Šv. Mišių laikas ir intencijos

(sausio 21-27 d.)

 

Pirmadienis –  sausio 21 d.; šv. mergelės, kankinės Agnietės minėjimas                    

8.00 val. – Grig. už mirusią Aldoną Šliaužienę.

Už mirusią Birutę Dzemionienę nuo anūkų.

                              

Antradienis – sausio 22 d.

8.00 val. – Grig. už mirusią Aldoną Šliaužienę.

Už mirusius Onutę, Stasį Kirsinus.

PL 8.15 – Za zm. Mirosława Nicieja (7 dzień).

 

Trečiadienis – sausio 23 d.        

8.00 val. – Grig. už mirusią Aldoną Šliaužienę.

Už mirusius Marytę, Juozą, Vitą, Marytę Uzdilus.

 

Ketvirtadienis – sausio 24 d.; šv. vyskupo Pranciškaus Salezo minėjimas             

8.00 val. – Grig. už mirusią Aldoną Šliaužienę.

Už mirusius Jolantą, Albiną, Marianą, Stanislavą.

 

Penktadienis – sausio 25 d.; šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimo šventė

8.00 val. – Grig. už mirusią Aldoną Šliaužienę.

Už mirusį Kostantą Kliučinską (30 diena po mirties).

                              

Šeštadienis – sausio 26 d.; šv. vyskupų Timotiejaus ir Tito minėjimas                       

8.00 val. – Grig. už mirusią Aldoną Šliaužienę.

Už mirusį Joną Sinkevičių (2 mėnuo po mirties).

 

Sekmadienis – sausio 27 d.; III Eilinis sekmadienis

8.00 val. – Padėka Dievui ir prašant tolimesnės palaimos Edvardui 80-tojo Jubiliejaus proga.

Už mirusius Oną, Vitalių Nevulius.

Už mirusius Teklę, Antaną, Sigitą Grigučius ir Algirdą Bernecką.

PL 10.00 –  Za zm. Elżbietę, Jana, Romualda i c.r. Budzińskich i Banaszewskich.

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Grig. už mirusią Aldoną Šliaužienę.

Už mirusius Kazimierą Valinčių ir gimines.

Už mirusius Mildą Valinčienę, Juozą, Marijoną Jakubauskus.

 

Evangelija (Lk 1, 1–4; 4, 14–21)

Daugelis jau yra mėginęs išdėstyti raštu pasakojimą apie mūsuose buvusius įvykius, kaip mums perdavė nuo pradžioų savo akimis mačiusieji ir buvusieji žodžio tarnai. Taip pat ir aš, rūpestingai viską nuo pradžios ištyręs, nusprendžiau surašyti tau, garbingasis Teofiliau, sutvarkytą pasakojimą, kad įsitikintum tikrumu mokslo, kurio esi išmokytas.

(Po keliasdešimt dienų pasninko) Dvasios galybe Jėzus sugrįžo į Galilėją, ir visame krašte pasklido apie jį garsas. Jis pradėjo mokyti jų sinagogose, visų gerbiamas.

Jėzus parėjo į Nazaretą, kur buvo užaugęs. Šabo dieną, kaip pratęs, nuėjo į sinagogą ir atsistojo skaityti. Jam padavė pranašo Izaijo knygą. Atvyniojęs knygą, jis rado vietą, kur parašyta:

„Viešpaties Dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams. Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiems – regėjimo; siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti Viešpaties malonės metų“.

Užvėręs knygą, Jėzus grąžino ją patarnautojui ir atsisėdo; visų sinagogoje esančių akys buvo įsmeigtos į jį. Ir jis pradėjo jiems kalbėti: „Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti Rašto žodžiai“.

 


IŠPAŽINTIES KLAUSOMA prieš kiekvienas šv. Mišias