Šv. Mišių laikas ir intencijos

(rugsėjo 17-23 d.)

 

Pirmadienis – rugsėjo 17 d.            

18.00 val. – Grig. už mirusią Ceciliją Valinčienę.

Už mirusius Vytautą, Petrą, Juozą Agurkius.

                                   

Antradienis – rugsėjo 18 d.; šv. Stanislovo Kostkos – Jaunimo globėjo šventė

18.00 val. – Už mirusį Joną Pečiulį (8 metai po mirties).

Už mirusius Antaną Ramanauską ir jo tėvus.

Po šv. Mišių filmas apie Popiežių Pranciškų parapijos svetainėje.

 

Trečiadienis – rugsėjo 19 d.             

18.00 val. – Už mirusią Marytę, Magdaleną Bancevičienę.

Padėka Dievui ir prašant tolimesnės palaimos Teresei Agurkienei 50-tojo gimtadienio proga.

 

Ketvirtadienis – rugsėjo 20 d.; šv. kunigo, kankinio Andriejaus Kim Taegono ir jo draugų minėjimas

18.00 val. – Už mirusią Genutę Jakubauskienę.

Už mirusį Bronių Ramanauską.

 

Penktadienis – rugsėjo 21 d.; šv. apaštalo, evangelisto Mato šventė                               

18.00 val. – Už mirusią Anelę Agurkienę (3 mėnesiai po mirties).

Už mirusį Valdą Ramanauską.

 

Šeštadienis – rugsėjo 22 d.                               

17.00 val. – Vaiko intencijoje KRIKŠTAS.

PL 17.30 – Za zm. Józefa Budzeiko (21 rocz.) i rodziców.

18.00 val. – Už mirusią Silviją Galinskaitę.

Už mirusius Ievą, Antaną Jakubonius.

 

Sekmadienis – rugsėjo 23 d.; XXV eilinis sekmadienis

8.00 val. –  Už mirusius Joną, Magdaleną Žilinskus, Valinčių gimines ir Vytautą Damulevičių.

Už mirusius Kazimierą Valinčių (7 mėnesiai po mirties) ir gimines.

PL 10.00 –    Za zm. Tomasza Życzkowskiego.

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusį Artūrą Jurkūną.

 

Evangelija (Mk 9, 30–37)

 

Nusileidę nuo kalno, Jėzus ir mokiniai keliavo per Galilėją. Jėzus nenorėjo, kad kas apie tai žinotų. Mokydamas savo mokinius, jis tvirtino: „Žmogaus Sūnus bus atiduotas į žmonių rankas, ir jie nužudys jį, bet nužudytas jis po trijų dienų prisikels“. Mokiniai nesuprato tų žodžių, bet nedrįso jį klausti.

Kas didesnis?

Jie atėjo į Kafarnaumą. Namie jis paklausė juos: „Apie ką kalbėjotės kelyje?“ Jie tylėjo. Mat kelyje jie ginčijosi, kuris iš jų didžiausias.

Atsisėdęs jis pasišaukė Dvylika ir tarė: „Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis ir visų tarnas!“

Paėmęs mažą vaiką, pastatė tarp jų ir, apsikabinęs jį, pasakė: „Kas dėl manęs priima tokį vaikelį, tas priima mane, o kas priima mane, tas ne mane priima, bet tą, kuris yra mane siuntęs“.

 

 


IŠPAŽINTIES KLAUSOMA prieš kiekvienas šv. Mišias