Šv. Mišių laikas ir intencijos

(birželio 10-16 d.)

 

Pirmadienis – birželio 10 d.; ŠVČ. M. MARIJOS-BAŽNYČIOS MOTINOS IŠKILMĖ                   

8.00 val. – Už mirusį Vidą Aleksą (5 mėnesiai po mirties).

Už mirusį Joną Žardecką.

PL 10.00 – O zdrowie i bł. Boże dla KR Szołtany i ich rodzin.

12.15 val. – Dievo palaimos ir sveikatos Makauskų, Marcinkevičių šeimai ir ūkyje.

Grig. už mirusį Kostantą Pečiulį.
           

Antradienis – birželio 11 d.; šv. apaštalo ir kankinio Barnabo minėjimas

18.00 val. – Grig. už mirusį Kostantą Pečiulį.

Už mirusias Teklę Balčaitienę ir Oną Smailienę.

19.30 val. – Taurušiškių kaimo laukų pašventinimo intencijoje. (Vidugirių koplyčioje).

 

Trečiadienis – birželio 12 d.                              

17.30 val. – Ketvirtokų išpažintis.

18.00 val. – Grig. už mirusį Kostantą Pečiulį.

Už mirusius Antaną, Kotryną, Juozą, Ievą.

PL 19.00 – Spowiedz IV klasy.

                               

Ketvirtadienis – birželio 13 d.; Viešpaties Jėzaus Kristaus – Amžinojo Kunigo šventė                       

PL 17.30 – Za zm. Antoniego Motulewicza, Alfonsa, Magdalenę Obuchowskich.

18.00 val. – Grig. už mirusį Kostantą Pečiulį.

Už mirusius Anelę, Antaną Grigučius, Adelę, Petrą Sendus.

Už mirusią Birutę Balytienę (7 diena po mirties).

19.00 val. Pirmosios Komunijos vaikų ir tėvų išpažintis. Repeticija.                      

 

Penktadienis – birželio 14 d.; pal. vyskupo ir kankinio Teofiliaus Matulionio minėjimas

18.00 val. – Grig. už mirusį Kostantą Pečiulį.

Prašant sveikatos ir palaimos šeimai.

                                    

Šeštadienis– birželio 15 d.      

11.00 val. – Pirmosios Komunijos šventės Mišios.

PL 16.00 – ŚLUB.                                          

18.00 val. – Grig. už mirusį Kostantą Pečiulį.

Už mirusius Marianą, Albiną, Jolantą ir Stanislavą.

                                                                                                                      

SEKMADIENIS – birželio 16 d.; ŠVČ. TREJYBĖS IŠKILMĖ

8.00 val. –  Už žuvusius mūsų krašto ir Lietuvos partizanus.

Grig. už mirusį Kostantą Pečiulį.

Už mirusius Rožę, Joną Milončius, Simoną, Magdaleną, Petrą, Jurgį Aleksus.

Pelelių kaimo laukų pašventinimo intencijoje ir už kaimo mirusius. 

PL 10.00 – Za zm. Grażynę (6 rocz.) i c.r. Juchniewiczów.

W intencji dzieci, które w ub. roku przyjęły I Komunię św.

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius Aldoną, Joną Žukauskus, Anelę, Juozą Pečiulius ir prašant Dievo palaimos ūkyje.

Už mirusius Marytę, Juozą, Gediminą, Juozą Vaicekauskus, Juozą, Anelę Stanelius.

Dievo palaimos vaikams pernai priėmusiems Pirmąją Komuniją.

 

Evangelija (Jn 16, 12–15)

Jėzus bylojo savo mokiniams:

„Dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet jūs negalite pakelti. Kai ateis toji Tiesos Dvasia, jus ji ves į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi, ir praneš, kas dar turi įvykti. Ji pašlovins mane, nes ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Visa, ką Tėvas turi, yra ir mano, todėl aš pasakiau, kad ji ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs“.

 


IŠPAŽINTIES KLAUSOMA prieš kiekvienas šv. Mišias