Šv. Mišių laikas ir intencijos

(rugsėjo 16 d. – rugsėjo 22 d)

 

 

Pirmadienis – rugsėjo 16 d.; Šv. Kornelijus, popiežius, ir Kiprijonas, vyskupas, kankiniai. Privalomas minėjimas.                                                

18.00 val. – Prašant sveikatos malonės Dariui

 

Antradienis – rugsėjo 17 d.

PL 17.30 Za zm. Dorotę Grygutis (10 mies.)

18.00 val. – Už mirusius: Aldutę Drūtytę-Vasilčik, Stanelių ir Drūčių giminės mirusius

18.30 val. Prašant sveikatos malonės Dariui

 

Trečiadienis – rugsėjo 18 d.

PL 17.30 Za zm. Adelę Szałaszewicz (9 mies.)

18.00 val. – Prašant sveikatos malonės Dariui

 

Ketvirtadienis – rugsėjo 19 d.

18.00 val. – Prašant sveikatos malonės šv. Roko užtarimu

 

Penktadienis – rugsėjo 20 d.; Šv. Andriejus Kim Taegonas, kunigas, ir kiti Korėjos kankiniai. Privalomas minėjimas.

PL 17.30 – Za zm. Józefs Budzjko (22 rocz.)

 

Šeštadienis – rugsėjo 21 d.; Šv. Matas, apaštalas, evangelistas. Šventė

16.00 val. – 80 m. gimtadienio proga Bronės Šidlauskienės padėka Dievui ir prašant sveikatos ir Dievo palaimos.

PL 17.30 – Za zm. Józefa Tumialis, Annę Žukowską

 

SEKMADIENIS – rugsėjo 22 d.; XXV EILINIS SEKMADIENIS

8.00 val. – Už mirusius: Liuciją Maldūnienę (3 mėn.), Juliją, Juozą Kalkauskus

PL 10.00 –  Za zm. Tomasza Zyczkowskiego (32 rocz.) cr. Życzkowskich i Jankowskich

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius: Juditą Dobrovolskienę (30 m.) ir jos tėvus.

 

Evangelija (Lk 16, (1–9). 10–13)

 

    Jėzus kalbėjo savo mokiniams:

    [„Buvo vienas turtingas žmogus. Jis turėjo prievaizdą. Tas buvo jam apskųstas, esą, eikvojąs jo turtą. Tuomet, pasišaukęs jį, turtuolis pasakė: 'Ką aš girdžiu apie tave šnekant? Duok savo prievaizdavimo apyskaitą, nes jau nebegalėsi būti prievaizdu'.

 

    O tasai tarė sau: 'Ką veiksiu, kad šeimininkas atima iš manęs prievaizdavimą? Kasti neįstengiu, o elgetauti man gėda. Jau žinau, ką daryti, kad žmonės mane priimtų į savo namus, kai būsiu atleistas iš tarnybos'.

    Jis pasikvietė po vieną savo šeimininko skolininkus ir klausė pirmąjį: 'Kiek tu skolingas mano šeimininkui?' Šis atsakė: 'Šimtą statinių aliejaus'. Tada jis tarė: 'Imk savo skolos raštą, sėsk ir tuojau pat rašyk: penkiasdešimt'. Paskui klausė kitą: 'O kiek tu skolingas?' Anas atsakė: 'Šimtą saikų kviečių'. Jis tarė: 'Imk skolos raštą ir rašyk: aštuoniasdešimt'. Šeimininkas pagyrė suktąjį prievaizdą, kad jis gudriai pasielgęs. Šio pasaulio vaikai apsukresni tarp panašių į save, negu šviesos vaikai.

    Taip pat ir aš jums sakau: darykitės bičiulių iš nešvaraus pinigo, kad, galui atėjus, jie priimtų jus į amžinąsias padangtes.]

    Kas ištikimas mažmožiuose, tas ištikimas ir didžiuose dalykuose, o kas nesąžiningas mažmožiuose, tas nesąžiningas ir dideliuose. Jei tad jūs nepasirodėte verti pasitikėjimo, tvarkydami nešvarų pinigą, tai kas patikės jums tikrąsias vertybes?! Ir jeigu nebuvote patikimi su svetimu daiktu, tai kas jums duos tai, kas jūsų?!

    Joks tarnas negali tarnauti dviem šeimininkams, nes jis arba vieno nekęs, o kitą mylės, arba prie ano bus prisirišęs, o šitą nieku vers.

    Negalite tarnauti Dievui ir pinigui“.

 


IŠPAŽINTIES KLAUSOMA prieš kiekvienas šv. Mišias