Šv. Mišių laikas ir intencijos

(lapkričio 18 d. – lapkričio 24 d.)

 

Pirmadienis – lapkričio 18 d. 
16.00 val. – Už mirusius: Juozą, Oną, Nataliją, Jurgį, Katrę, Eugenijų, Antaną, Bronę Valinčius
Vitą Ivošką (6 m.) ir jo tėvus.
PL 16.30
– Za zm. Adelę Szałaszewicz (11 m-c)
Zygmunt Utko (30 dzień)

 

Antradienis – lapkričio 19 d. 
PL 15.30 – Za zm. Jolantę, Albina, Marię, Stanisława
16.00 val.
– Už mirusius: Joną Gelažauską ir jo tėvus, bei Diedulikų giminės mirusius
16.30 val.
– Už mirusius: Anelę, Albiną, Oną, Antaną Nevulius
Už mirusį: Bronių Kuosą (30 d.)

 

Trečiadienis – lapkričio 20 d.; Šv. Rapolas Kalinauskas, vienuolis. Privalomas minėjimas
16.00 val. – Už mirusius: Mikasę, Joną Nevulius, Oną Ramanauskienę
16.30 val.
– Už mirusius: Petrą, Veroniką Makauskus ir giminės mirusius; Vytą Krakauską ir jo tėvus Anelę, Praną, Aldoną Stankevičius

 

Ketvirtadienis – lapkričio 21 d.; Švč. Mergelės Marijos Paaukojimas. Privalomas minėjimas
16.00 val. – Už mirusius: Oną, Juozą Cirušus ir giminės mirusius

16.30 val. – Už mirusius: Anelę, Kazį Uzdzilus

 

Penktadienis – lapkričio 22 d.; Šv. Cecilija, mergelė, kankinė. Privalomas minėjimas
16.00 val.
– Už mirusius: Magdaleną, Alfonsą, Juozą Bukauskus
16.30 val.
– Už mirusius: Alfonsą Jasinauską (30 d.); Mikasę, Aleksandrą Pečiulius, Leoną Valinčį ir giminės mirusius

 

Šeštadienis – lapkričio 23 d. 
10.00 val. – Egzekvijos. Už Joną Sinkevičių (1 metai)
16.00 val.
– Už mirusius: Oną, Andrių Pajaujus ir giminės mirusius; Stefaniją, Petrą Birgelius ir Joną Stankevičių (7 metai)

 

SEKMADIENIS – lapkričio 24 d.; KRISTUS, VISATOS VALDOVAS (Kristus Karalius). Iškilmė
8.00 val. Už mirusius: Klemensą Jurkūną (7 mėn.); Gediminą Grigutį (20 m.) ir giminės mirusius; Vytautą Vaznelį (19 mėn.), Vidą Aleksą (10 mėn.)

PL 10.00 – Za zm. Jana, Stanisławę, Józefa, Marię Stefanowicz

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS. 
Už mirusius: Oną, Juozą Krakauskus; Juozą Balytą (40 m.) ir jo tėvus; Petronę Zakarauskienę, Juditą, Genę, Juozą Baranauskus ir Juliją.

 

  

Evangelija (Lk 23, 35–43)

 

Prikalus ant kryžiaus Jėzų, žmonės stovėjo ir žiūrėjo. Seniūnai, tyčiodamiesi iš Jėzaus, kalbėjo: „Kitus išgelbėdavo – tegul pats išsigelbi, jei jis – Dievo išrinktasis Mesijas!“

Iš jo juokėsi ir kareiviai, prieidami, paduodami jam acto ir sakydami: „Jei tu žydų karalius – gelbėkis pats!“ Viršum jo buvo užrašas: „Šitas yra žydų karalius“.

Vienas iš nukryžiuotųjų nusikaltėlių ėmė įžeidinėti Jėzų: „Argi tu ne Mesijas? Išgelbėk save ir mus!“

Antrasis sudraudė jį: „Ir Dievo tu nebijai, kentėdamas tą pačią bausmę! Juk mudu teisingai gavome, ką esame užsitarnavę, o šitas nieko blogo nėra padaręs“.

Ir jis tarė: „Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę!“

Jėzus jam atsakė: „Aš tau pažadu: dar šiandien su manimi būsi rojuje“.

 

 


IŠPAŽINTIES KLAUSOMA prieš kiekvienas šv. Mišias