Šv. Mišių laikas ir intencijos

(lapkričio 20-26 d.)

                    

Pirmadienis – lapkričio 20 d.; šv. kunigo Rapolo Kalinausko minėjimas                              

15.30 val. – Už mirusius Jolantą, Albiną, Marianą ir Stanislavą.

16.00 val. – Už mirusius Anelę, Jurgį Nevulius.

Grig. už mirusią Marytę Vaicekauskienę.

 

Antradienis – lapkričio 21 d.; Švč. M. Marijos Paaukojimo Šventykloje minėjimas

15.30 val. – Už mirusį Juozą Degutį (7 diena po mirties).

16.00 val. – Grig. už mirusią Marytę Vaicekauskienę.

Už mirusius Keizių, Uzdilų gimines ir Juozą Pečiulį.

17.00 val. – Už mirusius bažnyčios choro narius ir prašant Dievo palaimos ir sveikatos gyviesiems.

 

Trečiadienis – lapkričio 22 d.; šv. mergelės, kankinės Cecilijos minėjimas                                 

15.30 val. – Už mirusius Michaliną, Joną Agurkius ir Petronę Černelienę.

Aukotojų intencijoje prašant sveikatos šv. Roko užtarimu.

16.00 val. – Grig. už mirusią Marytę Vaicekauskienę.

Už mirusius Česių, Kostą, Stasį, Kostą, Oną, Juozą, Oną Sinkevičius, Vladą, Marijoną, Juozą Čeponus ir gimines.

 

Ketvirtadienis – lapkričio 23 d.     

PL 16.00 – O bł. Boże dla Izy i Filipa 4 rocz. Ślubu.

16.30 val. – Grig. už mirusią Marytę Vaicekauskienę.

Už mirusius Magdaleną, Petrą, Juozą, Rozaliją, Andrių Venslauskus ir Emiliją Sinkevičiūtę.

 

Penktadienis – lapkričio 24 d.; šv. kankinių Andriejaus ir jo draugų minėjimas

15.30 val. – Už mirusį Joną Gasperavičių (17 metų po mirties).

16.00 val. – Grig. už mirusią Marytę Vaicekauskienę.

Už mirusius Teklę, Petrą Kareckus, Marytę, Bronę Ginčius ir Petrą Staskevičių.

PL 16.30 – Za zm. Zbigniew Jurkun (30 dzien.).

 

Šeštadienis – lapkričio 25 d.                        

10.00 val. – Vaiko intencijoje KRIKŠTAS.

16.00 val. – Už mirusį Juozą Grigutį (3 metai po mirties), tėvus, brolius ir seseris.

Grig. už mirusią Marytę Vaicekauskienę.

                      

SEKMADIENIS – lapkričio 26 d.; KRISTAUS KARALIAUS IŠKILMĖ

8.00 val. – Grig. už mirusią Marytę Vaicekauskienę.

Už mirusius Antaną Keizą ir tėvus.

Už mirusius Albiną, Kazimierą (20 metų po mirties) Markevičius.

Už mirusį prelatą, buvusį Punsko kleboną Igną Dzermeiką (17 metų po mirties).

PL 10.00 – Za zm. Jana (10 rocz.), Andrzeja Szczęsnych.

CHRZEST.

12.15 val. – UŽ PARAPIJIEČIUS IR GERADARIUS.

Už mirusius Oną, Juozą Krakauskus.

Už mirusį Joną Stankevičių (5 metai po mirties).

Padėka Dievui ir prašant tolimesnės palaimos ir sveikatos Petronei ir Albinui šventiems 55-tąjį santuokos Jubiliejų.

 

Evangelija (Mt 25, 31–46)

Jėzus kalbėjo savo mokiniams:

„Kai ateis Žmogaus Sūnus savo šlovėje ir kartu su juo visi angelai, tada jis atsisės savo garbės soste. Jo akivaizdoje bus surinkti visų tautų žmonės, ir jis perskirs juos, kaip piemuo atskiria avis nuo ožių. Avis jis pastatys dešinėje, ožius - kairėje.

Ir tars karalius stovintiems dešinėje: 'Ateikite, mano Tėvo palaimintieji, paveldėkite nuo pasaulio sukūrimo jums paruoštą karalystę! Nes aš buvau išalkęs, ir jūs mane pavalgydinote, buvau ištroškęs, ir mane pagirdėte, buvau keleivis, ir mane priglaudėte, buvau nuogas - mane aprengėte, ligonis - mane aplankėte, kalinys - atėjote pas mane'.

Tuomet teisieji klaus: 'Viešpatie, kada gi mes tave matėme alkaną ir pavalgydinome, trokštantį ir pagirdėme? Kada gi mes matėme tave keliaujantį ir priglaudėme ar nuogą ir aprengėme? Kada gi matėme tave sergantį ar kalinį ir aplankėme?'

Ir atsakys jiems karalius: 'Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte'.

Paskui jis prabils į stovinčius kairėje: 'Eikite šalin nuo manęs, prakeiktieji, į amžinąją ugnį, kuri prirengta velniui ir jo angelams! Nes aš buvau išalkęs, ir jūs manęs nepavalgydinote, buvau ištroškęs, ir manęs nepagirdėte, buvau keleivis, ir manęs nepriglaudėte, nuogas - neaprengėte, ligonis ir kalinys - ir jūs manęs neaplankėte'.

Tuomet jie atsakys: 'Viešpatie, kada gi mes tave matėme alkaną ar ištroškusį, ar keleivį, ar nuogą, ar ligonį, ar kalinį ir tau nepatarnavome?'

Tuomet jis pasakys jiems: 'Iš tiesų sakau jums: kiek kartų taip nepadarėte vienam iš šitų mažiausiųjų, nė man nepadarėte'.

Ir eis šitie į amžinąjį kentėjimą, o teisieji į amžinąjį gyvenimą“.

 

 

 

 


IŠPAŽINTIES KLAUSOMA prieš kiekvienas šv. Mišias