Šv. Mišių laikas ir intencijos

(kovo 18-24 d.)

 

Pirmadienis –  kovo 18 d.                 

PL 16.30 – Za zm. Adelę Szałaszewicz (3 m-c).

17.00 val. – Grig. už mirusį Valdą Ramanauską.

Už mirusį Juozą Buračiauską.

 

Antradienis – kovo 19 d.; ŠV. JUOZAPO – ŠVČ. M. MARIJOS SUŽADĖTINIO IŠKILMĖ   

10.00 val. – EGZEKVIJOS už mirusią Marytę Magdaleną Bancevičienę (1 metai po mirties).

PL 16.30 – Za zm. Józefa Szymielewicz.

Grig. už mirusį Valdą Ramanauską.

17.00 val. – Tėvų už vaikus maldos grupės intencijoje prašant šv. Juozapo globos.

Už mirusius Juozą Grigutį ir Dzemionų gimines.

 

Trečiadienis – kovo 20 d.                    

17.00 val. – Grig. už mirusį Valdą Ramanauską.

Padėka Dievui ir prašant tolimesnės palaimos 90-tojo Jubiliejaus proga.

17.00 val. – Už mirusius Magdaleną, Juozą, Antaną Stoskeliūnus.

 

Ketvirtadienis – kovo 21 d.                                  

17.00 val. – Grig. už mirusį Valdą Ramanauską.

Už mirusius Juozą (11 metų po mirties), Magdaleną Valinčius.

                             

Penktadienis – kovo 22 d.                                  

PL 16.00 – Droga Krzyżowa.

Grig. už mirusį Valdą Ramanauską.

17.00 val. – Kryžiaus kelias.

Dievo palaimos ir globos vaikams ir anūkams.

Už mirusį Antaną Aleksą.

 

Šeštadienis – kovo 23 d.                                     

11.00 val. – EGZEKVIJOS už mirusį Romą Vitkauską (1 metai po mirties).

17.00 val. – Už mirusius Ireną (25 metai po mirties), Valentą Čėplus.

Už mirusius Joną, Oną Bansevičius, Petrą, Leoną, Kotryną Ivoškus.

17.30 val. – Grig. už mirusį Valdą Ramanauską.

Už mirusius Kastulę (15 metų po mirties), Alberą (3 metai po mirties) Staskevičius.

                                                                                                                    

Sekmadienis – kovo 24 d.; III Gavėnios sekmadienis

8.00 val. – Už mirusius Juozą, Anelę Žaliauskus, Stanislovą, Genę Radzevičius ir gimines.

Už mirusią Oną Kurnickaitę Ramanauskienę (8 metai po mirties).

Grig. už mirusį Valdą Ramanauską.

PL 10.00 –  Za zm. Anastazję, Józefa Sadowskich i c.r. Sowulów.

Gorzkie Żale i procesja.

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusią Anelę Agurkienę (9 mėnesiai po mirties).

Už mirusį Juozą Valinčių.

Už mirusius Oną, Joną Pykius, Magdaleną, Jurgį Judickus, Stasę, Juozą Grimalauskus, Ireną Grigutienę.

Padėka Dievui ir prašant palaimos 50-tojo Jubiliejaus proga.

Graudūs Verksmai ir procesija. 

 

Evangelija (Lk 13, 1–9)

Atėjo keli žmonės ir papasakojo Jėzui apie galilėjiečius, kurių kraują Pilotas sumaišęs su jų aukomis. Tada Jėzus pasakė jiems:

„Ar manote, kad tie galilėjiečiai buvo didesni nusidėjėliai už visus kitus galilėjiečius ir todėl taip nukentėjo?! Anaiptol, sakau jums! Bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Arba anie aštuoniolika, kuriuos užgriuvo bokštas prie Siloamo tvenkinio ir užmušė; jūs manote, kad jie buvo kaltesni už visus kitus Jeruzalės gyventojus?! Ne, sakau jums, bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite“.

    Jėzus pasakė palyginimą: „Vienas žmogus turėjo savo vynuogyne pasisodinęs figmedį. Kartą jis atėjo pažiūrėti jame vaisių, bet nerado. Ir paliepė sodininkui: 'Štai jau treji metai, kaip aš ateinu ieškoti šio figmedžio vaisių, ir vis nerandu. Nukirsk jį, kam dar žemę alina!' Anas jam sako: 'Šeimininke, palik jį dar šiais metais. Aš jį apkasiu ir patręšiu. Rasi jis dar duos vaisių. O jei ne, tada jį iškirsdinsi'“.

 


IŠPAŽINTIES KLAUSOMA prieš kiekvienas šv. Mišias