Šv. Mišių laikas ir intencijos

(vasario 19-25 d.)

Pirmadienis – vasario 19 d.                          

17.00 val. – Už mirusį Stasį Sinkevičių (9 mėnesiai po mirties).

PL 17.15 – Greg. za zm. Annę Żukowską.

                    

Antradienis – vasario 20 d.         

PL 17.00 – Greg. za zm. Annę Żukowską.

 

Trečiadienis – vasario 21 d.                      

17.00 val. – Už mirusį Petrą Aleksą (7 diena po mirties).

PL 17.15 – Greg. za zm. Annę Żukowską.

 

Ketvirtadienis – vasario 22 d.; Apaštalo šv. Petro Sosto šventė

PL 17.00 – Greg. za zm. Annę Żukowską.

 

Penktadienis – vasario 23 d.   

PL 17.00 – Droga Krzyżowa.

Greg. za zm. Annę Żukowską.

Za zm. Józefa, Anielę Mazelewskich.

18.00 val. – Kryžiaus Kelias.

Už mirusį Antaną Stoskeliūną (2 metai po mirties).

 

Šeštadienis – vasario 24 d.                                  

10.00 val. – EGZEKVIJOS už mirusią Zitą Pečiulytę (1 metai po mirties).

11.00 val. – Padėka Dievui ir prašant tolimesnės palaimos Birutei 60-tojo gimtadienio proga.

PL 17.00 – Greg. za zm. Annę Żukowską.

Za zm. Daniel Linka.

 

SEKMADIENIS – vasario 25 d.; II Gavėnios sekmadienis

8.00 val. – Už mirusį Valdą Baliūną (10 metų po mirties).

Už mirusius Petrą, Oną Tumelius.

PL 10.00 – Za zm. Mieczysław Zakrzewski (8 rocz.).

Gorzkie żale i procesja.

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius Oną, Juozą, Petrą Birgelius ir jų tėvus.

Už mirusius Petrą (10 metų po mirties), Aldoną  (15 metų po mirties) Šliaužius.

Greg. za zm. Annę Żukowską.

Graudūs verksmai ir procesija.

 

Evangelija (Mk 9, 2–10)

 

  Jėzus pasiėmė Petrą, Jokūbą ir Joną ir užsivedė juos vienus nuošaliai ant aukšto kalno. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo drabužiai ėmė taip baltai spindėti, kaip jų išbalinti negalėtų joks skalbėjas žemėje. Jiems pasirodė Elijas ir Mozė, kurie du kalbėjosi su Jėzumi. Petras ir sako Jėzui: „Rabi, gera mums čia būti.pastatykime tris palapines: vieną tau, antrą Mozei, trečią Elijui“. Jis nesižinojo, ką sakąs, nes jie buvo persigandę. Užėjo debesis ir uždengė juos, o iš debesies nuskambėjo balsas: „Šitas mano mylimasis Sūnus. Klausykite jo!“ Ir tuojau, vėl apsižvalgę, jie nieko prie savęs nebematė, tik vieną Jėzų.

  Besileidžiant nuo kalno, Jėzus liepė niekam nepasakoti, ką jie buvo matę, kol Žmogaus Sūnus prisikels iš numirusių. Jie gerai įsidėmėjo šį pasakymą ir svarstė, ką reiškia „prisikelti iš numirusių“.

 


IŠPAŽINTIES KLAUSOMA prieš kiekvienas šv. Mišias