Šv. Mišių laikas ir intencijos

(gegužės 22-28 d.)

Pirmadienis – gegužės 22 d.                      

PL 17.30 – Greg. za zm. Józefa Tumialis.

18.00 val. – Grig. už mirusį Zigmantą Makricką.

Prašant Dievo sveikatos šeimai ir palaimos versle.

 

Antradienis – gegužės 23 d.                 

PL 17.30 – Greg. za zm. Józefa Tumialis.

18.00 val. – Grig. už mirusį Zigmantą Makricką.

Už mirusius Vincą, Reginą, Leokadiją Nevulius.

19.00 val. – Trakiškių kaimo laukų pašventinimo intencijoje.

 

Trečiadienis – gegužės 24 d.; Švč. M. Marijos – Krikščionių Pagalbos minėjimas

PL 17.30 – Greg. za zm. Józefa Tumialis.

18.00 val. –  Grig. už mirusį Zigmantą Makricką.

Už mirusius Pečiulių ir Nevulių gimines ir prašant palaimos ūkyje.

 

Ketvirtadienis – gegužės 25 d.                             

PL 17.30 – Greg. za zm. Józefa Tumialis.                                                 

18.00 val. – Grig. už mirusį Zigmantą Makricką.

Padėka Dievui ir prašant tolimesnės palaimos 55-tojo gimtadienio proga.

19.30 val. – Šv. Mišios beatifikacijos intencijoje ant Eglinės piliakalnio.

 

Penktadienis – gegužės 26 d.; šv. kunigo Pilypo Neri minėjimas. Sekminių novena

PL 17.30 – Greg. za zm. Józefa Tumialis.

O bł. Boże dla wszystkich Mam, a dla zmarłych - o zbawienie.

18.00 val. – Grig. už mirusį Zigmantą Makricką.                            

Už mirusią Oną Nevulienę (10 mėnesių po mirties). 

18.30 val. – Už mirusį Stasį Sinkevičių (7 diena po mirties).

Už šeimą – Dievo palaimos vaikams, anūkams ir proanūkiams.

 

Šeštadienis – gegužės 27 d.; Sekminių novena

11.00 val. – Vaiko intencijoje KRIKŠTAS.

PL 17.30 – Greg. za zm. Józefa Tumialis.

18.00 val. – Grig. už mirusį Zigmantą Makricką.

Už mirusį Joną Jonušonį.

18.30 val. – Už mirusią Janytę Burdulytę (30 diena po mirties).

Už mirusius Birutę (15 metų po mirties), Marytę, Albiną Žukauskus.

19.30 val. – Punsko kaimo laukų pašventinimo intencijoje.

 

SEKMADIENIS  – KRISTAUS ŽENGIMAS Į DANGŲ (Šeštinės) – gegužės 28 d.

8.00 val. – Už mirusią Anelę Pachuckienę vardo dienos proga.

Už mirusį Petrą Rolofą (20 metų po mirties).

Vaičiuliškių kaimo laukų pašventinimo intencijoje.

PL 10.00 – Greg. za zm. Józefa Tumialis.

Za zm. Stefana Życzkowskiego (15 rocz.).

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Grig. už mirusį Zigmantą Makricką.

Už mirusius Joną Buračiauską (3 metai po mirties), Danutę, Eugenijų Aleksus.

Už mirusius Julių, Juliją, Vitą, Juozą, Povilą Degučius ir Antaną Valinčių.

Už mirusį Antaną Puzauską (30 diena po mirties).

 

Evangelija (Mt 28, 16–20)

 

Vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją, ant kalno, kurį jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatę, mokiniai parpuolė ant žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo:

„Man duota visa valdžia danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“.

 


IŠPAŽINTIES KLAUSOMA prieš kiekvienas šv. Mišias