IV Lenkijos lietuvių mokytojų drau gijos visuotinis narių susirinkimas

Naujai išrinkta Lenkijos lietuvių mokytojų draugijos valdyba

Gruodžio 8-ąją.. Punsko mokyklos svetainėje įvyko IV Lenkijos lietuvių mokytojų draugijos visuotinis narių susirinkimas. Jis prasidėjo 10 val. 15 min., kuomet baigta registruoti dalyvius. Susirinkime dalyvavo 62 pedagogai iš 126 pakviestųjų. Tarp garbingų svečių buvo LR konsulas Seinuose Liudvikas Milašius. Sveikinimo žodį tarė Mokytojų draugijos pirmininkas Juozas Bliūdžius.

Susirinkimo metu išklausėme du pranešimus: J.S. Paransevičiaus apie Seinų kraštą 1918–1920 metais ir J. Macukonienės apie poeto Kazio Bradūno gyvenimą ir kūrybą. Svarbi mintis buvo ta, kad mokytojai, dirbantys mūsų krašte, privalo žinoti šio krašto istoriją. Jos puslapiai negali būti mums paslaptis. Ją privalome pažinti ne tik iš lenkiškų šaltinių, bet visų pirma iš lietuviškų.

Po pranešimų pasisakė LR konsulas Seinuose L. Milašius. Jis pasveikino visus pedagogus. Pasakė, kad Lietuvoje pedagogai vyrai įrašyti į Raudonąją knygą, bet Punsko ir Seinų krašte jie vis dar dirba. Pasidalijo vaikystės prisiminimais ir išreiškė pagarbą mokytojams vyrams. Pabrėžė Šengeno susitarimo įgyvendinimo svarbą. 2007 m. gruodžio 20/21 d. Lenkijos ir Lietuvos prezidentai susitiks Kalvarijos muitinėje ir simboliškai panaikins esamą sieną. Prašė visus kuo aktyviau dalyvauti šiame susitikime ir šį faktą įamžinti.

Po pertraukėlės Juozas Bliūdžius paprašė išrinkti susirinkimo pirmininką. Vienbalsiai išrinkta direktorė Irena Marcinkevičienė. Pirmininkė supažindino dalyvius su darbotvarke (ji patvirtinta viešu balsavimu). Paskui išrinktos mandatų, rinkimų ir nuotarmių komisijos.

Draugijos pirmininkas Juozas Bliūdžius pateikė pastarųjų ketverių metų valdybos darbo ataskaitą. Paskui pateiktos Draugijos komisijų ataskaitos (jos priimtos vienbalsiai).

LLB pirmininkė Irena Gasperavičiūtė priminė, kad ne visiems suvalkiečiams, lankantiems lietuvių kalbos pamokas, pažymys įrašomas į pažymėjimą. Reikia dėl to kreiptis į kuratoriją. Svarstė, kaip vertinti mūsų mokinių pastangas mokytis ne Punsko gimnazijoje ar Kovo 11-osios licėjuje, o Vilniaus „Lietuvių namų“ mokykloje. Ar taip neprarandama daug mokinių? Punsko mokyklos dir. Jonas Vydra pabrėžė, kad mes negalime konkuruoti su Lietuvos valstybe, kuri mokiniams Vilniuje suteikia nemokamą bendrabutį, vadovėlius ir kt. Juk tie mokiniai mūsų krašte turi galimybę mokytis lietuviškai, arti namų. O klasės mažėja dėl mažo gimstamumo.

Toliau kalbėjo „Žiburio“ mokyklos direktorius Algirdas Vaicekauskas. Jis informavo, kad „Žiburio“ mokykla pagaliau sulaukė tinkamų patalpų ir konkurencingų sąlygų mokytis lietuvių vaikams. Tačiau nepaisant pranašumo, lyginant su lenkiškomis mokyklomis miestelyje ir kaime, ne visos lietuviškos šeimos nori leisti čia mokytis vaikus, jau nekalbant apie mišrias. Direktorius ragino susirinkusius padėti skatinti tėvus leisti savo vaikus į „Žiburį“. Valsčiai ir mokyklų direktoriai suinteresuoti išlaikymu mokyklose lietuvių kalbos, kaip dalyko (mat gaunama papildomai didelius pinigus), ir visaip veikiama tėvus. Kaip šią padėtį pakeisti, kaip paveikti tėvus? „Žiburio“ konkurencingumas turi įtakos ir lietuviškoms mokykloms, ypač Vidugirių. Ar tai nepakeis lietuviškų mokyklų tinklo? Vidugirių mokyklos dir. Zita Ivoškienė pasakė, kad keli mokiniai jau lanko mokyklą Seinuose, o norą ją lankyti pareiškė daug tėvų ir mokinių. Kyla reali grėsmė, kad kitais mokslo metais kai kuriose klasėse gali pritrūkti mokinių. Po šių pasisakymų balsuojant pritarta Draugijos valdybos veiklai. Pasiūlyta kiek pakeisti Draugijos įstatus – kad visuotinis susirinkimas vyktų ne kas dveji, o kas ketveri metai. Šiam pasiūlymui pritarta. Pirmininkui Juozui Bliūdžiui Draugijos vardu padėkojo ir gėlių įteikė mokyt. Teresė Jonuškienė.

Po to prasidėjo naujo Draugijos pirmininko rinkimai, kadangi Juozas Bliūdžius šių pareigų atsisakė, motyvuodamas tuo, jog užduotims vykdyti reikalinga naujoji karta. Pasiūlyti penki kandidatai, bet kandidatuoti sutiko tik mokyt. Tomas Berneckas. Viešo balsavimo metu jis ir buvo vienbalsiai išrinktas. Už drąsą ir ryžtą susilaukė karštų plojimų ir gražiausios puokštės gėlių. Sveikiname jį ir linkime sėkmės vadovaujant šiai Draugijai.

Vėliau naujas pirmininkas pasirinko tris valdybos narius, o likusius pasiūlė susirinkusieji. Naujos valdybos sudėčiai pritarta.Po rinkimų „Aušros“ leidyklos vadovėlių redaktorė Nijolė Birgelienė pristatė šiais metais išleistus vadovėlius mokiniams ir pagalbines knygas mokytojams, patikslino užsakymų sąlygas. J.S. Paransevičius ragino visus licėjaus absolventus, kurie parašė vadovėlius, pateikti po vieną egzempliorių licėjuje kuriamam literatūros muziejui. Algirdas Vaicekauskas pakvietė visus susirinkusius dalyvauti Lenkijos lietuvių draugijos 50-mečio minėjime Seinų „Lietuvių namuose“.

Vėliau nuotarmių komisija apibendrino išsakytas mintis. O pabaigoje buvęs Draugijos pirmininkas padėkojo visiems už malonų bendradarbiavimą ir pagalbą.
 

Petras VITKAUSKAS