinos ikona, ruošiamasi Pasaulio Jaunimo dienoms Krokuvoje 2016 metais.

Kanauninkas didžiąją kunigystės tarnystės metų dalį praleidęs etninėse lietuvių žemėse puoselėja lietuvių papročius, pamaldumo tradicijas. Mėgsta dainuoti ir groti lietuviškas dainas, palaiko Lenkijos lietuvių etnokultūros draugijos veiklą.

 

 

Vikaras kun. Marius TALUTIS

A. Mickevičiaus g. 55

16-515 Punskas

mob. + 48 661 017 316, +370 68643145

el. paštas: mtalutis@gmail.com

 

Vargonininkas Eugenijus PARAKEVIČIUS

16-515 Punskas

A. Mickevičiaus g. 28/3

mob. 661 071 193

 

Zakristijonas Silvestras ALEKSA

16-515 Punskas

E. Pliaterytės 6

tel. 87  5161 266

mob. 663 387 488